Naturvårdsverket

Senast ändrad: 03 maj 2018

Typ av finansiär: Svensk myndighet
Kostnadstäckning: Fulla kostnaden enligt regleringsbrev

Naturvårdsverkets finansierar forskning till stöd för Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens arbete med t.ex miljökvalitetsmålen, miljöbalken samt underlag för internationellt förhandlingsarbete. Det finansierar även viltforskning samt ledande teknik och innovativa lösningar i stadsmiljön. Naturvårdsverket fördelar årligen ca 100 miljoner kr ur miljöforskningsanslaget och Viltvårdsfonden.

Naturvårdsverket är svensk representant för samarbetsprogrammet Life+, som finansierar internationella samarbetsprojekt inom områdena Natur och biologisk mångfald, Miljöpolitik och miljöstyrning samt Information och kommunikation. För mer information: http://www.naturvardsverket.se .

Sidansvarig: lars-erik.lindell@slu.se