Miljömål

Senast ändrad: 12 december 2018

SLU har övergripande miljömål inom energianvändning, tjänsteresor, inköp, fortlöpande miljöanalys och utbildning för hållbar utveckling.

Vision med fokusområden

”SLU har som vision att vara klimatneutralt innan 2027 och för att nå det är sex fokus områden identifierade.

 • 6.1 All el SLU köper eller konsumerar ska vara av fossilfritt ursprung

 • 6.2 All fjärrvärme/fjärrkyla SLU köper eller konsumerar ska vara av fossilfritt ursprung

 • 6.3 Alla SLU:s egna fordon, maskiner och verktyg ska drivas icke-fossilt bränsle

 • 6.4 Upphandling av varor och tjänster ska göras med en tydlig klimatmedvetenhet

 • 6.5 SLU:s personresor ska minska enligt beslutad målformulering och handlingsplan, (Dnr SLU ua.2017.1.1.3-1965)

 • 6.6 Klimatkompensation

 

Energianvändning

Status 2018-01

Mål 1.1

Med 2014 som basår, ska SLU ytterligare öka självförsörjningsgraden på elenergi i hyrda och i eget förvaltade fastigheter till minst 13 % till år 2020. När det gäller värme ska självförsörjningsgraden fortsatt vara högre än 90 % på eget förvaltade fastigheter.

Uppföljning: Självförsörjningsgraden var år 2017 7% förnybar elenergi genom förbrukning totalt egna + hyrda lokaler SLU. Självförsörjningsgraden för värme var år 2017 81% på eget förvaltade fastigheter.

 

Mål 1.3

SLU ska i egna fastigheter och i inhyrda lokaler energibespara med minst 1 % per m2 och år, där 2012 utgör basår. Det utrycks med andra ord att till och med 2020 ska minst 9 % per m2 totalt ha energibesparats.

Uppföljning: Minskat med 2% sedan jämfört med 2012 på egna ägda fastigheter. Räknas man även in SLU:s hyrda lokaler så ligger vi bra till.

 

 

Tjänsteresor

Status 2018-
06

Mål 2.1

SLU ska minska koldioxidutsläpp från resande med 10 % och helårsanställd till utgången av år 2020 i jämförelse med år 2013.

Uppföljning: SLU har minskat totala flygresandet med 1 % (CO2-utsläpp per helårsanställd), jämfört med 2013. Jämförs totala resandet halvåret 2017 med halvåret 2018 har det skett en ökning med 26 %.

 

Mål 2.4

Koldioxidutsläppen från inrikes resande med flyg skall i jämförelse med år 2013 minska med 20 % och helårsanställd till och med år 2020.

Uppföljning: I jämförelse med första halvåret 2013 har SLU ökat inrikes flygresande med 3 % (CO2-utsläpp per helårsanställd). Jämförs totala inrikesresandet halvåret 2017 med halvåret 2018 har det skett en ökning med 2 %.

 

Mål 2.5

Antal IT-resor ska öka med 15 procent till 2020 med 2016 som basår.

Uppföljning: Användandet av videokonferens har ökat kraftigt sedan 2016. Antal möten har ökat med 177 % och totala antalet timmar i videomöten har ökat med 128 %.

 

 

Inköp

Status 2018-06

Mål 3.5

Samtliga upphandlade avtal där miljökrav bedöms som relevanta att ställa utifrån miljöriskanalys, ska resultera i att bra-miljöval alternativ1 finns där så är möjligt, senast 2019.

Varor och tjänster som är eller kan bli bra miljövalsmärkta ska om teknisk möjligt finnas tillgängliga och markerade med grönt löv i Proceedo

Uppföljning: I de upphandlingar, som resulterat i avtal med startdatum 2018-01-01 t.o.m. 2018-06-30, har i samtliga fall en miljöriskanalys genomförts. I fyra av dessa upphandlingar har miljöriskanalysen resulterat i miljökrav i respektive upphandling.

 

Mål 3.6

Årligen ska uppföljning ha genomförts av minst en (1) upphandling för att fastställa om, och i vilken utsträckning, en reducerad miljöpåverkan uppnåtts.

Uppföljning: Under 2018 planeras uppföljning av upphandling av traktorer.

 

 

Utbildning för hållbar utveckling (UHU)

Status

Övergripande mål: Alla studenter som deltar i något av SLU:s program ska få en bra bas att hantera alla perspektiv (ekonomiskt, socialt och miljömässigt) på hållbarhet i sin framtida yrkesutövning. 

Det uppnår vi genom att uppnå följande delmål:

 • Integrera hållbar utveckling i alla program (100%)  till 2020.
 • I kursutvärderingar få minst 70 % positivt svar på fråga om hållbarhet integrerats i utbildningen, senast 2020.
 • Årligen arrangera en workshop med PSR (programstudierektorer) för att dela erfarenheter och utveckla UHU .
 • Minst 80 % av alla kursledare/kursansvariga lärare ska delta i en dags fortbildning i utbildning för hållbar utveckling, senast vid utgången av 2020.
 • Minst 70 % av tillfrågade alumner ska uppleva att deras utbildning (i program) ska ha gett dem verktyg att arbeta med alla tre dimensioner av hållbar utveckling i deras nuvarande yrkesutövning.

 Följs upp för helår 2018

 

Fortlöpande miljöanalys

Förutom målen nedan har vicerektor för miljöanalys i uppdrag att ta fram miljömål för verksamheten som ska börja gälla 2019.

Status
2018-06

Mål 5.3

Inom 1,5 år efter påbörjat åtgärdsarbete eller senast 2018-12-31 ska åtgärdsarbetet inom verksamhetens processer vara slutfört och det ska finnas information på SLU:s webb, s.k. metadata, om vilka miljöanalysdata som finns tillgängliga.

Uppföljning: 44 (58%) verksamheter har uppnått delmål 2. I och med att målet förlängts med ett år bör det vara möjligt för alla återstående verksamheter som påbörjat åtgärdsarbetet att bli klara till årsskiftet 2018/2019. Här finns ytterligare information om uppföljning.Fakta:

Förklaring status

Målet bedöms i nuläget nås inom satt tidsaspekt

Målet bedöms i nuläget kunna nås om det sätts in fler åtgärder 

Målet bedöms i nuläget inte kunna nås

Sidansvarig: infra-miljo@slu.se