Formas

Senast ändrad: 28 december 2020
formas logga

Formas - ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling

Formas har i uppdrag att främja och stödja forskning av högsta vetenskapliga kvalitet och relevans inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Formas fördelar varje år drygt 1,5 miljarder kronor i forskningsstöd till olika projekt. Omkring hälften av forskningsstödet går till projekt i den så kallade öppna utlysningen, som utlyses varje år. Den andra hälften av forskningsstödet går till riktade utlysningar, kommunikationsprojekt samt konferenser och workshoppar.

FINANSIERINGSFORMER

1. Årliga öppna utlysningen

Öppna utlysningen är uppdelad I två delar:

 • Forskningsprojekt
 • Forskningsprojekt för forskare tidigt i karriären

2. Mobilitetsstöd till forskare tidigt i karriären

3. Kommunikationsprojekt

4. Andra typer av finansiering

 • ERA-NETs stödjer gränsöverskridande forskning och innovation
 • Akutbidraget kan du söka för att finansiera ett akut behov av att säkerställa att vissa forskningsdata eller ett forskningsmaterial görs tillgängligt för framtiden
 • Konferenser och workshoppar. Du kan ansöka om finansiering för att anordna en konferens eller workshop på ett tema som är relevant för våra ansvarsområden
 • Nationella forskningsprogram inom klimat, hållbart samhällsbyggande eller livsmedel. Alla program är breda, tioåriga satsningar som ska bidra till att lösa prioriterade samhällsutmaningar. (Forte och Vetenskapsrådet administrerar andra forskningsprogram).
 • Utvecklingsprojekt för att underlätta att forskningsresultat kommer till användning. Till utvecklingsprojekt räknas projekt som systematiskt och metodiskt använder forskningsresultat, vetenskaplig kunskap och nya idéer för att ta fram nya produkter, processer eller system.
 • Strategiska innovationsprogram där företag, akademi och organisationer tillsammans utvecklar framtidens hållbara produkter och tjänster inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige.

MEDFINANSIERING

Formas ger full kostnadstäckning i alla projekt om inget annat anges i utlysningstexten. Till exempel kräver Utvecklingsprojekt 50 % medfinansiering av externa partners såsom private företag, kommuner och statliga myndigheter (dock ej från andra forskningsfinansiärer och universitet).

ATT SKRIVA OCH SKICKA IN EN ANSÖKAN

Prisma

Öppna utlysningar hos Formas finns alltid i Prisma. Där också alla ansökningar registreras.

I vissa utlysningar begär Formas uppgifter om SLU som helhet. I sådana fall registreras dessa uppgifter i budgetdelen av ansökningsformuläret i Prisma:

 • Organisationsnummer: 202100-2817
 • Organisationens namn: Sveriges lantbruksuniversitet
 • Årsomsättning, kr (2019): 3 669 692 000
 • Balansomslutning, kr (2019): 4 303 175 000
 • Antal anställda (2019): 3 883
 • Adress: Box 7070
 • Postnummer: 750 07
 • Postort: Uppsala
 • Kontaktperson: Den som signerar ansökan för SLU, alltså prefekt eller stf prefekt.
Utvärdering

De flesta ansökningar följer samma format och utvärderas mot fem kriterier:

 1. Frågeställning
 2. Metod och genomförande
 3. Vetenskaplig kompetens
 4. Frågeställningens möjliga samhällsnytta
 5. Kommunikation med intressenter/användare.

Formas rekommenderar att du skriver din ansökan på engelska, eftersom den beredningsgrupp som ska bedöma din ansökan är internationell. Du kan skriva din ansökan på svenska, men då kommer den att översättas inför bedömningen. Enda undantagen är den korta projektbeskrivningen som ska finnas på både svenska och engelska och den populärvetenskapliga beskrivningen som ska skrivas på svenska.

Formas beskriver ansökningsprocessen och utvärderingen på sin webb.

Undantag från den gängse ansökningsproceduren är när Formas deltar i en ERA-Net eller liknande samfinansierande samarbete. Detaljer kring ansökningsförfarandet publiceras då på utlysningens webbsida.

STÖD MED DIN ANSÖKAN

Har du frågor kring din ansökan till Formas kontakta externfinansiering@slu.se.

Seminarium och diskussionsgrupp kring Årliga öppna utlysningen

Externfinansiering / Grants Office anordnar varje år ett seminarium och ett antal diskussionsgrupper i anslutning till att utlysningen öppnar. Seminariet innehåller en presentation av utlysningen (normalt av en representant för Formas) och råd från personer som verkat som utvärderare och som skrivit framgångsrika ansökningar. Efter seminariet anordnas diskussionsgrupper där forskare får och ger konstruktiv kritik på varandras ansökningar under ledning av en erfaren forskare.

Här hittar du presentationerna från senaste seminariet 4 mars 2020 (pdf): Alexandra Jeremiasson, Sara Hallin, Caroline Grabbe och Michael Murphy.

Budget

Kontakta projektekonom på din institution för stöd med budgetering i SLU:s projektkalkyl. Budgetformuläret i Prisma kan variera något mellan olika utlysningar, men i de flesta fall har det samma kostnadsstruktur som SLU:s projektkalkyl.

Kommunikationskriteriet

Formas har gett ytterligare vägledning kring hur man beskriver sin kommunikationsplan i den öppna utlysningen. Detta är också användbart för andra Formas-ansökningar där kommunikation ingår i utvärderingskriterierna. Många institutioner på SLU har också egna kommunikationsansvariga; de kan kanske ge dig råd eller svara på dina frågor kring att använda kommunikation effektivt för att leverera projektresultat till de som kan dra nytta av dem.

Datahanteringsplan

Formas kräver att det ska finnas en datahanteringsplan för beviljade projekt. Planen behöver inte skickas in till Formas, men ska kunna visas upp på begäran. Formas rekommenderar att datahanteringsplanen innehåller de punkter som har tagits fram av Science Europe. Du kan läsa mer om Formas rekommendationer här.

För att hjälpa både forskare och annan personal vid SLU att hantera data har DCU utformat en DHP-mall som uppfyller kraven från Vetenskapsrådet, FORMAS och Naturvårdsverket. Du hittar den här.

Om du har frågor om datahanteringsplaner eller behöver hjälp med att skapa en, kontakta Data Curation Unit på dcu@slu.se.

Framgångsrika ansökningar

Att läsa framgångsrika ansökningar är ett bra sätt att lära sig skriva ansökningar. Hos Formas är alla ansökningar offentliga. Via sökord, organisation, namn eller projekttyp kan du söka efter ansökningar inom ditt eget vetenskapliga fält i Formas projektdatabas. Skriv sedan till registrator@formas.se och be om en kopia på ansökan – kom ihåg att ange projektnumret/diarienumret.

PROJEKTHANTERING

All projektrapportering utförs i Prisma. Projektledaren registrerar och godkänner den vetenskapliga rapporten. Ekonomiska rapporter (oftast årliga) registreras av projektekonom på institution. Efter registrering skickas den ekonomiska rapporten till projektledaren för godkännande. Godkännandet innebär att rapporten skickas in till finansiären. Formas har information på sin webbplats om vilken information du måste skicka till dem som en del av rapporteringen.

Mall för ekonomisk rapportering

ekonomimeddelande 2019:1 beskrivs den mall i SLU:s ekonomisystem som är anpassad för den ekonomiska rapportering som utförs av projektekonom med rapporteringsbehörighet för institutionen i Prisma.

Projektekonomi

Projektstatus - ekonomi ger en bild av projektets ekonomi utan att kräva behörighet till SLU:s ekonomisystem.

Sidansvarig: EXternfinansiering@slu.se