Strukturfonder - InterReg

Senast ändrad: 29 april 2020

Strukturfonder - InterReg

Europeiskt territoriellt samarbete, även kallat InterReg, är program som syftar till att utveckla samarbete över nationsgränserna. Målsättningen är att uppmuntra städer och regioner från olika medlemsstater att arbeta tillsammans, lösa gemensamma problem och lära av varandra genom gemensamma program, projekt och nätverk. Det som särskiljer InterReg-program från andra finansieringsinstrument inom EU är att man främjar aktiviteter inom specifika geografiska områden (gränsregionala, transnationella och interregionala), och att de finansieras av de Europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI), vilka i Sverige inkluderar;

  • Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)
  • Europeiska socialfonden (ESF)
  • Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)
  • Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF)

Europeiskt territoriellt samarbete har utgjort en del av EU:s sammanhållningspolitik sedan 1990. De övergripande målen är att minska gränsers påverkan för att främja en harmoniserad ekonomisk, social och kulturell utveckling i unionen som helhet.

InterReg-programmen planeras och struktureras parallellt med EU:s ramprogram och är nu inne i slutfasen av nuvarande programperiod för 2014-2020, som benämns Interreg V och där Sverige deltar i 13 olika program. Det finns indikationer på att nästa programperiod (2021-2017) kommer att fokusera på institutionellt samarbete för att minska hindren för samarbete över gränserna och utveckla gemensamma tjänster.

FINANSIERINGSFORMER

De olika regionala programmen tar fram egna forskningsagendor och policydokument, samt publicerar egna utlysningar, som vanligtvis är öppna för både offentliga och privata organisationer.

MEDFINANSIERING

Programmen täcker normalt 50-75% procent av stödberättigade kostnader samt del av de indirekta kostnaderna. Dessa regler varierar dock mellan de olika programmen, och måste därför kontrolleras i varje enskilt fall.

ATT SKRIVA OCH SKICKA IN EN ANSÖKAN

De flesta InterReg-programmen har egna ansökningssystem där mallar för ansökan och budget kan laddas ner och där även ansökan skickas in. De flesta utlysningarna följer en tvåstegsprocess, där steg 1 utgörs av en enklare registrering och kortare projektbeskrivning, vilken efter utvärdering avgör vilka projekt som bjuds in till att skicka in en fullständig ansökan i steg 2.

STÖD MED DIN ANSÖKAN

I första hand kan du få hjälp med budgetarbetet av institutionens projektekonom. Grants Office bistår även gärna med stöd till koordinerande forskare.

PROJEKTHANTERING

För svenska partners är 14 olika Interreg program aktuella där de olika programmen täcker olika geografiska delar av Sverige. Det ekonomiska regelverket skiljer sig något mellan de olika programmen då det är olika myndigheter som administrerar dem.
Se: https://eufonder.se/interreg.html

Indirekta kostnader

De flesta Interreg program ger 15 % indirekta kostnader beräknat på lön, men undantag finns. De flesta ger heller inte full kostnadstäckning utan betalar ut från 50% till 90% av de giltiga kostnaderna (mest vanligt är 75%). Detta innebär att någon form av medfinansiering behövs för att täcka de direkta och indirekta kostnaderna som inte täcks av programmet.

Rapportering

De flesta programmen rapporterar var sjätte månad. Detta gäller både projektekonomin och det vetenskapliga arbetet. Rapporteringen är vanligtvis mycket omfattande och man kräver att varje transaktion i redovisningen rapporteras med kopior av underlag. Varje program har olika webbaserade system för detta. För den som är koordinator erbjudes ofta en utbildning i administration av projekten. Varje rapport ska granskas av Tillväxtverket, en så kallad ”First Level Control”. Detta är kostnadsfritt.