Delad medfinansiering

Senast ändrad: 24 juni 2019

Delad medfinansiering har fr.o.m. 2019-06-25 ersatts av central och tredelad medfinansiering (länk nedan). Texten om delad medfinansiering nedan kommer att ligga kvar här under den tid det finns pågående ärenden inom delad medfinansiering.

Till central och tredelad medfinansiering >>


Delad medfinansiering

Behov av medfinansiering

Behov av medfinansiering uppstår av två huvudsakliga skäl:

 • Finansiären ger inte full täckning av indirekta kostnader och lokalkostnader.
 • Finansiären kräver medfinansiering av direkta kostnader (utöver lokalkostnader).

Obligatoriska krav

För att få delad medfinansiering måste projektet:

 1. Ha ett medfinansieringsbehov orsakat av minst en av punkterna under "Behov av medfinansiering" ovan.
 2. Vara bidragsfinansierat och inom någon av SLU:s kärnverksamheter (forskning, fortlöpande miljöanalys eller utbildning)

Möjlighet till delad medfinansiering gäller bara SLU:s del i ett projekt, och avser inte behov av medfinansiering hos projektparter vid andra organisationer.

Bedömningskriterier

Efter kontroll av att de obligatoriska kraven är uppfyllda gör huvudansvarig fakultet en bedömning baserad på följande kriterier:

 1. Om projektet har ett så omfattande behov av medfinansiering att berörda institutioner inte klarar att bära det. Indikativ beloppsgräns om rektorsnivån ska vara med och dela (punkt 4 nedan) är att det totala medfinansieringbehovet vid SLU är minst 1,2 mnkr per år i genomsnitt.
 2. Om projektet är av tillräckligt stor omfattning totalt. Indikativ beloppsgräns om rektorsnivån ska vara med och dela (punkt 4 nedan) är minst 20 mnkr. Detta bedöms enbart om finansiären kräver medfinansiering av direkta kostnader (utöver lokalkostnader).
 3. Om projektet är i linje med huvudansvarig fakultets prioriteringar.
 4. Om huvudansvarig fakultet bedömer de tre punkterna ovan uppfyllda bedömer fakulteten också om man stannar vid en delad medfinasiering mellan berörda institutioner och fakulteten. Alternativet är att man tar frågan vidare till SLU:s ledningsråd för bedömning av punkterna ett och två samt av projektets strategiska betydelse för SLU som helhet.

I bedömningen ingår inte någon kvalitetsprövning av projektet, eftersom sådan görs av finansiären.

Handläggning

Forskningssekreterare vid fakultetskanslier och vid planeringsavdelningen ansvarar för handläggning av delad medfinansiering. Handläggningen omfattar föranmälan och ansökan.

Föranmälan

Prefekten vid huvudsökande institution ska föranmäla behov av delad medfinansiering i e-post till forskningssekreterare vid huvudansvarig fakultet. Ange Delad medfinansiering som ämne för e-posten. Föranmälan ska skickas senast två veckor innan förhandsbesked (se nedan) önskas, och före deadline för bidragsansökan. Föranmälan ska innehålla:

 • Anmälningsblankett som är fliken Medfinansiering i SLU:s projektkalkyl. Anmälningsblanketten upprättas automatiskt baserat på värden kopplade till ANSÖKAN i projektkalkylens registreringsflikar. Önskad medfinansieringsfördelning registreras direkt i medfinansieringsfliken. Bifoga hela projektkalkylen (excelfilen) i e-post enligt ovan. 
  Om fakultetsgemensam institution (FGI) är delaktig i föranmälan ska anmälningsblanketten kompletteras med Bilaga.
  Vid projektansökan till Wallenberg är föranmälan om delad medfinansiering del av Ansökan till fakultet.
 • Senaste versionen av bidragsansökan i pdf-format.

Innehållet i fakultetens förhandsbesked kan vara ett av följande tre alternativ (1 och 2 under förutsättning att externa medel beviljas):

 1. Fakulteten är beredd att ta emot en anökan om delad medfinansiering mellan institution och fakultet.
 2. Fakulteten är beredd att ta medfinansieringsfrågan till SLU:s ledningsråd och därmed ta emot en ansökan om delad medfinansiering mellan institution, fakultet och rektor.
 3. Fakulteten kommer inte (och därför inte heller rektor) att bidra till medfinansiering.

Ansökan

För att realisera delad medfinansiering i ett projekt krävs även en ansökan. Detta gäller projekt som beviljas av externfinansiären, och som har fått förhandsbesked enligt punkt 1 eller 2 ovan. Prefekt vid huvudsökande institution ska i dessa fall, senast två veckor efter det att bidrag har beviljats (normalt genom att kontrakt har undertecknats), ansöka om delad medfinasiering i e-post till forskningssekreterare vid huvudansvarig fakultet. Ange Delad medfinansiering som ämne för e-posten. Ansökan ska innehålla:

 • Ansökningsblankett som är fliken Medfinansiering i SLU:s projektkalkyl. Ansökningsblanketten upprättas automatiskt baserat på värden kopplade till KONTRAKT i projektkalkylens registreringsflikar. Önskad medfinansieringsfördelning registreras direkt i medfinansieringsfliken. Bifoga hela projektkalkylen (excelfilen) i e-post enligt ovan. 
  Om fakultetsgemensam institution (FGI) är delaktig i föranmälan ska anmälningsblanketten kompletteras med Bilaga.
 • Kontrakt eller motsvarande i pdf-format
 • Bidragsansökan i pdf-format.

Prefekt vid huvudsökande institution ska kontakta forskningssekreterare vid huvudansvarig fakultet om tidsgränsen två veckor enligt ovan inte kan hållas, t.ex. på grund av att finansiären ännu inte har godkänt reviderad budget för projektet.

Sidansvarig: frank.sterner@slu.se