Anmälan Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan

Senast ändrad: 07 februari 2024

När en arbetsolycka eller ett tillbud hanteras av händelseansvarig chef i IA-systemet ska anmälan även göras till Arbetsmiljöverket och/eller Försäkringskassan.

Var anmälan skickas beror på hur pass allvarlig händelsen är. Chefen ansvarar för anmälan gällande arbetsmiljöhändelser eftersom chefen har arbetsmiljöansvar för sina medarbetare. I de expanderbara menyerna nedan finns mer information. 

Flödeschema för anmälan till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan

Anmäl allvarlig arbetsolycka - Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan

Allvarlig olycka innebär en arbetsolycka med personskada som inträffat på arbetsplatsen eller annan plats där den skadade varit i eller för arbete. Vid en allvarlig olycka kan en eller flera personer ha blivit svårt eller lättare skadade. Exempel på allvariga arbetsolyckor finns på anmalarbetsskada.se.

Allvarliga arbetsolyckor, där medarbetare eller student blivit drabbad, ska anmälas av arbetsgivaren till både Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan. 

Allvarliga arbetsskador ska anmälas skyndsamt till Arbetsmiljöverket, vilket innebär att det helst ska ske samma dag. Anmälan registreras av chef, och går att anmäla via inkommet ärende i IA-systemet och fliken "Anmälningar". Det går även att anmäla på anmalarbetsskada.se. I både IA-systemet under fliken "Anmälningar" och på www.anmalarbetsskada.se finns exempel på skador som anses allvarliga.

Om en personskada sker utomlands ska händelsen anmälas till Försäkringskassan men inte till Arbetsmiljöverket. Det beror på att allvarliga arbetsskadeanmälningar som anmäls enligt arbetsmiljölagen endast gäller inom Sverige.

Anmäl mindre allvarlig arbetsolycka- Försäkringskassan

Med arbetsolycksfall menas en lindrigare skada till följd av olycksfall som inträffat på arbetsplatsen eller annan plats där den skadade varit i eller för arbetet. För att en händelse skall räknas som ett olycksfall ska förloppet vara kortvarigt och uppkommit i samband med en särskild händelse. Mindre allvarliga olycksfall, där medarbetare eller student blivit drabbad, ska anmälas till Försäkringskassan.

Anmälan registreras av chef och det går att göra via inkommet ärende i IA-systemet och fliken "Anmälningar". Det går även att anmäla på www.anmalarbetsskada.se. I både IA-systemet under fliken "Anmälningar" och på www.anmalarbetsskada.se finns exempel på skador som anses allvarliga.

Om en skada sker utomlands, i samband med tjänsteresa eller URA-stationering, ska även den anmälas till Försäkringskassan. Arbetsskadeförsäkringen täcker hela den svenska arbetskraften, oavsett var i världen man befinner sig. 

Anmäl allvarligt tillbud - Arbetsmiljöverket

Allvarliga tillbud ska anmälas till Arbetsmiljöverket. Ett tillbud är en händelse som kunnat leda till personskada. 

Anmälan registreras av chef och går att göra via inkommet ärende i IA-systemet och fliken "Anmälningar". Det går även att anmäla på www.anmalarbetsskada.se. I både IA-systemet under fliken "Anmälningar" och på www.anmalarbetsskada.se finns exempel på tillbud som anses allvarliga.


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen, SLU