KAW

Senast ändrad: 14 juni 2021
KAW logga

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse – Den största privata finansiären av grundforskning i Sverige

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) stödjer svensk grundforskning med ca 2 miljarder kronor varje år, främst inom medicin, naturvetenskap och teknik, men till viss del även inom humaniora och samhällsvetenskap. Förutom en stor årlig utlysning om forskningsprojekt med hög vetenskaplig potential, erbjuder KAW individuella forskningsbidrag till unga lovande och våra mest framstående forskare genom sina karriärprogram Wallenberg Academy Fellows (WAF), Wallenberg Scholars och Wallenberg Clinical Scholars.

Det finns även ett antal ytterligare stiftelser finansierade av familjen Wallenberg.

FINANSIERINGSFORMER

1. Forskningsprojekt med hög vetenskaplig potential
Varje år bjuder KAW in alla svenska universitet att nominera ett antal förslag på forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential inom naturvetenskap, teknik eller medicin. Ett KAW-projekt kan sökas av forskargrupper bestående av 2-5 forskare med komplementära expertkunskaper, som tillsammans fokuserar på en sammanhållen frågeställning av grundvetenskaplig karaktär. Ett normalprojekt har en budget på 15-40 miljoner kronor och en löptid på tre till fem år. För att kunna söka ett KAW projekt måste du bifoga ett stödbrev underskrivet av rektor till din ansökan.

2. Wallenberg Academy Fellows
Wallenberg Academy fellows är ett karriärprogram som är utformat för att ge unga lovande forskare, upp till 9 år efter doktorsexamen, möjligheten att under en längre tid fokusera på sin forskning och etablera en egen forskargrupp. WAF är öppet för alla forskningsområden och utlyses vartannat år (2019, 2021…). I likhet med KAW projekt, måste de som söker till WAF först nomineras av sitt lärosäte och som bevis på detta bifoga ett stödbrev underskrivet av rektor till sin ansökan. De som antas till WAF-programmet får till att börja med fem års generös finansiering som beror av forskningsområdet, men ca 40% av WAF-forskarna får även fortsatt finansiering i ytterligare fem år.

3. Wallenberg Scholars
Wallenberg Scholars är ett prestigefullt program för etablerade forskare som anses vara internationellt ledande i sitt forskningsfält. Wallenberg Scholars utlyses var fjärde år, kräver nominering av universitetet, och ger bidragsmottagarna ett femårigt, fritt disponibelt stöd i form av 20 miljoner kronor för att bedriva forskning och kunna satsa på djärvare och mer långsiktiga projekt.

4. Andra typer av finansiering

  • Wallenberg Clinical Scholars – stödjer forskare i världsklass som också är kliniskt aktiva
  • Matematikprogrammet – finansierar gästprofessurer och postdoktorala stipendier i matematik
  • Postdoktorstipender för vistelse vid Stanforduniversitet eller Massachusetts Technological Institute (MIT) i USA, samt Nanyang Technological University i Singapore.

MEDFINANSIERING

Normalt så medför all finansiering från KAW någon typ av medfinansiering av lärosätet, där finansieringsformen avgör hur mycket. Som regel så ger KAW inte full täckning av indirekta kostnader och lokalkostnader, och i vissa fall kräver KAW även medfinansiering av den sökandes lön.

KAW-projekt är prioriterade av SLU, enligt de nu gällande riktlinjerna ska all medfinansiering till indirekta- och lokalkostnader täckas av SLU centralt. Specifikt för WAF är att även hela lönen för WAF-mottagaren täcks av SLU centralt. Föranmälan om eventuellt behov av medfinansiering ingår i SLU:s interna processer för nominering av KAW-ansökningar och av WAF, se under ATT SKRIVA OCH SKICKA IN EN ANSÖKAN nedan.

ATT SKRIVA OCH SKICKA IN EN ANSÖKAN

Som regel så kräver de flesta utlysningarna från KAW nominering av lärosätet, vilket innebär att universitetet har en egen intern prioriteringsprocess för att utse vilka som får skicka in en ansökan. Detta gäller KAW projekt, WAF, Wallenberg Scholars och vissa delar av matematikprogrammet. Om du är intresserad av att söka medel från KAW, kontakta externfinansiering@slu.se eller prata med forskningssekreterare på din fakultet. Du kan även läsa mer här:

KAW projekt av hög vetenskaplig potential

 

Wallenberg Academy Fellows

Ansökningar där SLU är medsökande
Det behövs ingen nomineringsprocess för KAW-ansökningar där forskare från SLU är medsökande och i dessa fall kräver inte heller KAW något stödbrev av rektor. Eftersom det även i de fall där SLU är medsökande finns ett behov av medfinansiering, måste du ändå informera din prefekt och fakultetens forskningssekreterare i god tid före deadline för den aktuella utlysningen.

STÖD MED DIN ANSÖKAN

Om du har blivit nominerad av SLU att skriva en ansökan om KAW projekt, WAF eller Wallenberg Scholars kan du få särskilt stöd med att skriva ansökan. Om du har mer generella frågor om att söka medel från KAW är du välkommen att kontakta externfinansiering@slu.se.

Budget

Det är viktigt att en projektekonom på institutionen involveras i budgetarbetet på ett tidigt stadium.

1. Excelmallar
Starta budgeteringen i SLU:s projektkalkyl, som ger en bild av medfinansieringsbehovet.

När projektkalkylen är komplett (samtliga parter) ska budgeten för projekt och Scolars registreras i KAW:s projektbudget, villket är den budget som skickas till finansiären. I WAF-ansökan behöver inte KAW-mallen skickas med, för budget gäller där enligt KAW:s instruktion: "Bifoga istället en specifikation över vad medlen avses nyttjas till". 

2. Projektstart och projektslut
Datum för projektstart och projektslut anges i projektbudgetens flik 1. Sammanställning. Dessa datum styr årskolumnernas rubriker i övriga flikar. Datumalternativ för projektstart och projektslut är 1 januari eller 1 juli.

3. LKP
LKP-procentsats läggs i projektbudgetens flik 2. Löner cell C10. Aktuell LKP för SLU. Om löner vid annat lärosäte ingår i ansökan används ett vägt genomsnitt för LKP. KAW har ett tak för finansiering av LKP på 50% , all faktisk LKP därutöver måste medfinansieras. LKP-glappet regleras automatiskt i projektbudgeten.

4. Indirekta kostnader och lokalkostnader
KAW har inga schabloner för finansiering av indirekta kostnader och lokalkostnader, utan fattar beslut om detta i varje enskilt fall. Erfarenheten från tidigare beslut är att stiftelserna accepterar 15-25% påslag på totala direkta kostnader (förutom lokaler) till finansiering av indirekta kostnader och lokalkostnader. SLU:s rekommendation är därför att använda ett belopp motsvarande 25% påslag enligt ovan som Varav sökt hos stiftelsen i projektbudgeten.

5. Medfinansiering av direkta kostnader
KAW ställer inga krav på medfinansiering av direkta kostnader (förutom LKP över 50% och lokalkostnader) i projekt.

6. Medverkande från andra organisationer
Från eventuella medsökande från andra svenska forskningsinstitutioner behövs procentsatser för indirekta kostnader och lokalpåslag. Dessutom behövs uppgift om vilken bas som dessa procentsatser ska läggas på, lön eller lön+drift.

För eventuell medverkan från företag eller utländskt lärosäte är KAW:s princip att sådana kostnader bara får tas upp som köpta tjänster (driftskostnader), handlar det om en mer omfattande medverkan behöver frågan om upphandling hållas i åtanke.

7. Ny kalkyl om ansökan beviljas
KAW begär alltid en ny projektbudget om ansökan beviljas. Förutom vetskap om beviljat belopp (inklusive hur mycket av detta som får användas till indirekta kostnader och lokalkostnader) kan även andra kalkylförutsättningar ha ändrats vid det laget.

8. Budgetfrågor och budgetgranskning
KAW vill att budgetfrågor ställs via lärosätets kontaktperson frank.sterner@slu.se. Enligt SLU:s interna processer för nominering av projektansökningar, Scholars och WAF (nås under menyn ATT SKRIVA OCH SKICKA IN EN ANSÖKAN ovan) ska budget skickas till kontaktpersonen senast två veckor innan deadline för utlysningen. För projekt och Scholars ska budgeten vara upprättad i SLU:s projektkalkyl OCH i KAW:s projektbudget (se punkt 1 ovan). För WAF räcker det med budget i SLU:s projektkalkyl.

PROJEKTHANTERING

Som regel så ska en ekonomisk rapportering av KAW-bidrag ske i samband med rekvisition av medel. När det är dags för den sista rekvisitionen ska dessutom en ekonomisk sammanställning över hela bidraget bifogas. KAW förbehåller sig även rätten att, i efterhand, följa upp att utbetalda medel använts för det beviljade ändamålet.

En vetenskaplig rapport ska enligt villkoren i donationsbrevet skickas till KAW, i tillämpliga fall med förteckning över vetenskapliga skrifter som nämner Stiftelsens stöd. Stiftelsens mallar för vetenskaplig del- och slutrapport finns i blankettarkivet. Samtliga rapporter ska skickas in via e-post till kaw@kaw.se.

Sidansvarig: externfinansiering@slu.se