Produkter med dubbla användningsområden vid SLU

Senast ändrad: 06 september 2021

Produkter med dubbla användningsområden, PDA, är produkter som kan användas både civilt och militärt. De avser materiel för civilt bruk men med sådana egenskaper att de även kan användas för annat än fredligt bruk. Dessa produkter får inte exporteras utanför EU utan tillstånd och i vissa fall krävs även tillstånd för överföring inom EU.

Vad gäller vid SLU?

Universitetet måste säkerställa att all hantering av PDA genomförs i enlighet med gällande lagar och regleringar, och att inga exportkontrollerade produkter, information, tekniskt bistånd eller andra tjänster får exporteras till utlandet utan att det först klarlagts om tillståndskrav föreligger. Den som exporterar, eller på annat sätt för ut dessa produkter och teknik ur landet, är skyldig att ta reda på om dessa klassificeras som PDA. Om klassificerade produkter ska skickas till land inom EU kallas det för överföring vilket som regel inte är tillståndspliktigt, däremot ska mottagaren informeras om klassificeringen.

Vad vid SLU skulle kunna utgöra exportkontrollerade produkter?

PDA vid SLU skulle exempelvis kunna vara vissa kemikalier, specifika humana och animala patogener och toxiner eller växtpatogener, IR-kameror, avancerade datorer eller mätinstrument och programvaror som kan användas för både civila och militära ändamål. PDA kan även omfatta kunskap om tillverkning och användning av dessa produkter.

Klassificera PDA

Klassificeringen görs av den som hanterar eller har kännedom om produkten tillsammans med prefekt eller ansvarig forskningsledare. Listan i bilaga 1 till EU:s förordning ligger till grund för klassificeringen av PDA. Avdelningen för service, säkerhet och miljö vid universitetsadministrationen har det övergripande ansvaret för att ta fram interna riktlinjer och att informera verksamheten om exportkontroll och icke-spridning av strategiskt känsliga produkter. Vid avdelningen finns en exportkontrollkoordinator som kan vara stöd vid klassificering av produkter och för att, om nödvändigt, söka tillstånd för export. I Sverige är det Inspektionen för strategiska produkter (ISP) som prövar ansökningar om export till utlandet, utom för kärnmaterialprodukter, som prövas av Strålsäkerhetsmyndigheten. I de fall där det är svårt att fastslå klassificering eller sanktionslagar bör ISP kontaktas för rådgivning.

Särskilt känsliga produkter

För vissa produkter måste man ha tillstånd även vid förflyttningar (överföring) inom EU. Dessa är upptagna i bilaga IV i PDA-förordningen. Till bilaga IV hör flera produkter, för SLU skulle exempelvis följande kunna vara aktuella:

  • sprängutrustning
  • hydrofoner
  • kryptografi
  • vissa kemikalier.

Catch all-bestämmelsen

För att förhindra att exportörer medvetet försöker kringgå lagens intention finns även en så kallad ”catch all”-bestämmelse som innebär att om exportören har kännedom att produkten/tekniken kan komma att användas till massförstörelsevapen så är den föremål för exportkontroll även om produkten inte finns upptagen på kontrollistan.

Sanktioner

Som regel tillåts export om inte särskilda skäl talar emot. Ibland finns dock sanktioner riktade mot vissa länder, företag eller enskilda personer varvid möjligheter till samarbete med dessa är belagt med ytterligare begränsningar. I Sverige följer vi de sanktioner som beslutas av FN, EU och OSSE. Typiska sanktionsåtgärder kan vara vapenembargo, finansiella sanktioner eller förbud mot utrustning som kan användas till förtryck av den egna befolkningen.


Kontaktinformation

Exportkontrollkoordinator
Avdelningen för service, säkerhet och miljö
exportkontroll@slu.se, 018-67 26 51