Naturvårdsverket

Senast ändrad: 21 april 2020
nv logga

Naturvårdsverket är en statlig myndighet som ansvarar för frågor som handlar om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning, jakt och vilt samt miljöforskning. Myndigheten arbetar på uppdrag av den svenska regeringen med miljöfrågor inom Sverige, EU och internationellt, med visionen att skapa "en bra livsmiljö för människan och allt annat levande, nu och för kommande generationer".

Naturvårdsverket är ansvarigt för samordning av miljöarbetet i Sverige och samarbetar därför med flera andra myndigheter och organisationer, samt koordinerar det svenska arbetet inom EU:s LIFE-program.

Myndigheten finansierar forskning om miljö och vilt, men stödjer även verksamheter som exempelvis miljöövervakning, miljöinformationspridning, samt internationellt miljö- och klimatsamarbete.

FINANSIERINGSFORMER

Naturvårdsverket finansierar fleråriga projekt med inriktning mot miljö- och viltforskning, som finansieras via antingen Miljöforskningsanslaget eller Viltvårdsfonden. Vanligtvis öppnar Naturvårdsverkets utlysningar i maj och juni, med deadline i september.

Miljöforskningsanslaget har en årlig budget på ca 80 miljoner kr, vilket fördelas via tre olika finansieringsformer;

  • Program – Större sammanhållna satsningar under tre till sex år.
  • Projekt – Treåringa projekt inom tematiska områden, med syfte att hämta in ny kunskap till miljöarbetet i Sverige.
  • Syntes – Korta enskilda satsningar som kan ge en relativt snabb överblick av ett givet område.

Viltvårdsfonden stödjer forskning som bidrar till utvecklingen av verktyg för viltförvaltning, modeller för övergång från en- till flerartsförvaltning samt framtidens viltförvaltning. Förutom forskningsprojekt om 1-3 år, finansierar även Viltvårdsfonden kunskapssammansättningar, workshops och EU-projekt

Förutom nationella utlysningar, stödjer Naturvårdsverket även miljöarbete och forsking via internationella samarbeten, exempelvis genom LIFE -programmet.

MEDFINANSIERING

Naturvårdsverket ger vanligtvis full kostnadstäckning enligt regleringsbrev. Särskilda regler gäller dock för Life-programmet.

ATT SKRIVA OCH SKICKA IN EN ANSÖKAN

Ansökningar till Naturvårdsverket ska skickas in via myndighetens egen ansökningsportal. Instruktioner för ansökan och utformning av tids- och kommunikationsplan, samt budgetmall finns att ladda ner från myndighetens hemsida.

Ansökningarna bedöms både vetenskapligt och med avseende för relevans för miljöarbetet. Beslut sker på rekommendation av Naturvårdsverkets två rådgivande organ, Miljöforskningsrådet och den Vetenskapliga kommittén för viltforskning. Besluten kan inte överklagas.

För dig som söker bidrag från miljöforskningsanslaget finns riktlinjer för hur du ska kommunicera. All forskning finansierad av Naturvårdsverket ska publiceras med open access.

STÖD MED DIN ANSÖKAN

Stöd med en projektbuget ger i första hand av projektekonom på din institution. Använd SLU:s projektkalkyl. Generellt stöd med koordinerande ansökningar av Grants Office via grantsoffice@slu.se.

Stöd med Life-ansökningar i första hand Christer Borglin, christer.borglin@slu.se

Sidansvarig: lars-erik.lindell@slu.se