Energimyndigheten

Senast ändrad: 03 mars 2021
logga

Energimyndigheten är en statlig myndighet med ansvar för att skapa förutsättningar för en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar utveckling inom energiområdet, med målsättningen att leda Sverige i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Energimyndigheten driver en rad forsknings- och innovationsprogram som regelbundet kommer med tematiska utlysningar med fokus på förnybara energikällor, smarta elnät samt framtidens fordon och bränslen.

Myndigheten beviljar stöd till all typ av forskning inom energiområdet, från grundforskning och experimentell utveckling och även industriell forskning, så länge den bidrar till utveckling och ny kunskap kring tillförsel, omvandling, distribution och användning av energi. Stöd lämnas även till pilot- och demonstrationsanläggningar där ny teknik prövas, samt affärsutveckling och kommersialisering av nya innovationer.

Energimyndigheten erbjuder också praktisk hjälp och i vissa fall stöd för ansökningar till olika EU-finansierade energiprogram.

FINANSIERINGSFORMER

Energimyndigheten finansierar forskning inom många olika områden, samt stödjer även affärsutveckling och kommersialisering av innovationer. Det mesta inom Energimyndighetens stöd fördelas via utlysningar med olika inriktning inom följande fokusområden;

 • Bebyggelse
 • Bioenergi
 • Energisystemet och samhället
 • Elsystem
 • Industri
 • Transporter
 • Energiriktad grundforskning
 • Internationella forskningsinsatser
 • Strategiska innovationsprogram
 • Värme och kyla

En stor del av den forsknings- och utvecklingsverksamhet som myndigheten finansierar inom dessa områden bedrivs genom olika program, som alla har sina egna specifika regler. Programbeskrivning för dessa program finns under respektive temaområde.

Eftersom Energimyndigheten inte följer någon specifik årscykel för sina utlysningar är det en god idé att prenumerera på deras nyhetsbrev för att hålla sig uppdaterad.

MEDFINANSIERING

Energimyndigheten täcker den fulla kostnaden enligt regleringsbrev.

ATT SKRIVA OCH SKICKA IN EN ANSÖKAN

På Energimyndighetens hemsida hittar du detaljerade instruktioner på vad som ska finnas med i en ansökan (länk ”Anvisningar för ansökan” nedan), men då utformningen av ansökan kan variera mellan olika utlysningar är det viktigt att alltid studera utlysningstexten noggrant.

Alla ansökningar till Energimyndigheten skickas in via myndighetens egen ansökningsportal, E-kanalen. Här kan du även följa hanteringen och utvärderingen av din ansökan efter deadline.

Energimyndigheten ger viss praktisk hjälp och i vissa fall även stöd vid ansökningar till EU:s olika energiprogram, såsom planeringsbidrag för koordinatorer.

STÖD MED DIN ANSÖKAN

Stöd med utformning av projektbudget ges i första hand av institutionernas ekonomiadministratörer. Använd SLU:s projektkalkyl för att göra en projektbudget. Allmänna frågor kring projektdesign och budget kan även ställas till Grants Office via grantsoffice@slu.se

PROJEKTHANTERING

All rapportering till Energimyndigheten görs via E-kanalen, med krav på att den ekonomiska redovisningen och slutredovisningen ska signeras, scannas in och därefter skickas in elektroniskt.

Information om utlysningen ”Kompetenscentrum för ett hållbart energisystem” (EKC) med sista dag för ansökan 2021-05-31

För att kunna erbjuda stöd vid ansökningsskrivandet och information om SLU-interna regler och processer behöver vi, dvs. Grants Office, planeringsavdelningen m.fl. stödfunktioner, komma i kontakt med de initiativ som är på gång inom SLU, framförallt där SLU planeras vara koordinerande för ett kompetenscentrum.

Vi vill därför gärna att ni eller ansvariga forskare/projektledare skickar information till externfinansiering@slu.se om pågående initiativ/ansökningar till denna utlysning.

Informationen bör omfatta:

 • Institution (-er)
 • Ansvarig forskare/projektledare
 • Projekttitel
 • Ansvarig ekonom

Skicka gärna info även om ni avser att delta som partner i en ansökan koordinerad av annan än SLU. Det är bra att känna till vad som är på gång och om det finns initiativ som skulle kunna vinna på att samordnas.

Eftersom finansiären ställer krav på medfinansiering av direkta kostnader och stödbrev (LoI) från både huvudsökande och medsökande kommer detta att behöva hanteras i särskild ordning.

Preliminär planering/process

För att kunna hantera medfinansieringsfrågorna och rektors stödbrev behöver prefekter eller ansvarig forskare/projektledare tillse att nedanstående åtgärder görs senast vid angiven tidpunkt.

När

Vem

Vad

19 februari

Prefekt/ansvarig forskare

Informera (enligt ovan) om initiativ där SLU planeras vara koordinerande part. Skicka info till externfinansiering@slu.se.

30 april

Prefekt

Skicka komplett projektbudget (inkl. externa parter) upprättad i SLU:s projektkalkyl till medfinansiering@slu.se.

30 april

Prefekt

Skicka utkast till stödbrev till externfinansiering@slu.se.

Före utlysningens slut

Projektledare

Registrera signerat stödbrev tillsammans med övriga ansökningsdata i finansiärens system.

 

Riktlinjer för medfinansiering

EKC omfattas inte av riktlinjerna för central medfinansiering men eftersom kravet på medfinansiering av ett EKC är omfattande kan tredelad medfinansiering komma ifråga. Detta innebär att medfinansieringsbehovet, efter det att andra möjligheter till medfinansiering har uttömts, delas i tre lika delar mellan institution, fakultet och centralt.

Ovanstående information kommer att läggas ut på SLU:s internwebb. Där kommer vi också att efterhand lägga ut uppdaterad och mer omfattande information, t.ex. budgetinstruktioner mm.

Om du har frågor, skicka dessa till externfinansiering@slu.se

Sidansvarig: lars-erik.lindell@slu.se