Horisont 2020

Senast ändrad: 08 september 2021
H2020 logga

Horisont 2020 - EU:s ramprogram för forskning och innovation (2014–2020)

Horisont 2020 är EU:s nuvarande ramprogram för forskning och innovation för åren 2014–2020 och har en budget på cirka 77 miljarder euro. Horisont 2020 kommer att avslutas 2020 och ersättas av ett nytt ramprogram kallat Horisont Europa.

Horisont 2020 har tre s.k. pelare i enlighet med de huvudprioriteringar för forskning och innovation som Europeiska kommissionen har tagit inom ramen för Europa 2020-strategin: 1. Spetskompetens (Excellent science) 2. Industriellt ledarskap (Industrial Leadership) 3. Samhällsutmaningar (Societal Challenges).

1. Excellent Science

2. Industrial Leadership

3. Societal Challenges

Mer information: Work Programmes 2018-2020

Varje programtema har en nationell kontaktpunkt (NCP) som kan ge information och vägledning om Horisont 2020. NCP finns vid Vinnova, Vetenskapsrådet och andra statliga myndigheter.

FINANSIERINGSFORMER

I Horisont 2020 finns det olika finansieringsformer i olika delar av programmet. De olika typerna av finansiering, särskilda bestämmelser och finansieringsnivåer finns beskrivna i “General Annexes to the Horizon 2020 Works Programme 2018-2020”.

Några av de viktigaste finansieringsformerna är:

  • Research and innovation actions (RIA). Finansieringsgrad: 100% av stödberättigade direkta kostnader
  • Innovation actions (IA). Finansieringsgrad: 70% av stödberättigade direkta kostnader (med undantag för icke vinstdrivande organisationer, där nivån 100 % gäller)
  • Coordination and support actions (CSA). Finansieringsgrad: 100% av stödberättigade direkta kostnader
  • ERA-NET Cofund actions. Finansieringsgrad: EU bidraget är begränsat till max 33% av de totala stödberättigade kostnaderna.

Indirekta stödberättigande kostnader beräknas i de flesta fall som ett schablonbelopp på 25 % av de direkta stödberättigande kostnaderna, exklusive direkta stödberättigande kostnader för under-entreprenad och kostnader för de resurser som ställs till förfogande av tredje part. Det finns dock även andra finansieringsinstrument inom t.ex. ERC och Marie Skłodowska Curie-programmet.

MEDFINANSIERING

Bidrag från Horisont 2020 ger inte full täckning av indirekta kostnader. Normalt ligger ansvaret för medfinansiering av indirekta kostnader hos respektive institution. Om medfinansieringsbehovet är stort finns det gemensamma lösningar för medfinansiering inom SLU. Mer information finns på SLU:s interna webb, Medfinansiering - central och tredelad.

ATT SKRIVA OCH SKICKA IN EN ANSÖKAN

Utlysningar från Horisont 2020 publiceras på EU-kommissionens webb för finansiering och upphandling, ”Funding & Tenders Portal”. Portalen är en gemensam ingång för att göra ansökningar och för experter för de finansieringsprogram som förvaltas av Europeiska kommissionen och andra EU-organ. Här kan du:

  • Söka och ansöka om finansiering i olika utlysningsomgångar
  • Söka efter en anbudsinfordran och lämna in ett anbud
  • Hantera dina bidrag
  • Registrera dig som expert, hantera kontrakt och betalningar.

STÖD MED DIN ANSÖKAN

Om du har frågor om att göra ansökningar till Horisont 2020, vänligen kontakta Grants Office på grantsoffice@slu.se.

På Grants Office-webben hittar du information om

Externfinansiering/Grants Office erbjuder specialiststöd vid större komplexa ansökningar som SLU koordinerar. För att få tillgång till denna service krävs stöd från institutionens prefekt och stödet omfattar i allmänhet ansökningar om EU-finansiering samt nationell finansiering av strategisk relevans, för projekt inom intervallet 20 mnkr och högre. Mer information finns på Medarbetarwebben, se Koordinerade forskningsansökningar.

Budget
Kontakta ekonomiansvarig/administratör på din institution för stöd med budgetering i SLU:s projektkalkylator.

Datahanteringsplan
När ett projekt har beviljats medel från Horisont 2020 ska ett första utkast till datahanteringsplan lämnas in till kommissionen inom sex månader. Mer information om datahanteringsplanen, samt en mall, finns här.

Om du behöver hjälp med att utveckla en datahanteringsplan eller har frågor, vänligen kontakta sekretariatet för arkivering och publicering av forskningsdata, på dcu@slu.se.

PROJEKTHANTERING

Rapportering av projektkostnader och resultat till EU-kommissionen görs via kommissionens webb för finansiering och anbud Funding & Tenders Portal. Ekonomiansvarig/administratör på din institution kan hjälpa dig med den ekonomiska rapporteringen och projektledaren ansvarar för den vetenskapliga rapporteringen. En lathund för ekonomihantering i H2020-projekt finns här.

Fakta:

När du gör en ansökan ska du ange en speciell kod ”Participant Identification Code” (PIC) som visar att din hemorganisation är SLU och som förenklar ansökningsförfarandet.

SLU har PIC 999887350

 

Lathund för Horisont 2020-projekt