Stödmedel

Senast ändrad: 24 november 2021

Om du koordinerar en stor ansökan eller ett samarbetsprojekt kan Grants Office hjälpa dig genom olika typer av stödmedel - koordinatorspremie, granskningsstöd och utbildningsstöd. Dessa olika stödformer söks separat, senast fyra veckor innan deadline för ansökan eller datum för den aktuella utbildningsaktiviteten. Det finns också andra källor till stödmedel på SLU, mer information hittar du nedan.

Koordinatorspremie

Att koordinera en stor ansökan med många partners innebär en omfattande arbetsinsats. För att underlätta detta arbete erbjuder vi på Grants Office dig stöd med ansökan och ekonomisk rådgivning, och vi rekommenderar starkt att du kontaktar oss tidigt i processen för att diskutera hur vi kan hjälpa till på bästa sätt. Du kan dessutom ansöka om finansiellt stöd i form av en koordinatorspremie när du samordnar en stor forskningsansökan med betydande nationellt eller internationellt samarbete utanför den akademiska sektorn (”multiactor projects”). Så länge dessa kriterier är uppfyllda, spelar det ingen roll om din ansökan är riktad mot en nationell eller internationell finansiär, utan kan gälla bidrag från såväl Europeiska kommissionen, Life och InterReg, liksom Vinnova och Mistra med flera. Premien är tänkt att täcka kostnader som kan uppstå i samband med ansökningsprocessen, såsom resor och organisering av workshops, men det är helt och hållet upp till dig att använda pengarna som du finner lämpligt.

Du kan ansöka om en koordinatorspremie på 25 000 eller 50 000 kronor, beroende på vilken typ av ansökan du koordinerar och den totala projektbudgeten, enligt:

  • Projekt med internationella partners och en total budget på 10-20 miljoner kr = 25.000 kr
  • Projekt med internationella partners och en total budget som överstiger 20 miljoner kr = 50 000 kr
  • Projekt med endast svenska partners och en total budget på minst 20 miljoner kr = 25 000 kr

Ansökan måste komma in till oss senast fyra veckor före utlysningens deadline och vi betalar därefter ut premien till din institution, efter att du har skickat in din färdiga projektansökan till finansiären och även skickat en kopia till oss på grantsoffice@slu.se.

För tvåstegsansökningar är premien uppdelad i två delar, där du har rätt till hälften av premien efter steg ett och den andra hälften efter steg två. Hälften av pengarna betalas då ut efter deadline för steg ett, enligt instruktionerna ovan. Observera att om du inte ansöker om premien i steg ett, kan vi fortfarande bara bevilja den andra halvan av premien i etapp två, det totala beloppet ackumuleras inte.

Välkommen att skicka din ansökan till oss på grantsoffice@slu.se senast fyra veckor efter deadline. För tvåstegsansökningar behöver du inte skicka in en ny ansökan för steg två om du redan sökt för steg ett.

Granskningsstöd

Att låta någon eller några utomstående personer läsa och kritiskt granska din ansökan är ofta en nyckelfaktor för att skriva en konkurrenskraftig ansökan. Vi erbjuder därför granskningsstöd till SLU:s forskare, med målsättningen att öka kvaliteten av stora ansökningar koordinerade från SLU, och vill uppmana alla forskare som har behov av granskningsstöd att kontakta grantsoffice@slu.se så tidigt som möjligt i ansökningsprocessen. Förutom vårt eget stöd i ansökningsprocessen, kan du som koordinerar en större ansökan även få finansiellt stöd av oss för att anlita en extern expert som kritiskt kan granska och ge feedback på din ansökan. Denna expert kan antingen vara sakkunnig inom det aktuella forskningsområdet eller ha betydande erfarenhet av själva ansökningsprocessen. Det är möjligt att både få ett omfattande stöd från oss på Grants Office och samtidigt ansöka om granskningsstöd, men beslut om detta tas från fall till fall.

Granskningsstödet är öppet för koordinerade ansökningar med en total budget som överstiger 10 miljoner kronor, oavsett om utlysningen gäller en svensk eller internationell finansiärer. Stödet kan endast användas för att täcka de externa experternas faktiska kostnader, upp till maximalt 30 000 kr per ansökan. Vi på Grants Office kan hjälpa dig att hitta en lämplig granskare, men du kan också föreslå någon själv.

När vi har bekräftat att din ansökan uppfyller kriterierna för att få granskningsstöd, rekommenderar vi att du kontaktar och gör en överenskommelse om stödet från den externa granskaren direkt. Efter utfört arbete kan granskaren skicka sin faktura till direkt till Grants Office eller så kan din institution omdirigera den till oss. Kontakta oss om du behöver hjälp med detta.

För tvåstegsansökningar kan du dela upp granskningsbidraget mellan steg ett och två, i den proportion du finner lämplig.

Välkommen att skicka din ansökan om granskningsstöd till oss på grantoffice@slu.se, minst fyra veckor före deadline. För tvåstegsansökningar behöver du inte skicka in en ansökan för det andra steget.

Utbildningsstöd

Vi på Grants Office erbjuder olika typer av seminarier, kurser och andra utbildningsaktiviteter med målsättningen att stärka SLU:s forskare och administrativa personals kompetens att skriva, koordinera och driva stora, komplexa, internationella forskningsansökningar och projekt. Förutom våra egna initiativ, arrangerar även andra enheter vid SLU aktiviteter som syftar till kapacitetsutveckling, och det finns även många välmeriterade företag som erbjuder kurser och workshops som kan hjälpa dig att utveckla dina färdigheter i att skriva ansökningar och implementera forskningsprojekt.

Om du koordinerar en ansökan eller ett projekt kan du ansöka om ekonomiskt stöd för att täcka kostnader kopplade till en extern utbildning för dig själv och/eller någon annan SLU-anställd i ditt projektteam (forskare och stödpersonal). Maximalt kan du ansöka om utbildningsstöd upp till 10 000 kronor per ansökan eller projekt, vilka endast får användas för att finansiera kursavgiften. Övriga kostnader som resekostnader och boende ska täckas av forskaren/avdelningen. Utbildningsstöd kan sökas av både forskare och aktuell projektekonom, samt annan personal som deltar i ansökan eller projektet.

När vi har bekräftat att du uppfyller kriterierna för att få utbildningsstöd, är det fritt fram att anmäla sig till den angivna kursen eller göra en överenskommelse med utbildningsleverantören. Om du vill ha tips på lämpliga kurser, så kontakta oss för förslag. Kursleverantören kan därefter skicka sin faktura till Grants Office direkt, eller så kan din institution skicka den vidare till oss inom SLU:s ekonomisystem. Kontakta oss om du behöver hjälp med detta!

Välkommen att skicka din ansökan till oss på grantsoffice@slu.se, senast fyra veckor före kurstillfället.

Andra källor

Andra plattformar och forum på SLU erbjuder såddpengar för olika ändamål, inklusive stöd för att skriva forskningsansökningar. Du hittar några av dessa nedan. Om du känner till initiativ som du vill lägga till i listan, vänligen kontakta oss på grantoffice@slu.se.

 

Fakulteterna och Framtidsplattformarna kan också ha egna medel som du som anställd kan ansöka om.

SLU:s interna medel