Miljömål

Senast ändrad: 27 oktober 2022

SLU har som vision att vara ett klimatneutralt universitet senast år 2027 och för att nå det är sex fokusområden identifierade. Vidare har SLU övergripande miljömål inom energianvändning, tjänsteresor, inköp, utbildning och miljöanalys.

Här kan du läsa mer om SLU:s övergripande miljömål och aktuell uppföljning av målen. En del mål följs upp varje halvår och resterande följs upp en gång per år.

Energianvändning

Energi: 1.4

Till 2027 ska SLU, räknat på hela det eget förvaltade fastighetsbeståndet, producera fossilfri elenergi, i första hand solenergi, motsvarande minst 50 % av förbrukningen, samt värme motsvarande minst 95 % av förbrukningen.

Handlingsplan: Ta fram förslag om investering i minst 3 000 m2 solceller. Fastighetsavdelningen bereder ärendet inför beslut. Beslutet ska förankras i ledningsråd.

Uppföljning årsvis: Räknat på hela det eget förvaltade fastighetsbeståndet, producerades år 2021 fossilfri elenergi motsvarande 23 % av förbrukningen, samt värme motsvarande 79 % av förbrukningen.

Energi: 1.5

Till 2027 ska SLU, i det eget förvaltade fastighetsbeståndet, med 2019 som basår, energieffektivisera (el, värme och kyla) med minst 8 % per uthyrd m2, vilket motsvarar en energieffektivisering med minst 1 % per uthyrd m2 och år. Detta utan att verksamheter och hyresgäster påverkas negativt.

Handlingsplan: Enligt underhållsplan. Byte till LED-belysning, effektivisera ventilation, byte av fönster, etc.

Uppföljning årsvis: I det eget förvaltade fastighetsbeståndet ökade energiförbrukning under år 2021 med 3 % per uthyrd m2, med 2019 som basår.

Energi: 1.6

Till 2027 ska SLU, som ett gemensamt mål tillsammans med hyresvärden Akademiska Hus och med 2019 som basår, energibespara med minst 15 % i de fastigheter SLU hyr. Målet inkluderar el, värme samt kyla och mäts i kWh/hyrd m2. Detta utan att verksamheter och hyresgäster påverkas negativt.

Handlingsplan:

Kontinuerligt: varje hus/ort ska ta fram en egen åtgärdslista baserad på sparad kWh som uppdateras 1 gång om året.

Under 2021: tog fram energigrupper på varje ort eller hus med representanter för bägge verksamheterna, SLU och AH. En specifik åtgärdslista ska tas fram för varje enhet.

Under 2022: se över hyresavtal i syfte att optimera incitamenten att investera i energibesparande åtgärder.

Nybyggnation: undermätare i nybyggnationer (el). Ingår som krav i miljöbyggnad silver.

Uppföljning årsvis: Energiförbrukningen för 2021 var 186 kWh per m2, vilket är en minskning på 7 % sedan 2019. Minskningen beror till största delen på energieffektiviserande åtgärder och är inte en effekt av minskad närvaro under pandemin.

Tjänsteresor

Tjänsteresor: 2.6

Till 2025 ska SLU minska de fossila utsläppen från flygresor med totalt 60 % jämfört med 2019 per helårsanställd. Det skulle kunna motsvaras av en minskning på 90 % för inrikes flygresor och 50 % för utrikes.

Handlingsplan: Handlingsplanen är indelad i tre områden: Infrastruktur, Beteende och arbetskultur samt Utsläpp när vi ändå flyger. Exempel på aktiviteter i handlingsplanen är att, kontinuerligt avtalat samarbete med resebyrån angående kompetens vad gäller miljöeffekt och alternativa resvägar och transportmedel, kontinuerligt kommunicera reseriktlinjer och mål för tjänsteresor samt uppföljning av statistik och undersöka möjligheten att köpa utsläppsrätter som kompensation. 

Uppföljning halvårsvis: SLU har minskat de fossila utsläppen från flygresor med 45 % per helårsanställd, jämfört med första halvåret 2019. För samma period har inrikesresorna minskat med 60 % och utrikesresorna med 41 %, mätt per helårsanställd.

 

Inköp

Mål 3.6

Årligen ska uppföljning ha genomförts av minst tre upphandlingar för att fastställa om, och i vilken utsträckning, en reducerad miljöpåverkan uppnåtts.

Handlingsplan: Beslut om vilka upphandlingar som ska följas upp tas av inköpschef i samråd med miljöenheten inför varje verksamhetsår.

Uppföljning halvårsvis: Hittills under 2022 har uppföljning av leverans av fruktkorgar genomförts. Leverantören har inkommit med bevis om att kraven uppfyllts, exempelvis certifikat på att frukten uppfyller ställda krav. Påbörjat är även uppföljning av avtalet: Leverans av Drift av restaurang- och caféverksamhet samt intern catering SLU Alnarp. Återkoppling från leverantören har inte inkommit innan halvårsskiftet.

Mål 3.7

Miljökrav ska ställas i samtliga upphandlingar, där det är relevant utifrån miljöriskanalys.

Handlingsplan: Finns att se i rutinen för samarbete mellan inköpsenheten och miljöenheten.

Uppföljning halvårsvis: I de upphandlingar, som resulterat i signerat avtal vid halvårsskiftet 2022, har i samtliga fall har en miljöriskanalys genomförts.
I fyra av dessa upphandlingar (helikoptertjänster, gödselhantering vid SLU Ultuna, byte av belysning i växthus Ekologicentrum och inköp av skördetröska) har miljöriskanalysen resulterat i miljökrav i respektive upphandling.

Mål 3.8

Öka antalet avrop med miljöhänsyn på tidsbestämda fokusområden. För 2020-2022 är fokusområdet inköp av inrikes hotellnätter.

Handlingsplan: Informera på flera sätt om vilka miljöhänsyn man kan ta vid avropstillfället. Förenkla om möjligt i olika system för att göra ett miljömässigt bättre val. Följa upp miljöprestanda.

Förslag på framtida fokusområden:

 • Inköp av IT produkter.
 • Inköp av kontorsmaterial.
 • Stationstankning av SLU-fordon.
 • Inköp av konferensanläggningstjänster.

Uppföljning halvårsvis: Av SLU:s 20 mest bokade hotell under första halvåret 2022 var 46 % av hotellnätterna på ett miljöcertifierat hotell. Det är en ökning jämfört med helår 2021 då 32 % av hotellnätterna var bokade på miljömärkta hotell.

Utbildning

Övergripande mål 4.4

Alla studenter som deltar i något av SLU:s program ska, inför sin framtida yrkesutövning, få en bra bas att hantera alla hållbarhetsperspektiv på (ekonomiskt, socialt och miljömässigt). Det uppnår vi genom att uppnå nedanstående delmål.

Uppföljning årsvis: Se uppföljning för delmålen.

Delmål 4.4.1

Integrera hållbar utveckling i alla program (100 %) till 2025.

Handlingsplan: Programmen ser över hållbarhetsaspekterna och ser till att kunskap inom hållbar utveckling finns säkerställt inom alla program. 

SLU högskolepedagogiska grundkurs innehåller en modul om UHU. Motsvarande modul erbjuds alla kursansvariga. SLU:s övriga högskolepedagogiska kurser innehållet inslag av UHU.

Uppföljning årsvis: Vid utgången av 2021 hade SLU 48 utbildningar på grund- och avancerad nivå (exkluderat basår). Samtliga program vid SLU har hållbarhetsaspekter som en del av programmens profil, men i några program behöver ytterligare aspekter konkretiserats, och i vissa fall kan det förtydligas ytterligare i utbildningsplanen.

Vid utgången av 2021 hade också drygt 90 % (409 st.) av SLU:s kursansvariga deltagit i en utbildning för hållbar utveckling (UHU), även SLU:s högskolepedagogiska grundkurs innehåller en modul om UHU.

Delmål 4.4.2

I kursutvärderingar senast år 2025 få minst 3,5 (av 5,0 möjliga) i medelvärde på fråga om i vilken utsträckning som hållbarhet integrerats i utbildningen.

Handlingsplan: Programmen ser över hållbarhetsaspekterna och ser till att kunskap inom hållbar utveckling finns säkerställt inom alla program och tar hänsyn till tidigare kursvärderingar.

Uppföljning årsvis: Genomsnittet för kursutvärderingsfrågan år 2021 låg på 4,1 av 5 möjliga.

Delmål 4.4.5

Minst 70 % av tillfrågade alumner ska uppleva att deras utbildning (i program) ska ha gett dem verktyg att arbeta med alla tre dimensioner av hållbar utveckling i deras nuvarande yrkesutövning, samt om de anser sig använda verktygen och bidra till en mer hållbar värld.

Handlingsplan: Skapa en metod för att fråga alumner om deras yrkesutövning. Genom uppföljningen ska man kunna se hur väl alumnerna tycker sig ha fått verktyg inom ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

Uppföljning årsvis: Medelvärdet vid 2021 års alumnenkät var 7 på en skala 1-10. En av frågorna som besvarades var: i vilken utsträckning anser du att du i din utbildning fått bra verktyg att arbeta med hållbarhetsfrågor?

Miljöanalys

Miljöanalys 5.4

För att i än högre grad bidra till samhällets miljöarbete har SLU som övergripande miljömål att användningen av data som genereras av SLU:s fortlöpande miljöanalys blir större bland landets beslutsfattare, myndigheter, forskare och allmänhet.

Minst 90 % av alla verksamheter* som deltar i SLU:s kvalitetsarbete tillhandahåller senast vid utgången av 2025 öppna data på internet enligt gällande kvalitetsguide för miljödatahantering**.

Handlingsplan: Miljödatastöd genomför löpande ett aktivt arbete internt med att stötta verksamheterna i publicering av data och databeskrivningar genom att:

 1. Identifiera verksamheter som saknar publicerade datafiler och/eller databeskrivning på SLU:s ”öppnadata”-sida.
 2. Ge riktad information till dessa verksamheter om olika sätt och format som finns för att publicera filer samt ha dialog med verksamheterna för att samla tillräcklig information om data för publicering av databeskrivning enligt rekommendation på SLU:s ""öppna data""-sida.
 3. Följa upp att åtgärder för att tillgängliggöra data genomförts av verksamheterna (på hemsida/ projektwebbsida) samt att databeskrivning finns på SLU:s ""öppna data""-sida.
 4. Verksamhetsansvarig skickar databeskrivning till Miljödatastöd för inläggning på SLU:s webbsida för öppna data.

Verksamheten kvalitetssäkrar data och tillgodoser så att den:

 • finns på en webbsida tillgängligt via www.slu.se
 • finns i ett maskinläsbart, helst öppet format (CSV eller annat textformat)
 • har en databeskrivning enligt rekommendation.

Uppföljning halvårsvis: Av de verksamheter som deltar i kvalitetsarbetet var det 24 % som vid halvårsskiftet 2022 uppfyllde kraven. Målet bedöms att kunna uppnås genom beslutad handlingsplan.

Klimatneutralt universitet

Övergripande vision 6

SLU har som vision att vara klimatneutralt senast under år 2027. För att nå dit är sex fokusområden identifierade enligt nedan.

Fokusområde 6.1

All el SLU köper eller konsumerar ska vara av fossilfritt ursprung.

Handlingsplan: Elavtalet ska vara tydligt och det ska framgå att SLU endast köper fossilfri el.

Uppföljning årsvis: SLU köpte och konsumerade under 2021 enbart fossilfri elenergi.

Fokusområde 6.2

All fjärrvärme/fjärrkyla SLU köper eller konsumerar ska vara av fossilfritt ursprung.

Handlingsplan: Information till avtalsansvariga. Dialoger med Akademiska Hus och kraftverken ska genomföras och dokumenteras.

Uppföljning årsvis: Av den fjärrvärmen/fjärrkylan SLU köpte eller konsumerade under 2021 var 68 % av fossilfritt ursprung.

Fokusområde 6.3

Alla SLU:s egna fordon, maskiner och verktyg ska drivas av icke-fossilt drivmedel.

Handlingsplan: SLU äger ca 230 fordon, varav 67 st är traktorer, 66 st är lätta lastbilar och 65 st är personbilar. Resterande är t.ex. terrängskotrar och mopeder. Dessutom äger SLU båtar och fartyg av olika storlek och typ. Knappt 10 % av dessa fordon är eldrivna, 17 % går på bensin, 40 % på HVO100 och resterande på diesel. En del fordon kommer avyttras, en del bytas ut till el, biogas eller etanol och resterande kommer köras på HVO100. Handlingsplanerna är specifika för varje enskilt fordon och har inte publicerats offentligt.

Uppföljning årsvis: Av de fordon SLU äger är fördelningen mellan drivmedelstyp: diesel 77 %, bensin 17 %, el 6 % och metangas 1 %. Fler och fler av SLU:s dieselfordon går delvis eller helt på HVO. Av den förbrukade mängden drivmedel under 2021 var 37 % fossilfritt, vilket omräknat till CO2ekv motsvarar 14 % av utsläppen från drivmedelsförbrukningen. Räknas även R/V Svea in blir motsvarande siffror 64 % respektive 39 %.

Det krävs stora investeringar för att nå målet, vilket är utmanande under besparingstider. Dessutom bli HVO100 allt dyrare och spås bli ännu dyrare under 2022 och 2023, vilket kan vara avgörande för att nå målet.

En stor andel av SLU:s fordon är traktorer, arbetsmaskiner av olika slag och lätta lastbilar, ex. fyrhjulsdrivna pickuper, vilka i dagsläget är svåra att hitta fossilfria alternativ av.

Fokusområde 6.4

Upphandling av varor och tjänster ska göras med en tydlig klimatmedvetenhet.

Handlingsplan: Se målområde 3 (inköp).

Uppföljning halvårsvis: I stort sett tillfredsställande måluppfyllelse. Vid upphandling av varor, tjänster och byggnader tas hänsyn till energiförbrukning i så stor utsträckning som möjligt, där det anses vara relevant. Antalet upphandlingar med miljökrav påverkas av vilka typer av upphandlingar det rör sig om. SLU:s verksamhet är bred och det är inte ovanligt att väldigt specifika produkter upphandlas. I de flesta fall finns då bara en leverantör, vilket påverkar möjligheten att ställa miljökrav.

Fokusområde 6.5

SLU:s personresor ska minska enligt beslutad målformulering och handlingsplan.

Handlingsplan: Se målområde 2 (tjänsteresor).

Uppföljning halvårsvis: Se uppföljning av tjänsteresor.

Fokusområde 6.6

Klimatkompensation.

Handlingsplan: Ett projekt pågår för att undersöka vad SLU kan göra rent praktiskt för att binda in koldioxid, till exempel med hjälp av biokol.

Uppföljning årsvis: Ett projekt pågår för att undersöka vad SLU kan göra rent praktiskt för att binda in koldioxid, till exempel genom att tillverka och omhänderta biokol.

Fakta:

Förklaring status

Målet bedöms i nuläget nås inom utsatt tid

Målet bedöms i nuläget kunna nås om det sätts in fler åtgärder 

Målet bedöms i nuläget inte kunna nås