Rapportera IT-incident

Senast ändrad: 24 november 2023

Alla personer inom SLU:s verksamhet har ansvar för att skyndsamt rapportera (eller se till att det rapporteras) IT-incidenter som påverkar informationssäkerheten vid SLU.

Anmälan går till IT-supporten som tar emot och behandlar ditt ärende, IT-säkerhetsfunktionen samordnar och analyserar sedan de incidenter som rapporteras in. De som bedöms som allvarliga rapporteras vidare till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) inom 24 timmar.


Kontaktinformation

IT-Support Servicedesk, SLU

Direktsupport: 018-67 6600 tonval 
Öppet 08.00-16.00

Webb: support.slu.se
Mail: support@slu.se