Wallenberg

Senast ändrad: 12 augusti 2019

Typ av finansiär: Svenska privata stiftelser

Kostnadstäckning: Varierar beroende på stödform, men aldrig full täckning till indirekta kostnader och lokalkostnader. Exempel på kostnadstäckning.

Wallenbergstiftelserna bidrar årligen med ca 2 miljarder kronor till forskning i Sverige. De tre största Stiftelserna är:

Stiftelserna stödjer forskning med hög vetenskaplig potential och med "landsgagnelig innebörd", de har olika fokusområden:

KAW - Naturvetenskap, teknik och medicin

MAW - Humaniora

MMW - Klinisk medicin, juridik och samhällsvetenskap

Samtliga tre stiftelser tillämpar principen att alla ansökningar, med universitet som huvudsökande, ska var godkända av universitetets rektor.

Klicka på menyerna nedan för specifik information om vissa delar av stiftelsernas finansiering, med fokus på SLU:s interna processer för dessa.

 

Projektansökan till KAW, MAW eller MMW

KAW, MAW och MMW ställer krav på att huvudsökande universitets rektor godkänner projektansökningar. Detta sker genom att rektorsintyg bifogas med ansökan. I intyget lovar rektor att:

 1. Projektansökan har genomgått intern prioritering.
 2. Universitetsresurser ställs till projektets förfogande där så redovisas i projektbudget.
 3. Indirekta kostnader och lokalkostnader, utöver det som godkänns av stiftelsen, täcks av universitetet.
 4. Indirekta kostnader redovisas enligt fullkostnadsmodellen.

Angående medfinansieringsbehov enligt punkt 3 ovan finns det SLU-interna riktlinjer för medfinansiering, där Wallenberg-projekt ingår.

Respektive stiftelses information om projektfinansieringen finns under menyn "ANSLAGSGUIDE" på aktuell stiftelses hemsida.

Sista ansökningsdatum för projektansökningar:

1 feb KAW
1 apr MAW & MMW

Ur anslagsguiden för projekt påminner KAW, inför 1 feb 2019, särskilt om:

 • "En projektgrupp utgörs av två till fem forskare som samarbetar kring en sammanhållen vetenskaplig frågeställning.
 • Huvudsökande ska ha fast anknytning till svenskt lärosäte och tillbringa minst 70% av sin arbetstid i Sverige. Medsökande ska tillbringa minst 50% av sin arbetstid i Sverige.

Ansökningar som inte uppfyller dessa krav kommer att direktavslås."

SLU-intern process då SLU är huvudsökande

1. Föransökan till fakultet

Senast 15 okt KAW
Senast 15 jan MAW & MMW

Huvudsökande skickar föransökan per e-post till fakultetens forskningssekreterare. Föransökan ska innehålla:

 1. Ansökningsutkast (3-5 sidor) inklusive ca belopp som ska sökas.
 2. Lista över forskare / institutioner / lärosäten i projektet.

Ansökningsutkastet ska beakta följande frågor:

 • Kan projektet jämföras med, och tillhör huvudsökande, de världsledande inom ämnesområdet?
 • Är projektet djärvt, synnerligen originellt och nyskapande i en internationell jämförelse?
 • Har projektet en mycket väl sammanhållen frågeställning som involverar alla sökande forskare samt utnyttjar forskarnas specifika kompetenser?
 • Är det mycket sannolikt att projektet kommer att kunna genomföras enligt plan?

2. Besked om ansökan är prioriterad av fakultet

Senast 1 nov KAW
Senast 1 feb MAW & MMW

Forskningssekreterare på fakulteten meddelar huvudsökande och forskningssekreterare på planeringsavdelningen om ansökan är prioriterad eller inte. Om flera ansökningar prioriteras av fakulteten ska deras inbördes rangordning klargöras.

3. Besked om ansökan är prioriterad av rektor

Senast 5 nov KAW
Senast 7 feb MAW & MMW 

Forskningssekreterare på planeringsavdelningen meddelar huvudsökande och forskningssekreterare på fakulteten om ansökan är prioriterad eller inte. Vid behov diskuteras prioriteringen i SLU:s ledningsråd inför beslut.

4. Ansökan till fakultet

Senast 30 nov KAW
Senast 22 feb MAW & MMW

Huvudsökande skickar ansökan per e-post till fakultetens forskningssekreterare. Ansökan ska innehålla:

 1. Forskningsprogram (max 10 sidor inkl. referenser).
 2. Lista över forskare / institutioner / lärosäten i projektet.
 3. Ansökningsbudget i SLU:s projektkalkyl.

5. Synpunkter på ansökan från fakultet

Senast 14 dec KAW
Senast 1 mar MAW & MMW

Forskningssekreterare på fakulteten meddelar huvudsökande fakultetens synpunkter på ansökan. Huvudsaklig grund för synpunkterna ska vara granskning utförd av oberoende, gärna extern, person. Granskningspersonen utses av fakulteten. Granskningsstöd kan vara en möjlighet att finansiera granskningen.

6. Projektbudget till Externfinansiering/Grants Office

Senast 15 jan KAW
Senast 15 mar MAW & MMW

Huvudsökande skickar projektbudget till frank.sterner@slu.se. Budgetinformation finns under menyn "Projektbudget i ansökan till KAW, MAW och MMW" nedan.

7. Fakultetens underlag till rektorsintyg

Senast 21 jan KAW
Senast 20 mar MAW & MMW

Forskningssekreterare på fakulteten skickar underlag till rektorsintyg till forskningssekreterare på planeringsavdelningen. Underlaget ska omfatta max 1/3 A4 och beskriva projektets strategiska betydelse för SLU.

8. Rektorsintyg till huvudsökande

Senast 28 jan KAW
Senast 25 mar MAW & MMW

Forskningssekreterare på planeringsavdelningen skickar rektorsintyg per e-post till huvudsökande.

9. Ansökan till aktuell stiftelse

Senast 1 feb KAW
Senast 1 apr MAW & MMW

Huvudsökande registrerar ansökan i aktuell stiftelses E-ansökan. Kopia till  forskningssekreterare på planeringsavdelningen. Ansökans huvudsakliga delar:

Grunddata om projekt, sökande och ev. annan finansiering. Rektors e-post är rektor@slu.se

Projektsammanfattning på engelska (max 2 000 tecken).

Bilagor Ingen bilaga får överstiga 10 MB. Tillåtna format är word, excel och pdf. Huvudsökandes namn och personnummer ska finnas i alla bilagor:

 1. Projektbeskrivning
 2. Populärvetenskaplig sammanfattning på svenska (max en A4 eller 3 500 tecken).
 3. Projektbudget i stiftelsernas excelmall.
 4. Personalia CV
 5. Rektors intygan

Projektansökan där SLU är medsökande

För projektansökan där SLU är mesökande görs ingen SLU-intern prioritering på fakultets- och universitetsnivå. Stiftelserna kräver inget rektorsintyg från medsökande. Medsökande vid SLU ska i god tid informera sin prefekt och forskningssekreterare vid berörd fakultet om att ansökan är på gång.

Projektbudget i ansökan till KAW, MAW eller MMW

Det är viktigt att projektekonom på institutionen involveras i budgtearbetet på ett tidigt stadium.

1. Excelmallar

 1. KAW, MAW och MMW har gemensam mall för projektbudget, den finns under Anslagsguide / Blankettarkiv på stiftelsernas hemsidor, exv: https://kaw.wallenberg.org/anslagsguide/blankettarkiv
 2. För att formatera indirekta kostnader på det sätt de ska in i Wallenbergs projektbudget finns annan mall. Makron måste aktiveras i mallen.

2. Arbetsgång projektbudget

Instruktion till Wallenbergs projektbudget (1a ovan) finns i fliken längst till vänster i excelmallen.

De delar av projektbudgeten som underlättas av 1b ovan, är 3D Indirekta kostnader under fliken 3.Övriga kostnader, och om institution/institutioner som är involverade i ansökan tillämpar påslagsbaserade lokalkostnader, är 1b även användbar till 3C Lokalkostnader i samma flik.

För att underlätta beräkningen av indirekta kostnader och lokalkostnader är det bra att hålla involverade institutioner (vid SLU och ev andra universitet) separerade när projektbudgetens flik 2.Löner samt 3A och 3B i flik 3.Övriga kostnader fylls i (lägg till rader i projektbudgeten om det behövs).

3. Projektstart och projektslut

Datum för projektstart och projektslut anges i projektbudgetens flik 1.Sammanställning. Dessa datum styr årskolumnernas rubriker i övriga flikar.  Datumalternativ för projektstart och projektslut är 1 janari eller 1 juli.

4. LKP

LKP-procentsats läggs i projektbudgetens flik 2.Löner cell C10. Aktuell LKP för SLU. Om löner vid annat lärosäte ingår i ansökan används ett vägt genomsnitt för LKP.Wallenberg har ett tak för finansiering av LKP på 50% , all faktisk LKP därutöver måste medfinansieras. LKP-glappet regleras automatiskt i projektbudgeten.

5. Indirekta kostnader och lokalkostnader

Wallenberg har inga schabloner för finansiering av indirekta kostnader och lokalkostnader, beslut fattas i varje enskilt fall. Erfarenheten från tidigare beslut är att stiftelserna accepterar 15-25% påslag på totala direkta kostnader (förutom lokaler) till finansiering av indirekta kostnader och lokalkostnader. SLU:s rekommendation är därför att använda ett belopp motsvarande 25% påslag enligt ovan som Varav sökt hos stiftelsen i projektbudgeten (1a ovan).

6. Medfinansiering av direkta kostnader

Wallenberg ställer inga krav på medfinansiering av direkta kostnader (förutom LKP över 50% och lokalkostnader) i projekt.

7. Medverkande från andra organisationer

Ev. medsökande från andra svenska forskningsinstitutioner behöver så snart som möjligt uppmärksammas på att deras aktuella värden för indirekta kostnader enligt SUHF-modellen behövs till projektbudgeten (mall 1b ovan är stöd även här).

För ev. medverkan från utländskt lärosäte eller företag är Wallenbergs princip att sådana kostnader bara får tas upp som köpta tjänster (driftskostnader), handlar det om en mer omfattande medverkan behöver frågan om upphandling hållas i åtanke.

8. Ny kalkyl om ansökan beviljas

Wallenberg begär alltid en ny projektbudget om ansökan beviljas. Förutom vetskap om beviljat belopp (inklusive hur mycket av detta som får användas till indirekta kostnader och lokalkostnader) kan även andra kalkylförutsättningar ha ändrats vid det laget.

9. Budgetfrågor och budgetgranskning

Wallenberg vill att budgetfrågor ställs via lärosätets kontaktperson, frank.sterner@slu.se  i SLU-fallet. Enligt SLU-interna anvisningar för projektansökningar (nås under menyn Projektansökan till KAW, MAW och MMW ovan) ska komplett projektbudget skickas till kontaktpersonen senast:

15 januari
 - KAW.
15 mars - MAW och MMW 

Wallenberg Academy Fellows - WAF

KAW har inrättat karriärprogrammet Wallenberg Academy Fellows (WAF) för unga forskare inom alla vetenskapsområden. Programmet garanterar de utvalda forskarna långsiktiga resurser för att de ska kunna angripa svåra och långsiktiga forskningsfrågor.

Nästa utlysning stänger sannolikt 15 februari 2021.

Hittills har KAW ställt krav på att lärosätet medfinansierar satsningen genom att garantera att max hälften av forskarens lön finansieras med KAW-bidraget. För att göra nominering attraktiv för forskare och SLU-institutioner har rektor beslutat att garantera hela lönen för den forskare som får WAF-bidrag.

SLU-intern process för nominering till WAF

1. Inbjudan från rektor till institutionerna

Augusti 2020

Forskningssekreterare på planeringsavdelningen skickar rektors inbjudan att föreslå kandidater till WAF till prefekter.

2. Nomineringsförslag till fakultet

Senast 12 oktober 2020

Prefekt skickar förslag på WAF-kandidat per e-post till forskningssekreterare på berörd fakultet. Förslaget ska vara skrivet på engelska (förutom punkt a nedan) och innehålla:

 1. Projektsammanfattning på svenska, max 1 A4.
 2. Projektplan, max 6 A4.
 3. CV, inklusive uppgifter om tidpunkt för doktorsexamen och eventuell föräldraledighet eller dylikt efter doktorsexamen.
 4. Publiceringslista, om möjligt inklusive bibliometriska indikatorer (lämpligen citeringar och H-index).
 5. Beskrivning av hittills uppnådda vetenskapliga prestationer, max 2 A4.
 6. Beskrivning av på vilket sätt kandidatens forskning bidrar inom SLU:s profil, max 1 A4.
 7. För externa kandidater: Motivering till varför kandidaten vill etablera sin forskning på SLU, max 1 A4.

3. Redovisning av fakultetens bedömning

Senast 2 november 2020

Fakultetens forskningssekreterare meddelar prefekt och forskningssekreterare på planeringsavdelningen om förslaget till WAF-kandidat går vidare för bedömning i SLU:s Forskarråd (FOR) eller inte. Bedömning ska motiveras med max 2 A4.

4. Bedömning i SLU:s forskarråd (FOR)

November 2020

Forskningssekreterare på planeringsavdelningen handlägger inför bedömningen av inkomna förslag i forskarrådet.

5. Besked om rektors nomineringar

Början av december 2020

Forskningssekreterare på planeringsavdelningen meddelar dekanen och fakultetens forskningssekreterare rektors nomineringsbeslut.

Fakultetens forskningssekreterare meddelar kandidaterna beslutet individuellt och bifogar forskarrådets motivering.

Om beskedet är positivt ska, inför ansökan till KAW, ett stödbrev formuleras och undertecknas av rektor. Stödbrevet utgår från en mall som planeringsavdelningen tillhandahåller, mallen inleds med en beskrivning av SLU:s nomineringsprocess. Därutöver ska institutionen som kommit med förslaget komplettera stödbrevet med:

 • Beskrivning av varför den nominerades verksamhet utgör en viktig del i SLU:s forskningsprofil.

6. Stödbrev till planeringsavdelningen

Senast 1 februari 2021

Prefekt skickar förslaget till stödbrev till forskningssekreterare på planeringsavdelningen (niklas.nordquist@slu.se). 

7. Ansökan till KAW

Senast 15 februari 2021

Nominerad kandidat registrerar ansökan i KAW:s E-ansökan.

 

 

Sidansvarig: frank.sterner@slu.se