MSCA - Marie Skłodowska-Curie Actions

Senast ändrad: 03 juni 2020
msca logo

Marie Skłodowska Curie Actions (MSCA) är ett finansieringsinstrument inom EU:s ramprogram för forskning och innovation (Horisont 2020/Horisont Europa), som syftar till att stödja rörlighet, utbildning, karriärutveckling och kunskapsutbyte för forskare och annan personal som jobbar med forskning och innovation. Inom MSCA-programmet finns finansieringsmöjligheter för doktorandskolor, individuella stipendier för erfarna forskare, kortvariga utbytesprogram för forsknings- och innovationspersonal, samt medel för att sprida kunskap och engagera allmänheten genom "European Researcher's Night".

MSCA är öppet för alla forskningsområden och finansierar forskarinitierade projekt, där forskare fritt kan föreslå nya så kallade ”MSCA Actions” enligt bottom up-principen. Gemensamt för de olika typerna av MSCA-bidrag är att de involverar någon form av personrörlighet och vanligtvis ställer krav på att den som blir beviljad finansiering måste flytta till ett nytt land. MSCA är en väldigt populär finansieringsform, vilket har resulterat i att konkurrensen om att få medel oftast är hög. För att lyckas med din ansökan, måste du därför både lägga krut på att sälja in forskningens originalitet och excellens, samt även tydligt beskriva hur projektet kommer att bidra till ny kunskap, kunskapsutbyte och förbättrade karriärmöjligheter.

De europeiska riktlinjerna för rekrytering och anställning av forskare (The European Charter for Researchers and Code of Conduct for the Recruitment of Researchers) är en viktig hörnsten i alla MSCA-initiativ. Förutom att främja öppen rekrytering och attraktiva arbets- och anställningsvillkor, jobbar MSCA även aktivt med lika villkors-frågor, såsom könsbalans och inkludering av forskare med funktionsnedsättning.

TYPER AV FINANSIERING

MSCA-finansiering är öppen för forskare och annan personal som är knuten till forskning och innovation, oavsett nationalitet, och erbjuder olika typer av bidrag som du kan söka beroende av vilken typ av tjänst du har och var på karriärstegen du befinner dig. Ansökningar kan skickas in av enskilda individer eller organisationer som verkar inom den akademiska eller icke-akademiska sektorn, såsom universitet, forskningsinstitut, forskningsinfrastrukturer, företag, organisationer och andra socioekonomiska aktörer.

MSCA finansierar forskning och utbildning genom följande finansieringsformer;

i) Innovative Training Networks (MSCA-ITN)
Internationella forskarskolor som fokuserar kring en gemensam vetenskaplig frågeställning och samtidigt jobbar för att utbilda en ny generation kreativa och innovativa unga forskare. ITN kan sökas av forskarnätverk med komplementära kompetenser, gärna med partners från olika sektorer, både för att bana väg för excellent forskning och för att maximera kunskapsutbyte och nätverkande. ITN är öppet för alla forskningsområden och kan inkludera partners från universitet, forskningsinstitut, forskningsinfrastrukturer, företag, små- och medelstora företag (SMFs) och andra aktörer. Normalt så inkluderar ett ITN-bidrag finansiering av lön och utbildningskostnader för upp till 15 doktorander (så kallade ”Early-stage researchers”, ESRs) under tre år, samt medel som till viss del täcker kostnader för forskning och förvaltning av projektet. Inom H2020 finns det tre typer av ITN;

  • European Training Networks (ETN) – för nätverk med minst tre partners från tre olika EU- eller associerade länder.
  • European Industrial Doctorates (EID) – för nätverk med minst en akademisk partner och en partner från näringslivet, i minst två olika EU- eller associerade länder.
  • European Joint Doctorates (EJD) – för nätverk med minst tre akademiska partners från tre olika EU- eller associerade länder.

ii) MSCA Individual Fellowships (MSCA-IF)
Individuella stipendier som stödjer forskares rörlighet inom och utanför Europa, men som också kan användas för att rekrytera lovande forskare till Europa. MSCA-IF är öppet för alla forskningsfält och kan sökas av erfarna forskare (Experienced Researchers, ERs), oavsett nationalitet, som har en PhD eller har arbetat minst fyra år med forskning, så länge de uppfyller MSCA:s mobilitetskrav. Förutom att täcka kostnader som är direkt knutna till forskaren, såsom lön, resebidrag, och bidrag för medföljande familj, inkluderar ett MSCA-IF stipendium även vissa medel för forskning och utbildning, samt även för värdinstitutionens omkostnader (t.ex. overhead).

Det finns flera olika kategorier av MSCA-IF, vilka kan delas in i två huvudgrupper;

  • European Fellowships – Ett till två års finansiering för forskare, oavsett nationalitet, som planerar att genomföra sitt MSCA-IF projekt vid en värdinstitution inom EU eller i ett associerat land. Här finns även särskilda möjligheter för forskare att återvända till Europa efter en längre period i en annan världsdel, eller som vill återgå till forskning efter ett längre avbrott.
  • Global Fellowships – Ett till två års finansiering för forskare som är baserade i EU eller ett associerat land, som planerar att genomföra sitt MSCA-IF projekt i ett land utanför Europa. Globala stipendier ställer även krav på att forskaren måste återvända till Europa i slutet av bidragsperioden och tillbringa ett år vid en värdinstitution i EU eller ett associerat land.

iii) Research and Innovative Staff Exchange (MSCA-RISE)
MSCA-RISE är ett program som stimulerar rörlighet i form av kortare utbyten för forsknings- och innovationspersonal inom akademiska, industriella och kommersiella organisationer över hela världen. Programmet är öppet för personer i alla karriärstadier och inkluderar även administrativ och teknisk personal. Syftet med RISE är att stödja utveckling på individnivå, och samtidigt stärka förbindelserna mellan olika organisationer, sektorer och länder. MSCA-RISE kan sökas av nätverk som består av minst tre partners från tre olika länder (varav minst två från ett EU eller ett associerat land) och ger finansiering för personalutbyten som varar från en månad, upp till ett år.

iv) Co-funding of Regional, National and International programmes (MSCA-COFUND)
Genom MSCA-COFUND kan du söka medfinansiering av redan befintliga eller nya mobilitets- och karriärutvecklingsprogram, där utbildning av forskare i andra länder och/eller sektorer står i fokus. MSCA-COFUND är öppet för regionala, nationella och internationella program och kan sökas för medfinansiering av både doktorandprogram och stipendieprogram för erfarna forskare (med PhD). MSCA-COFUND kan sökas av en enskild organisation och har ett tak på 10 miljoner euro under en femårsperiod.

v) European Researcher’s Night (MSCA-NIGHT)
NIGHT är ett europeiskt evenemang som anordnas en gång per år för att öka allmänhetens kunskap om forskning och innovation. Målet är att synliggöra hur forskning och innovation kan påverka och förbättra medborgarnas vardag, samt även stimulera intresset för en forskningskarriär, särskilt bland ungdomar. Evenemanget äger rum en gång per år, vanligtvis sista helgen i september, och är öppet för alla typer av organisationer. Inom NIGHT kan du ansöka om att anordna aktiviteter riktade till allmänheten, som exempelvis praktiska experiment, vetenskapsshower, debatter, tävlingar eller frågesporter. Förutom finansiering av själva eventet, kan du även få bidrag för marknadsföring och utvärdering av eventet.

MEDFINANSIERING

MSCA-bidrag medför som regel en viss nivå av medfinansiering, framförallt då dessa projekts kostnadstäckning beräknas på schablonbelopp (unit costs). Dessa är fasta ersättningar baserat på antalet arbetade månader utan att ta hänsyn till faktisk lön. Schablonbeloppen är fastställda och kan inte förhandlas. För Sverige ligger tyvärr dessa nivåer alltför lågt för att täcka de faktiska kostnaderna. Dessutom krävs en ansenlig medfinansiering i ITN-projekt vilket framför allt gäller finansiering av det fjärde året för doktorander, och även till de indirekta kostnaderna kopplade till MSCA-IF-stipendiater.

ATT SKRIVA OCH SKICKA IN EN ANSÖKAN

Alla utlysningar inom MSCA publiceras på EU:s ansökningsportal ”Funding and Tenders”, minst fyra månader före deadline. Du kan hitta detaljerad information om de olika finansieringsformerna och kommande utlysningar i arbetsprogrammen för MSCA, som vanligtvis sträcker sig över en tvåårsperiod. Via ansökningsportalen kan du även ladda ner ”Guide for applicants”, som innehåller all information du kan tänkas behöva om hur du ansöker och strukturerar din ansökan, samt mallar för den utlysning du är intresserad av.

Alla ansökningar till MSCA utvärderas utifrån tre kriterier, som viktas (inom parentes nedan) på så sätt att excellens blir den absolut tyngsta faktorn för framgång, följt av impact och implementering.

  1. Excellens (50%)
  2. Impact (30%)
  3. Implementering (20%)

När man skriver en MSCA-ansökan är det viktigt att försöka få höga poäng inom alla tre bedömningsområden och tänka på att kriterierna utvärderas både utifrån forskningens och utbildningens kvalitet.

STÖD MED DIN ANSÖKAN

Om du är nyfiken på MSCA eller planerar att skriva en ansökan är du välkommen att kontakta Grants Office för rådgivning. Beroende på vår arbetsbelastning kan du också få praktiskt stöd i ansökningsprocessen. Kontakta någon av oss direkt, eller skicka ett mail till grantsoffice@slu.se.