Utlysningar

Stipendier för polarforskning

Publicerad: 17 september 2021

Stiftelsen Ymer-80, som har till ändamål att främja vetenskaplig polarforskning, företrädesvis svensk, kommer under mars 2022 att dela ut årets stipendier. Dessa utdelas främst till yngre forskare, för naturvetenskaplig forskning som berör arktiska och antarktiska områden. Dock gäller detta inte för arbeten i Fennoskandien eller på Island. Medel tilldelas inte för egen utbildning, konferenser eller kursverksamhet. Preliminärt står totalt cirka 150 000 kronor till förfogande för utdelning.

Ansökan senast: 2021-12-04
Finansiär: Stiftelsen Ymer-80

Ansökan skall, tillsammans med övriga handlingar som sökanden önskar åberopa, insändas i ett exemplar senast fredagen den 4 december 2020 till:
Stiftelsen Ymer-80, c/o Sven Rudberg, Haghultavägen 13B, 139 34 Värmdö

 

Ansökan bör omfatta högst två A4-sidor och skall innehålla följande uppgifter:

 • Sökandens namn, personnummer, titel, adress, telefonnummer och e-postadress.
 • Projektets titel
 • Sammanfattning av projektet. Egen roll vid större projekt skall beskrivas tydligt.
 • Sökt belopp. Ange om medel för samma ändamål sökts eller erhållits från annat håll och i så fall med hur mycket.
 • Handledare (gäller forskarstuderande)
 • Uppgift om vilka bilagor som bifogas

Sökande skall ha påbörjat forskarutbildning och ograduerade forskare bör låta handledare ta del av ansökan innan den inges. Den sökande skall själv avfatta och underteckna ansökan. Om ansökan gäller flera sökande skall huvudansvarig för projektet anges och samtliga medsökande skall också lämna personuppgifter enligt ovan.

Följande bilagor skall bifogas:

 • Bör inte överstiga tre A4-sidor
 • Kostnadsberäkning, specificerad och motiverad. I omfattande forskningsprojekt bör anges vilken del som det sökta stipendiet avser bekosta. Overheadkostnader medges inte.
 • Sökandes CV (max 2 sidor) samt publikationslista
 • Stödbrev från handledare
 • Övriga referenser som sökanden önskar åberopa

 

Sökande kommer att meddelas om stipendium beviljats före den 7 mars 2022.

Sven Rudberg
Sekreterare
E-post: sven.rudberg@gmail.com

Relaterade sidor:


Kontaktinformation