Medfinansiering - central och tredelad

Senast ändrad: 13 september 2019

Många av SLU:s bidragskontrakt med externa finansiärer har inte full täckning för kostnaderna i kontraktsbudgeten. Normalt ligger ansvaret för medfinansiering av sådana kontrakt på respektive institution. Om medfinansieringsbehovet är stort kan det hindra en institution att ingå kontraktet. För att ge SLU:s institutioner större möjlighet att medverka i sådana kontrakt finns en SLU-gemensam verktygslåda för medfinansiering. Verktygslådan innehåller central medfinansiering och tredelad medfinansiering. Central medfinansiering innebär att hela medfinansieringsbehovet täcks av SLU centralt. Tredelad medfinansiering innebär att medfinansieringsbehovet delas i tre lika delar mellan institution, fakultet och centralt.

1 Gemensamma krav

2 Central medfinansiering

3 Tredelad medfinansiering

4 Annan medfinansiering från fakultet

5 Vetenskapsrådet infrastruktur och Wallenberg Academy Fellows

6 Tidigare riktlinjer för medfinansiering

1 Gemensamma krav

Gemensamt för central och tredelad medfinansiering är att:

Medfinansieringsbehovet ska kalkyleras inom de ramar som sätts av bidragskontraktet i kombination med SLU-gemensamma regler. Medfinansieringsbehov baserat på finansiärsregler uppstår främst på grund av minst ett av följande skäl:
- Finansiären ger inte full täckning av indirekta kostnader och lokalkostnader.
- Finansiären kräver medfinansiering av direkta kostnader (utöver lokalkostnader).

I de fall finansiären ställer krav på medfinansiering av direkta kostnader (utöver lokalkostnader) ska institutionen i första hand medfinansiera med befintliga fakultetsanslag (in-kind) och/eller med andra externa bidrag. Alla sådana möjligheter till medfinansiering måste utnyttjas innan det kan bli aktuellt med central eller tredelad medfinansiering.

2 Central medfinansiering

Central medfinansiering innebär att hela medfinansieringsbehovet täcks av SLU centralt. Förutom ska-kraven under 1 Gemensamma krav ovan måste följande uppfyllas för att en SLU-institution ska få del av central medfinansiering:

Bidragskontraktet ska ha SLU som koordinator.

Bidragskontraktet ska vara inom någon av följande bidragsformer:

 1. EU ramprogram - European Research Council (ERC)
 2. EU ramprogram - Research & Innovation Action (RIA)
 3. Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW) – projekt
 4. Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW) – scholars
 5. Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra) – program
 6. Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) – framtidens forskningsledare
 7. Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) – rambidrag
 8. Verket för innovationssystem (Vinnova) – kompetenscentrum

Externfinansiering/Grants Office handlägger årlig översyn av bidragsformerna. Handläggningen inkluderar förankring i Strategiskt ExternfinansieringsTeam (SET). Synpunkter på bidragsformerna skickas till medfinansiering@slu.se. Nuvarande bidragsformer beslutades av rektor 2019-06-25.

Bidragsformerna Vetenskapsrådets (VR) nationella infrastrukturer och Wallenberg Academy Fellows (WAF) har egna SLU-beslut om medfinansiering, se nedan.

2.1 Handläggning av central medfinansiering

Handläggningen av central medfinansiering omfattar Föranmälan om eventuellt behov av central medfinansiering, och om finansiären beviljar bidragsansökan även Ansökan om central medfinansiering.

2.1.1 Föranmälan om eventuellt behov av central medfinansiering

Föranmälan ska innehålla följande:

 1. En ansökningsbudget upprättad i SLU:s projektkalkyl, där beräkningsunderlaget utgörs av bladet "Medfinansiering". Projektkalkylen (Excel) som helhet ska skickas med.
 2. Senaste versionen av bidragsansökan (pdf).

Prefekten ska skicka föranmälan till medfinansiering@slu.se senast två veckor före deadline för bidragsansökan. Denna tidsgräns gäller inte för bidragsansökningar som skickades in före 2019-06-25 och där kontrakt tecknas 2019-06-25 eller senare, i sådana fall bör prefekten skicka föranmälan så snart som möjligt.

Handläggaren kontrollerar om ska-kraven är uppfyllda och meddelar prefekten resultatet av kontrollen.

2.1.2 Ansökan om central medfinansiering

Ansökan ska innehålla följande:

 1. En kontraktsbudget upprättad i SLU:s projektkalkyl, där beräkningsunderlaget utgörs av bladet "Medfinansiering". Projektkalkylen (Excel) som helhet ska skickas med.
 2. Bidragskontraktet (pdf).
 3. Bidragsansökan (pdf).

Prefekten ska skicka ansökan till medfinansiering@slu.se senast två veckor efter det att bidragskontrakt har tecknats.

Handläggaren kontrollerar att ska-kraven är uppfyllda. Rektor fattar sedan beslut om central medfinansiering.

3 Tredelad medfinansiering

Tredelad medfinansiering innebär att medfinansieringsbehovet delas i tre lika delar mellan institution, fakultet och centralt. Ska-kraven under 1 Gemensamma krav ovan måste vara uppfyllda för att en SLU-institution ska få del av tredelad medfinansiering. Därutöver bedöms institutionens möjlighet att få del av tredelad medfinansiering i varje enskilt fall:

Bedömning av om projektet är i linje med fakultetens och SLU:s prioriteringar.

Bedömning av om medfinansieringsbehovet är så stort att institutionen inte klarar att täcka det. Indikativ beloppsgräns i denna bedömning är att institutionens medfinansieringsbehov är minst 600 tkr i genomsnitt per år.

3.1 Handläggning av tredelad medfinansiering

Handläggningen av tredelad medfinansiering omfattar Föranmälan om eventuellt behov av tredelad medfinansiering och om finansiären beviljar bidragsansökan även Ansökan om tredelad medfinansiering.

3.1.1 Föranmälan om eventuellt behov av tredelad medfinansiering

Föranmälan ska innehålla följande:

 1. En ansökningsbudget upprättad i SLU:s projektkalkyl, där beräkningsunderlaget utgörs av bladet "Medfinansiering". Projektkalkylen (Excel) som helhet ska skickas med.
 2. Senaste versionen av bidragsansökan (pdf).

Prefekten ska skicka föranmälan till medfinansiering@slu.se senast två veckor före deadline för bidragsansökan. Denna tidsgräns gäller inte för bidragsansökningar som skickades in före 2019-06-25 och där kontrakt tecknas 2019-06-25 eller senare, i sådana fall bör prefekten skicka föranmälan så snart som möjligt.

Om prefekten önskar besked om möjligheten till tredelad medfinansiering redan i ett tidigt skede av ansökningsprocessen är det viktigt att skicka föranmälan så tidigt som möjligt. En föranmälan tar ca två veckor att handlägga.

Efter kontroll av att ska-kraven är uppfyllda skickar handläggaren ärendet till fakultetens forskningssekreterare för fakultetens bedömning enligt ovan. Fakultetens svar på föranmälan blir ett av följande två alternativ:

 1. Fakulteten är beredd att ta emot en ansökan om tredelad medfinansiering baserad på kontraktsbudgeten om bidragsansökan beviljas.
 2. Fakulteten ser ingen möjlighet till tredelad medfinansiering. Det innebär att medfinansiering från central nivå inte heller är möjlig.

3.1.2 Ansökan om tredelad medfinansiering

Ansökan ska innehålla följande:

 1. Fakultetens svar på föranmälan enligt 3.1.1:i ovan (pdf).
 2. En kontraktsbudget upprättad i SLU:s projektkalkyl, där beräkningsunderlaget utgörs av bladet "Medfinansiering". Projektkalkylen (Excel) som helhet ska skickas med.
 3. Bidragskontraktet (pdf).
 4. Bidragsansökan (pdf).

Prefekten ska skicka ansökan till medfinansiering@slu.se senast två veckor efter det att bidragskontrakt har tecknats.

Med ansökan godkänner prefekten sin tredjedel av medfinansieringen.

Efter kontroll av att ska-kraven är uppfyllda skickar handläggaren ärendet till fakultetens och planeringsavdelningens forskningssekreterare för fakultetens och rektors ledningsråds bedömning enligt ovan. Dekanen och rektor fattar sedan beslut om sina respektive delar av tredelad medfinansiering.

4 Annan medfinansiering från fakultet

Utöver den SLU-gemensamma verktygslådan för medfinansiering enligt ovan förekommer det att fakulteter har egna medfinansieringslösningar för sina respektive institutioner. Kontakta forskningssekreterare om vad som gäller inom din fakultet.

5 Vetenskapsrådet infrastruktur och Wallenberg Academy Fellows

Vetenskapsrådets (VR) nationella infrastrukturer och Wallenberg Academy Fellows (WAF) har egna SLU-beslut om medfinansiering. Det som gäller för VR-infrastruktur finns i SLU:s riktlinjer för hantering av forskningsinfrastrukturer. Riktlinjerna nås via länk från medarbetarwebbens sida om forskningsinfrastruktur. Medfinansieringsprincipen för WAF framgår av medarbetarwebbens sida om Wallenberg.

6 Tidigare riktlinjer för medfinansiering

Riktlinjer för central och tredelad medfinansiering beslutades av rektor 2019-06-25. Tidigare gällde riktlinjer för delad medfinansiering.

 

Sidansvarig: frank.sterner@slu.se