Rapportera IT-säkerhetsincident

Senast ändrad: 26 november 2021

Alla personer inom SLU:s verksamhet har ansvar för att skyndsamt rapportera (eller se till att det rapporteras) IT-incidenter som påverkar informationssäkerheten vid SLU.

Anmälan går till IT-stöd som tar emot och behandlar ditt ärende, IT-säkerhetsfunktionen samordnar och analyserar sedan de incidenter som rapporteras in. De som bedöms som allvarliga rapporteras vidare till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) inom 24 timmar.


Kontaktinformation

SLU IT-servicedesk

E-post: it-stod@slu.se

Tel: 018-67 66 00