Stödmedel

Senast ändrad: 07 oktober 2020

På SLU finns några olika former av ekonomiska stödmedel som syftar till att sänka trösklarna för att koordinera större ansökningar samt att höja kvaliteten på dem. Medlen nedan förvaltas av Grants Office. Längre ner finns mer information om stödmedel för dig på VH-fakulteten.

Koordinatorspremie

Att koordinera en stor forskningsansökan med flera partners är ofta en svår uppgift. Externfinansiering/Grants Office (GO) har till uppgift att stödja sådana ansträngningar och forskare rekommenderas starkt att kontakta GO tidigt i processen för att diskutera stödnivån. Förutom detta stöd finns en koordinatorspremie att söka som syftar till ekonomiskt stöd till SLU-forskare som samordnar stora ansökningar med omfattande nationellt och/eller internationellt samarbete som sträcker sig utanför den akademiska världen (multi actor projects). Ansökningar till både svenska och icke-svenska finansiärer är godkända, exempelvis till program som Horisont 2020 (RIA, IA, CSA), Life, InterReg, Vinnova, Mistra etc. Syftet med premien är att hjälpa forskaren att täcka kostnader associerad med ansökan som resor till tilltänkta partners, organisera konferenser etc. Forskaren är dock fri att använda premien som han / hon finner lämpligt.

För koordinerade ansökningar med betydande internationellt samarbete (dvs med icke-svenska partners) finns två nivåer av koordinatornspremie tillgängliga.

 • Projekt med en total budget på 10-20 mnkr får en premie på 25 000 kr
 • Projekt med en total budget över 20 mnkr får en premie på 50 000 kr

 

För koordinerade ansökningar med endast svenska partners och en total budget på över 20 mnkr kan en premie på 25.000 kronor erhållas.

Vid en tvåstegsprocess erhålls hälften av pengarna efter att steg 1 har lämnats in korrekt och resten efter att steg 2 lämnas in.

 

Sammanfattning

 • Koordinerad ansökan med omfattande nationellt och/eller internationellt samarbete (multi-actor approach)
 • Mer än 10 miljoner kronor i total projektbudget
 • Hälften av pengarna erhålls efter att steg 1 skickats in vid en tvåstegsprocess
 • Ansökan till Grants Office senast fyra veckor före deadline
 • Premien betalas ut efter det att ansökan lämnats in och en kopia skickas till Grants Office

 

 

Granskningsstöd

Granskningsstödet syftar till att förbättra kvaliteten på stora SLU-koordinerade ansökningar. Denna typ av granskning är en tjänst som tillhandahålls av Externfinansering/Grants Office och alla forskare uppmanas att kontakta grantsoffice@slu.se tidigt i ansökningsprocessen. Men förutom detta kan den koordinerande forskaren få finansiellt stöd för att anlita en extern expert som ger feedback under ansökansprocessens gång. Denna expert kan antingen vara ämnesmässig expert eller ha omfattande erfarenhet i själva ansökningsprocessen. Det är möjligt att få både ett mer omfattande stöd från Externfinansiering/Grants Office och ett granskningsstöd men beslutas om det tas från fall till fall.

Granskningsstödet är öppet för ansökningar både till svenska och icke-svenska finansiärer med en total budget som överstiger 10 miljoner kronor. Stödet kan endast användas för att täcka de externa experternas faktiska kostnader, upp till högst 30 000 kronor per förslag. Externfinansiering/Grants Office kan hjälpa dig att hitta en lämplig granskare men du kan också föreslå någon själv.

 

Sammanfattning

 • Koordinerad ansökan
 • Svenska eller internationella finansiärer
 • Mer än 10 miljoner kronor i total projektbudget
 • Din ansökan till Grants Office minst fyra veckor före deadline

 

 

Utbildningsstöd

Utbildningsstödet syftar till att stärka forskares och administrativ personals kompetens att skriva, koordinera och driva stora och komplexa internationella forskningsansökningar och projekt. Externfinansiering/Grants Office och andra enheter inom universitetet arrangerar sådana evenemang och forskarna uppmanas att delta i dessa. När ingen internt träningsevenemang är tillgänglig kan SLU-anställda ansöka om bidrag för att täcka kostnader som hör samman med en extern kurs.

Maximalt utbildningsstöd är satt till 10.000 kr per projekt och kan endast användas för att finansiera kursavgiften. Övriga kostnader som resekostnader ska täckas av forskaren/avdelningen. Utbildningsstöd kan sökas av både forskare och ekonomistöd samt annan personal som deltar i ansökan/projektet.

 

 

Annat stöd vid SLU

Framtidsplattformen SLU Framtidens djur, natur och hälsa har stimulansmedel för Fördjupade analyser, Tvärvetenskapliga forskningsansökningar, Unga forskare - medel för finansiering av forskningsutbyte samt bidrag för konferenser, workshop eller seminarium 

SLU Framtidens djur, natur och hälsa