Vetenskapsrådet (VR)

Senast ändrad: 18 april 2019

Typ av finansiär: Svenskt forskningsråd - myndighet
Kostnadstäckning: Fulla kostnaden enligt regleringsbrev

VR är den största finansiären av grundforskning vid svenska universitet, högskolor och institut. VR stödjer årligen svensk forskning med mer än 6 miljarder kronor. VR ger stöd till forskning inom forskningsinfrastrukturer, medicin, humaniora och samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknikvetenskap, utbildningsvetenskap samt konstnärlig forskning och utveckling.

Förutom forskningsfinansiering har VR också verksamhetsområdena forskningspolitisk analys, forskningskommunikation samt långsiktig planering för nationell forskningsinfrastruktur och för Sveriges medverkan i internationella infrastrukturer.

Aktuellt

Översikt - utlysningar 2019

Prisma

Öppna utlysningar hos VR finns alltid i Prisma, där också alla ansökningar registreras.

Datahanteringsplan

Sedan våren 2019 kräver VR att alla projekt som beviljas medel ska ha en datahanteringsplan om forskningen genererar forskningsdata. Planen behöver inte skickas in till VR med ansökan, men medelsförvaltaren (d.v.s. SLU) ska ansvara för att en plan finns på plats vid projektstart, samt att planen underhålls. Mer information om VRs rekommendationer finns här.

Om du har frågor gällande datahanteringsplaner eller behöver hjälp med att skapa en, kontakta Data Curation Unit på dcu@slu.se.

Bevilningsgrader

SLU:s beviljningsgrader i VR:s  öppna NT utlysning fr.o.m. 2015 (excel) >>

Projektkalkyl

Kontakta projektekonom vid din institution för hjälp med budget i SLU:s projektkalkyl.

Budgetformuläret i ansökningssystemet Prisma varierar något mellan olika utlysningar, men har i de flesta fall samma kostnadsstruktur som SLU.s projektkalkyl.

Ekonomisk rapportering

I ekonomimeddelande 2019:1 beskrivs den Agressomall som är anpassad för den ekonomiska rapportering som utförs av projektekonom med rapporteringsbehörighet för institutionen i Prisma.

 

Infrastruktur

Vetenskapsrådet (VR) har via Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI) ett övergripande ansvar för Sveriges nationella forskningsinfrastrukturer och svensk medverkan i internationella infrastrukturer.

En forskningsinfrastruktur av nationellt intresse avser att tillhandahålla resurser som möjliggör forskning för flera forskargrupper inom ett eller flera forskningsområden. Forskningsinfrastrukturer utgörs exempelvis av stora forskningsanläggningar, laboratoriemiljöer, experimentverkstäder, komplexa digitala forskningssystem och databaser men även experter och nätverk av experter.

VR:s modell för finansiering av infrastruktur följer en tvåstegsmodell som inleds med en behovsinventering där lärosäten, myndigheter eller forskargrupper kan anmäla behov av nationell infrastruktur. Både behovsinventering och utlysning genomförs vartannat år (2019, 2021, 2023 etc.). Behovsinventeringen 2019 är grunden för utlysningen 2021 och så vidare.

Som regel förväntas en samordnad ansökan för varje utlyst område, och de sökande ska stå för minst 50 % av kostnaderna förknippade med infrastrukturen. Ansökningsprocessen innebär därför en hög grad av samordning mellan olika lärosäten samt interna diskussioner om medfinansiering och medverkan i olika konsortier.

Frågor om VR-infrastruktur kan ställas till Sofia Wretblad, planeringsavdelningen sofia.wretblad@slu.se

Behovsinventering

SLU:s forskare har möjlighet att ge inspel till VR:s inventering av behoven av forskningsinfrastruktur. Behovsanmälan kan gälla:

  1. Behov av ny nationell infrastruktur
  2. Behov av uppgradering/utveckling av befintlig infrastruktur (gäller även infrastruktur som i nuläget inte finansieras av VR
  3. Behov av ny internationell infrastruktur (gäller både existerande internationell infrastruktur där Sverige i nuläget inte deltar, samt nya noder till befintliga infrastrukturer)

Behovsanmälan 2019 är öppen under perioden 9 september – 11 oktober (preliminärt). Både lärosäten/myndigheter och enskilda forskargrupper kan lämna in förslag.

De som önskar att deras förslag förs fram av SLU som universitet uppmanas att lämna underlag för diskussion i SLU:s ledningsråd. Underlag lämnas senast den 25 maj genom att fylla i denna wordfil. Filen skickas till Sofia.Wretblad@slu.se Den information som efterfrågas bygger på utformningen av VR:s behovsanmälan.

En tidig dialog med kollegor/intressenter vid andra lärosäten eller myndigheter uppmuntras, då det i normalfallet krävs minst tre deltagande parter i en nationell infrastruktur.

Notera att även tidigare inlämnade förslag som inte resulterat i utlysning ska skickas in igen för att ingå i nästa prioriteringsprocess. Detsamma gäller infrastrukturer som sökt men inte beviljas VR-medel i 2019 års utlysning (besked från VR kommer i september).

Länkar till utfallet i behovsinventeringen 2017:
Resultat från behovsinventeringen 2017
VRs guide till infrastrukturen och bilaga 2018

Utlysning

Utlysningen 2019 är stängd. VR fattar beslut i september 2019. Nästa utlysning blir 2021.

Sidansvarig: frank.sterner@slu.se