Miljömål

Senast ändrad: 11 maj 2022

SLU har som vision att vara ett klimatneutralt universitet senast år 2027 och för att nå det är sex fokusområden identifierade. Vidare har SLU övergripande miljömål inom energianvändning, tjänsteresor, inköp, utbildning och miljöanalys.

Här kan du läsa mer om SLU:s övergripande miljömål och aktuell uppföljning av målen. En del mål följs upp varje halvår och resterande följs upp en gång per år.

Energianvändning

Energi: 1.4

Till 2027 ska SLU, räknat på hela det eget förvaltade fastighetsbeståndet, producera fossilfri elenergi, i första hand solenergi, motsvarande minst 50 % av förbrukningen, samt värme motsvarande minst 95 % av förbrukningen.

Uppföljning årsvis: Räknat på hela det eget förvaltade fastighetsbeståndet, producerades år 2021 fossilfri elenergi motsvarande 23 % av förbrukningen, samt värme motsvarande 79 % av förbrukningen.

Energi: 1.5

Till 2027 ska SLU, i det eget förvaltade fastighetsbeståndet, med 2019 som basår, energieffektivisera (el, värme och kyla) med minst 8 % per uthyrd m2, vilket motsvarar en energieffektivisering med minst 1 % per uthyrd m2 och år. Detta utan att verksamheter och hyresgäster påverkas negativt.

Uppföljning årsvis: I det eget förvaltade fastighetsbeståndet ökade energiförbrukning under år 2021 med 3 % per uthyrd m2, med 2019 som basår.

Energi: 1.6

Till 2027 ska SLU, som ett gemensamt mål tillsammans med hyresvärden Akademiska Hus och med 2019 som basår, energibespara med minst 15 % i de fastigheter SLU hyr. Målet inkluderar el, värme samt kyla och mäts i kWh/hyrd m2. Detta utan att verksamheter och hyresgäster påverkas negativt.

Uppföljning årsvis: Energiförbrukningen för 2021 var 186 kWh per m2, vilket är en minskning på 7 % sedan 2019. Minskningen beror till största delen på energieffektiviserande åtgärder och är inte en effekt av minskad närvaro under pandemin.

Tjänsteresor

Tjänsteresor: 2.6

Till 2025 ska SLU minska de fossila utsläppen från flygresor med totalt 60 % jämfört med 2019 per helårsanställd. Det skulle kunna motsvaras av en minskning på 90 % för inrikes flygresor och 50 % för utrikes.

Uppföljning halvårsvis: Vid utgången av 2021 hade SLU minskat de fossila utsläppen från flygresor med 85 % per helårsanställd, jämfört med år 2019. De fossila utsläppen från inrikesresorna har minskat med 84 % och utsläppen från utrikesresorna med 85 %, mätt per helårsanställd. Den stora minskningen beror på reserestriktionerna i och med coronapandemin.

Inköp

Mål 3.6

Årligen ska uppföljning ha genomförts av minst tre upphandlingar för att fastställa om, och i vilken utsträckning, en reducerad miljöpåverkan uppnåtts.

Uppföljning halvårsvis: Under 2021 har tre uppföljningar genomförts: fönsterputs i Uppsala, medicintekniska förbrukningsartiklar och djurslagsspecifika medicintekniska förbrukningsprodukter till djursjukvården samt avropen av bränsle till forskningsfartyget Svea. 

Leverantörerna har inkommit med bevis om att kraven uppfyllts, exempelvis krav på miljömärkta rengöringsmedel till fönsterputsen och rätt förpackningsmaterial till förbrukningsprodukterna. Vad gäller avropet av bränsle till Svea har ett antal bränslefakturor kontrollerats.

I uppföljningen av medicintekniska förbrukningsprodukter saknas bevis på att deras miljöarbete är reviderat och granskat av en oberoende part.

Mål 3.7

Miljökrav ska ställas i samtliga upphandlingar, där det är relevant utifrån miljöriskanalys.

Uppföljning halvårsvis: I de upphandlingar, som resulterat i signerat avtal under 2021, har i samtliga fall har en miljöriskanalys genomförts.

I 12 av dessa upphandlingar (växtskyddsmedel, växtnäring och utsäde, tredjepartscertifiering, traktor till Lanna, tekniskt konsultstöd lantbruk och labb, arbetskläder, tryckeritjänster, förbrukningsprodukter till lantbruk och service, server, lagring och nätverk, sjöprovtagning med helikopter, profilprodukter för SLU, interimsavtal för vallskörd och abstractsystem inom IT) har miljöriskanalysen resulterat i miljökrav i respektive upphandling samt att gröna löv används i Proceedo där så är möjligt.

Mål 3.8

Öka antalet avrop med miljöhänsyn på tidsbestämda fokusområden. För 2020-2022 är fokusområdet inköp av inrikes hotellnätter.

Uppföljning halvårsvis: Av SLU:s 20 mest bokade hotell under 2021 var 32 % av hotellnätterna på ett miljöcertifierat hotell. Det är en minskning jämfört med 2020 då nästan hälften av hotellnätterna var bokade på miljömärkta hotell.

Utbildning

Övergripande mål 4.4

Alla studenter som deltar i något av SLU:s program ska, inför sin framtida yrkesutövning, få en bra bas att hantera alla hållbarhetsperspektiv på (ekonomiskt, socialt och miljömässigt). Det uppnår vi genom att uppnå nedanstående delmål.

Uppföljning årsvis: Se uppföljning för delmålen.

Delmål 4.4.1

Integrera hållbar utveckling i alla program (100 %) till 2025.

Uppföljning årsvis: Vid utgången av 2021 hade SLU 48 utbildningar på grund- och avancerad nivå (exkluderat basår). Samtliga program vid SLU har hållbarhetsaspekter som en del av programmens profil, men i några program behöver ytterligare aspekter konkretiserats, och i vissa fall kan det förtydligas ytterligare i utbildningsplanen.

Vid utgången av 2021 hade också drygt 90 % (409 st.) av SLU:s kursansvariga deltagit i en utbildning för hållbar utveckling (UHU), även SLU:s högskolepedagogiska grundkurs innehåller en modul om UHU.

Delmål 4.4.2

I kursutvärderingar senast år 2025 få minst 3,5 (av 5,0 möjliga) i medelvärde på fråga om i vilken utsträckning som hållbarhet integrerats i utbildningen.

Uppföljning årsvis: Genomsnittet för kursutvärderingsfrågan år 2021 låg på 4,1 av 5 möjliga.

Delmål 4.4.5

Minst 70 % av tillfrågade alumner ska uppleva att deras utbildning (i program) ska ha gett dem verktyg att arbeta med alla tre dimensioner av hållbar utveckling i deras nuvarande yrkesutövning, samt om de anser sig använda verktygen och bidra till en mer hållbar värld.

Uppföljning årsvis: Medelvärdet vid 2021 års alumnenkät var 7 på en skala 1-10. En av frågorna som besvarades var: i vilken utsträckning anser du att du i din utbildning fått bra verktyg att arbeta med hållbarhetsfrågor?

Miljöanalys

Miljöanalys 5.4

För att i än högre grad bidra till samhällets miljöarbete har SLU som övergripande miljömål att användningen av data som genereras av SLU:s fortlöpande miljöanalys blir större bland landets beslutsfattare, myndigheter, forskare och allmänhet.

Minst 90 % av alla verksamheter* som deltar i SLU:s kvalitetsarbete tillhandahåller senast vid utgången av 2025 öppna data på internet enligt gällande kvalitetsguide för miljödatahantering**.

Uppföljning halvårsvis: Av de verksamheter som deltar i kvalitetsarbetet var det 8 % som uppfyllde kraven 2021. Även om det är en bit kvar till satt målnivå, beräknas målet nås inom utsatt tid.

Klimatneutralt universitet

Övergripande vision 6

SLU har som vision att vara klimatneutralt senast under år 2027. För att nå dit är sex fokusområden identifierade enligt nedan.

Fokusområde 6.1

All el SLU köper eller konsumerar ska vara av fossilfritt ursprung.

Uppföljning årsvis: SLU köpte och konsumerade under 2021 enbart fossilfri elenergi.

Fokusområde 6.2

All fjärrvärme/fjärrkyla SLU köper eller konsumerar ska vara av fossilfritt ursprung.

Uppföljning årsvis: Av den fjärrvärmen/fjärrkylan SLU köpte eller konsumerade under 2021 var 68 % av fossilfritt ursprung.

Fokusområde 6.3

Alla SLU:s egna fordon, maskiner och verktyg ska drivas av icke-fossilt drivmedel.

Uppföljning årsvis: Av de 217 fordon SLU äger är fördelningen mellan drivmedelstyp: diesel 77 %, bensin 17 %, el 6 % och metangas 1 %. Fler och fler av SLU:s dieselfordon går delvis eller helt på HVO. Av den förbrukade mängden drivmedel under 2021 var 37 % fossilfritt, vilket omräknat till CO2ekv motsvarar 14 % av utsläppen från drivmedelsförbrukningen. Räknas även R/V Svea in blir motsvarande siffror 64 % respektive 39 %.

Det krävs stora investeringar för att nå målet, vilket är utmanande under besparingstider. Dessutom bli HVO100 allt dyrare och spås bli ännu dyrare under 2022 och 2023, vilket kan vara avgörande för att nå målet.

En stor andel av SLU:s fordon är traktorer, arbetsmaskiner av olika slag och lätta lastbilar, ex. fyrhjulsdrivna pickuper, vilka i dagsläget är svåra att hitta fossilfria alternativ av.

Fokusområde 6.4

Upphandling av varor och tjänster ska göras med en tydlig klimatmedvetenhet.

Uppföljning årsvis: I stort sett tillfredsställande måluppfyllelse. Vid upphandling av varor, tjänster och byggnader tas hänsyn till energiförbrukning i så stor utsträckning som möjligt, där det anses vara relevant. Antalet upphandlingar med miljökrav påverkas av vilka typer av upphandlingar det rör sig om. SLU:s verksamhet är bred och det är inte ovanligt att väldigt specifika produkter upphandlas. I de flesta fall finns då bara en leverantör, vilket påverkar möjligheten att ställa miljökrav.

Fokusområde 6.5

SLU:s personresor ska minska enligt beslutad målformulering och handlingsplan.

Uppföljning årsvis: Se uppföljning av tjänsteresor.

Fokusområde 6.6

Klimatkompensation.

Uppföljning årsvis: Ett projekt pågår för att undersöka vad SLU kan göra rent praktiskt för att binda in koldioxid, till exempel genom att tillverka och omhänderta biokol.

Fakta:

Förklaring status

Målet bedöms i nuläget nås inom utsatt tid

Målet bedöms i nuläget kunna nås om det sätts in fler åtgärder 

Målet bedöms i nuläget inte kunna nås

Se uppföljning av tidigare miljömål.