Horisont Europa

Senast ändrad: 08 september 2021

Horisont Europa är den Europeiska unionens (EU) nionde forsknings- och innovationsprogram, som tar vid efter Horisont 2020 och kommer att pågå under perioden 2021 – 2027. Med en budget på ungefär 85 miljarder Euro är Horisont Europa EU:s hittills största ramprogram för forskning- och innovation, och har därmed en stor potential att starkt bidra till att öka Europas vetenskapliga konkurrenskraft, stärka ekonomin och medverka till ett bättre och mer miljövänligt samhälle.

HEU

 

Precis som tidigare ramprogram är Horisont Europa uppdelat i tre olika delar, så kallade pelare – (1) Vetenskaplig spetskompetens, (2) Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft och (3) Innovativa Europa. Programmet har även andra delar som spänner över samtliga tre pelare, vilka inkluderar breddat deltagande (Widening participation and spreading excellence) och förstärkning av det europeiska forskningsområdet (ERA). Genom denna kraftsamling kommer Horisont Europa att skapa goda förutsättningar att stimulera forskning och innovation inom alla områden i Europa och särskilt stödja de medlemsstater som hittills visat lågt deltagande i EU-finansierade projekt.

 Kommissionens portal kring Horizon Europa: Funding & Tenders Portal

 

 Referensdokument med publicerade arbetsprogram och utlysningar: Referensdokument

 

Pelare I – Vetenskaplig spetskompetens

Europeiska forskningsrådet (ERC)

ERC erbjuder flexibel, långsiktig finansiering för frågeställningsdriven innovativ grundforskning av hög vetenskaplig kvalitet, inom alla forskningsområden. Den största delen av ERC:s budget används för att finansiera enskilda forskare, vilka årligen kan ansöka om ett ERC Starting, Consolidator eller Advanced grant, beroende på akademisk ålder. ERC erbjuder även Synergy grants, riktade till mindre forskargrupper med komplementär expertis, samt Proof of Concept grants, för forskare med ERC-finansiering som vill ta sina forskningsresultat vidare till innovation. Läs mer om ERC här.

Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)

MSCA syftar till att stödja rörlighet, utbildning, karriärutveckling och kunskapsutbyte för forskare och annan personal som jobbar med forskning och innovation. MSCA är öppet för alla forsknings- och innovationsfält, från grundforskning till tillämpad forskning, och finansierar mobilitet över landsgränser, sektorer och discipliner. Inom MSCA ligger huvudfokus på unga forskare, genom MSCA-finansierade doktorandnätverk (Doctoral Networks), postdoktorala stipendier (Postdoctoral Fellowships) och samfinansiering av nationella program för doktorander och postdoktorer via COFUND. Utöver dessa, stöder MSCA även personalutbyte i finansieringsformen MSCA-Staff Exchange, samt event som syftar till att sammanföra forskare och allmänhet, genom MSCA and Citizens. Läs mer om MSCA här.

Forskningsinfrastruktur

Denna del av Pelare I syftar till att ge Europas forskare tillgång till den senaste och bästa forskningsinfrastrukturen, både genom att finansiera högklassiga anläggningar, instrument, e-infrastrukturer och tjänster, men även genom att finanseria driften av dessa och öppna upp dem för EU:s forskare. Läs mer här.

Pelare II – De globala utmaningarna

Pelare II ”Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft” styrs av strategiska prioriteringar inom EU, såsom Den Gröna Given, Parisavtalet om klimatförändringar, FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling och målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDGs). I pelare II är utlysningarna indelade i olika ämnesområden - kluster - och finansierar europeiska/globala samarbetsprojekt inom forskning och innovation. Utlysningarna är av så kallad ”top-down”-karaktär, vilket innebär att varje utlysning har ett givet syfte, där man förväntas uppnå ett antal väldefinierade resultat (expected impacts).

Konsortierna bör som regel bestå av aktörer från flera olika sektorer, där forskare från akademiska institutioner samarbetar med exempelvis privata och offentliga aktörer, slutanvändare, producenter, innovatörer, företag, politiska beslutsfattare, medborgare och organisationer i det civila samhället. Pelare II är uppdelad i sex integrerade tematiska kluster:

Kluster 1 - Hälsa

Kluster 1 syftar till att främja forskning och innovation som skapar ny kunskap, bygger upp kapacitet, eller kan leda till utformning, utveckling eller demonstration av innovativa lösningar som kan öka vår förmåga att både förebygga och bota sjukdom, förbättra människors hälsa och välmående, samt utveckla Europas hälso- och sjukvårdssystem.

Kluster 1 är indelat i ett antal olika områden, så kallade destinationer:

 1. Staying healthy in a rapidly changing society
 2. Living and working in a health-promoting environment
 3. Tackling diseases and reducing disease burden
 4. Ensuring access to innovative, sustainable and high-quality healthcare
 5. Unlocking the full potential of new tools, technologies and digital solutions for a healthy society
 6. Maintaining an innovative, sustainable and globally competitive health-related industry
Kluster 2 - Kultur, kreativitet och inkluderande samhälle

Kluster 2 syftar till att stödja projekt som kan skapa en större acceptans och förståelse för betydelsen av ett diversifierat, kulturellt och socialt rikt Europa, och som kan visa på hur nya paradigmer och policyer kan medverka till hållbar förändring i ett europeiskt och globalt perspektiv. Särskilda fokusområden ligger på demokrati, kulturarv, samt kulturella och kreativa industrier.

Kluster 2 är indelat i ett antal olika områden, så kallade destinationer:

 1. Innovative Research on Democracy and Governance
 2. Innovative Research on the European Cultural Heritage and the Cultural and Creative Industries
 3. Innovative Research on Social and Economic Transformations
Kluster 3 - Civil säkerhet för samhället

Kluster 3 fokuserar på säkerhet, inklusive cybersäkerhet och katastrofriskhantering. Arbetsprogrammet kretsar kring bekämpning av brottslighet och terrorism, gränskontroll, skydd för viktig infrastruktur, ökad Europeisk förmåga att hantera krissituationer, samt forskning och innovation inom säkerhet.

Kluster 3 är indelat i ett antal olika områden, så kallade destinationer:

 1. Better protect the EU and its citizens against Crime and Terrorism
 2. Effective management of EU external borders
 3. Resilient Infrastructure
 4. Increased Cybersecurity
 5. Disaster-Resilient Society for Europe
 6. Strengthened Security Research and Innovation
Kluster 4 - Digital, industri och rymd

Kluster 4 har som målsättning att främja utvecklingen av en klimatneutral, resurseffektiv och cirkulär industri. Det huvudsakliga fokuset ligger på avancerade material (inkl. biomaterial), digital teknik, artificiell intelligens, och nästa generations internet. Inom klustret ingår även rymdforskning.

Kluster 4 är indelat i ett antal olika områden, så kallade destinationer:

 1. Climate neutral, circular and digitised production
 2. Increased autonomy in key strategic value chains for resilient industry
 3. World leading data and computing technologies
 4. Digital and emerging technologies for competitiveness and fit for the green deal
 5. Open strategic autonomy in developing, deploying and using global space-based infrastructures, services, applications and data
 6. A human-centred and ethical development of digital and industrial technologies
Kluster 5 - Klimat, energi och rörlighet

De viktigaste målen inom kluster 5 är att bekämpa klimatförändringarna, bl.a. genom att fokusera på förnybar energiproduktion, energisystemet men även transportsystemet. Här kan du hitta utlysningar inom bioenergi, biobränsle men även inslag av klimatforskning.

Kluster 5 är indelat i ett antal olika områden, så kallade destinationer:

 1. Climate sciences and responses for the transformation towards climate neutrality
 2. Cross-sectoral solutions for the climate transition
 3. Sustainable, secure and competitive energy supply
 4. Efficient, sustainable and inclusive energy use
 5. Clean and competitive solutions for all transport modes
 6. Safe, Resilient Transport and Smart Mobility services for passengers and goods
Kluster 6 - Mat, bioekonomi, naturresurser, jordbruk och miljö

Kluster 6 fokuserar på övergången till en hållbar och cirkulär förvaltning och användning av jordens naturresurser. Här hittar du utlysningar kring skogsbruk, matproduktion och biodiversitet, men arbetsprogrammet stäcker sig även över hur jordens hav och land bäst kan användas för dämpa klimatförändringarna och hur samhällen i kust- och landsbygdsområden kan utformas och styras på ett hållbart sätt, för att beskriva det brett. Läs mer här.

Kluster 6 är indelat i ett antal olika områden, så kallade destinationer:

 1. Biodiversity and Ecosystem Services
 2. Fair, healthy and environmentally-friendly food systems from primary production to consumption
 3. Circular economy and bioeconomy sectors
 4. Clean environment and zero pollution
 5. Land, oceans and water for climate action
 6. Resilient, inclusive, healthy and green rural, coastal and urban communities
 7. Innovative governance, environmental observations and digital solutions in support of the Green Deal

Pelare III – Europeiska Innovationslandskapet

Pelare III - Innovativa Europa – är den del av ramprogrammet som fokuserar på att stödja innovation och tillväxt av små och medelstora företag (SMFs/SMEs) genom det Europeiska innovationsrådet (EIC), och bidra till att utveckla det övergripande europeiska innovationslandskapet. Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) kommer att fortsätta främja integreringen av företag, forskning, högre utbildning och entreprenörskap. Pelare III formas tillsammans av;

 • Europeiska innovationsrådet (EIC)

  EIC har målsättningen att identifiera och stödja banbrytande teknik och innovationer med potential att få internationellt genomslag och bli marknadsledande. Inom EIC kan man därför söka medel för allt från grundforskning kopplad till ny teknik, till validering och demonstration av nya innovationer. Starkt fokus ligger på stöd till små och medelstora företag (SMFs/SMEs). EIC erbjuder stöd via tre finansieringsinstrument – (1) Pathfinder, för avancerad forskning om ny teknik, (2) Accelerator – för enskilda företag som vill utveckla och skala upp banbrytande innovationer, och (3) Transition – som specifikt ger forskare och innovatörer verktyg för att omvandla sina resultat till tillämpningar anpassade till användarnas behov. Läs mer här.

 • Europeiskt ekosystem för innovation (EIE)

  EIE syftar till att stärka kopplingen mellan forskning, innovation och spridning på marknaden, och på så sätt skapa ett innovationsekosystem där innovationer kommer till nytta för människor, samhälle och ekonomi. Programmet ger stöd till utbildning, policy-arbete, projekt som söker synergier mellan aktiviteter på EU, nationell och regional nivå. Läs mer här.

 • Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)

  EIT syftar till att ta innovationer från idé till verklighet genom att förena företagande, utbildning och forskning för att hitta lösningar på akuta globala problem. EIT ger stöd till bildandet av dynamiska, långsiktiga och Europaomfattande partnerskap bland ledande företag, forskningslaboratorier och forskningsföretag, och skapar på så sätt Europas största innovationsnätverk. Läs mer här.

Strategidokument att beakta när du söker finansiering ur Horisont Europa

När du ansöker om projektbidrag inom detta kluster så finns det ett antal olika europeiska/globala strategier/policydokument som bör beaktas, här har vi samlat de viktigaste:

 

The UN Global Goals For Sustainable Development
The Green Deal
Farm to Fork Strategy
A sustainable Bioeconomy for Europe
EU Forest Strategy
EU Plastics Strategy
Chemicals Strategy for Sustainability
EU Biodiversity Strategy
Circular Economy Action Plan
EU industrial Strategy

 

 

Ytterligare information