Miljömål

Senast ändrad: 18 januari 2021

SLU har som vision att vara ett klimatneutralt universitet senast år 2027 och för att nå det är sex fokusområden identifierade. Vidare har SLU övergripande miljömål inom energianvändning, tjänsteresor, inköp, utbildning och miljöanalys.

Här kan du läsa mer om SLU:s övergripande miljömål och aktuell uppföljning av målen. En del mål följs upp varje halvår och en del en gång per år.

Energianvändning

Nya mål med start januari 2021

Energi: 1.4

Till 2027 ska SLU, räknat på hela det eget förvaltade fastighetsbeståndet, producera fossilfri elenergi, i första hand solenergi, motsvarande minst 50 % av förbrukningen, samt värme motsvarande minst 95 % av förbrukningen.

Uppföljning årsvis: Målet började gälla januari 2021, uppföljning är därför inte möjlig ännu.

Energi: 1.5

Till 2027 ska SLU, i det eget förvaltade fastighetsbeståndet, med 2019 som basår, energieffektivisera (el, värme och kyla) med minst 8 % per uthyrd m2, vilket motsvarar en energieffektivisering med minst 1 % per uthyrd m2 och år. Detta utan att verksamheter och hyresgäster påverkas negativt.

Uppföljning årsvis: Målet började gälla januari 2021, uppföljning är därför inte möjlig ännu.

Energi: 1.6

Till 2027 ska SLU, som ett gemensamt mål tillsammans med hyresvärden Akademiska Hus och med 2019 som basår, energibespara med minst 15 % i de fastigheter SLU hyr. Målet inkluderar el, värme samt kyla och mäts i kWh/hyrd m2. Detta utan att verksamheter och hyresgäster påverkas negativt.

Uppföljning årsvis: Målet började gälla januari 2021, uppföljning är därför inte möjlig ännu.

 

Tidigare mål som gick ut december 2020

Mål 1.1

Med 2014 som basår ska SLU ytterligare öka självförsörjningsgraden på elenergi i hyrda och eget förvaltade fastigheter till minst 13 % år 2020. När det gäller värme ska självförsörjningsgraden fortsatt vara högre än 90 % på eget förvaltade fastigheter.

Uppföljning årsvis: Självförsörjningsgraden i hyrda och eget förvaltade lokaler uppgick år 2019 till 10 % förnybar elenergi. Självförsörjningsgraden för värme år 2019 var 86 % på eget förvaltade fastigheter.

Mål 1.3

SLU ska i egna fastigheter energibespara med minst 1 % per kvm och år, med 2012 som basår. Det utrycks med andra ord att till och med 2020 ska SLU totalt ha energibesparat minst 9 % per kvm.

Uppföljning årsvis: Energiförbrukningen hade år 2019 ökat med 1,5 % sedan 2012 på eget förvaltade fastigheter. Ökningen förklaras med ökad uthyrningsgrad.

Tjänsteresor

Nytt mål med start januari 2021

Tjänsteresor: 2.6

Till 2025 ska SLU minska de fossila utsläppen från flygresor med totalt 60 % jämfört med 2019 per helårsanställd. Det skulle kunna motsvaras av en minskning på 90 % för inrikes flygresor och 50 % för utrikes.

Uppföljning halvårsvis: Målet började gälla januari 2021, uppföljning är därför inte möjlig ännu.

Tidigare mål som gick ut december 2020

Mål 2.1

SLU ska minska koldioxidutsläpp från resande med minst 10 % per helårsanställd senast år 2020 i jämförelse med 2013.

Uppföljning halvårsvis: I jämförelse med första halvåret 2013 har SLU vid halvårsskiftet 2020 minskat utsläppen från flygresandet med 72 % per helårsanställd. Jämförs de totala utsläppen från flygresande mellan 2019 och 2020 är det en minskning med 67 %. Under andra kvartalet 2020 gjordes i stort sett inga flygresor alls på grund av reserestriktionerna i och med coronapandemin.

Mål 2.4

Koldioxidutsläppen från inrikes resande med flyg ska i jämförelse med år 2013 minska med minst 20 % per helårsanställd senast år 2020.

Uppföljning halvårsvis: I jämförelse med första halvåret 2013 har SLU vid halvårsskiftet 2020 minskat utsläppen från inrikes flygresande med 73 % per helårsanställd. Jämförs de totala utsläppen från inrikes flygresande mellan 2019 och 2020 är det en minskning med 65 %. Under andra kvartalet 2020 gjordes ytterst få flygresor inrikes på grund av reserestriktionerna i och med coronapandemin.

Mål 2.5

Antal IT-resor (videokonferens) ska öka med minst 15 % till och med år 2020, med 2016 som basår.

Uppföljning halvårsvis: Användandet av videokonferens har ökat kraftigt sedan 2016. Vid halvårsskriftet 2020 har antal möten har ökat med 221 % och totala antalet timmar i videomöten har ökat med 151 %.

Inköp

Mål 3.5

Senast 2019 ska samtliga upphandlade avtal, där miljökrav bedöms som relevanta att ställa utifrån miljöriskanalys, resultera i att bra-miljöval alternativ finns där så är möjligt. Varor och tjänster som är eller kan bli bra-miljövalsmärkta ska, om teknisk möjligt, finnas tillgängliga och markerade med grönt löv i e-handelssystemet Proceedo.

Uppföljning halvårsvis: Under 2019 har det för samtliga tecknade avtal genomförts en miljöriskanalys. I åtta av dessa upphandlingar har miljöriskanalysen resulterat i att specifika miljökrav har ställts, exempelvis vid upphandling av traktorer och skördetröska skulle HVO100 vara godkänt som bränsle. I IT-upphandlingen framgår bland annat att leverantören får ekonomiska fördelar om den kan presentera ett proaktivt arbete för ökat hållbarhetsarbete, t.ex. genom leverantörsnära miljörevisioner, arbete mot reducering av konfliktmineraler, samt arbetar med smarta lösningar för att öka återvinningen av uttjänade/förbrukade produkter. Detsamma gäller om den kan erbjuda samlade leveranser till hela SLU med fordon som enbart drivs av fossilfritt bränsle. Leverantören ska även tillse att SLU:s standardsortiment, vid varje tidpunkt, erbjuder någon produkt inom varje segment som kan benämnas som spjutspets inom miljöegenskaper och därav vara TCO-certifierade eller liknande. Dessutom får inga ftalater finnas i kablar.

Mål 3.6

Årligen ska uppföljning ha genomförts av minst tre upphandlingar för att fastställa om, och i vilken utsträckning, en reducerad miljöpåverkan uppnåtts.

Uppföljning halvårsvis: Under våren 2020 genomfördes uppföljning av bussresor med chaufför (SLU ua 2016.2.4.4-2414 och 573). Leverantörerna har inkommit med bevis om att kraven uppfyllts, exempelvis krav på miljöfordon vars miljöklassning är minst EURO 5 samt att högsta möjliga miljöklass på drivmedel, som finns kommersiellt tillgänglig på aktuell plats, ska användas.

Det är även beslutat att miljöuppföljning ska ske på följande avtal: snöröjning (SLU ua 2018.2.4.4-1462) samt farligt avfall (SLU ua 2019.2.4.4-2718). Här har uppföljningen påbörjats och vi väntar på svar från leverantörerna.

Mål 3.7

Miljökrav ska ställas i samtliga upphandlingar, där det är relevant utifrån miljöriskanalys.

Uppföljning halvårsvis: I de upphandlingar, som resulterat i avtal med startdatum 2020-01-01 t.o.m. 2020-06-30, har i samtliga fall en miljöriskanalys genomförts. I tre av dessa upphandlingar (handdatorer för fältanalys, torrflis och fönsterputs) har miljöriskanalysen resulterat i miljökrav i respektive upphandling samt att gröna löv används i Proceedo där så är möjligt.

Mål 3.8

Öka antalet avrop med miljöhänsyn på tidsbestämda fokusområden. För 2020-2022 är fokusområdet inköp av inrikes hotellnätter.

Uppföljning halvårsvis: Av SLU:s 20 mest bokade hotell var 37 % av hotellnätterna bokade på ett miljöcertifierat hotell.

 

Utbildning

Övergripande mål 4.4

Alla studenter som deltar i något av SLU:s program ska, inför sin framtida yrkesutövning, få en bra bas att hantera alla hållbarhetsperspektiv på (ekonomiskt, socialt och miljömässigt). Det uppnår vi genom att uppnå nedanstående delmål.

Uppföljning årsvis: Se uppföljning för delmålen.

Uppdaterade delmål januari 2021

Delmål 4.4.1

Integrera hållbar utveckling i alla program (100 %) till 2025.

Uppföljning årsvis: Målet började gälla januari 2021, uppföljning är därför inte möjlig ännu.

Delmål 4.4.2

I kursutvärderingar senast år 2025 få minst 3,5 (av 5,0 möjliga) i medelvärde på fråga om i vilken utsträckning som hållbarhet integrerats i utbildningen.

Uppföljning årsvis: Målet började gälla januari 2021, uppföljning är därför inte möjlig ännu.

Delmål 4.4.5

Minst 70 % av tillfrågade alumner ska uppleva att deras utbildning (i program) ska ha gett dem verktyg att arbeta med alla tre dimensioner av hållbar utveckling i deras nuvarande yrkesutövning, samt om de anser sig använda verktygen och bidra till en mer hållbar värld.

Uppföljning årsvis: Målet började gälla januari 2021, uppföljning är därför inte möjlig ännu.

Tidigare delmål som gick ut december 2020

Mål 4.4.1

Integrera hållbar utveckling i alla program (100 %) senast år 2020.

Uppföljning årsvis: SLU har 23 utbildningar som börjar på grundnivå (exkl. basår). Vissa av dem är kandidatprogram, men de flesta är yrkesutbildningar som fortsätter på avancerad nivå efter de tre första åren. Den övervägande delen (90 %) av programmen vid SLU har hållbarhetsaspekter som en del av programmens profil och i 21 av 23 program finns detta med i beskrivning och utbildningsplaner även om utbildningsplanerna i två fall borde förtydligas. SLU erbjuder också 20 mastersprogram, där de flesta är internationella med engelska som undervisningsspråk. I alla 20 mastersprogram utgör hållbarhetsaspekterna en tydlig del av programmens profil och finns med i utbildningsplanerna. I några få fall kan utbildningsplanen förtydligas ytterligare.

Mål 4.4.2

I kursutvärderingar, senast år 2020, få minst 70 % positiva svar på frågan om hållbarhet integrerats i utbildningen.

Uppföljning årsvis: Snittet för kursutvärderingsfrågan år 2019 låg på 4,06 av 5 möjliga som medel för alla SLU:s kurser. Det innebär 80 % och målet är därmed uppnått.

Mål 4.4.3

Minst vartannat år ska en workshop med programstudierektorer arrangeras för att dela erfarenheter och utveckla utbildning för hållbar utveckling.

Uppföljning årsvis: Workshop genomfördes i augusti 2019, under SLU:s utbildningskonferens.

Mål 4.4.4

Minst 80 % av alla kursledare/kursansvariga lärare ska, senast vid utgången av år 2020, delta i en dags fortbildning i utbildning för hållbar utveckling.

Uppföljning årsvis: Vid utgången av 2019 har ungefär 80 % (330 st) deltagit. 

Mål 4.4.5

Av tillfrågade alumner ska minst 70 % uppleva att deras utbildning (i program), i nuvarande yrkesutövning, har givit dem verktyg för att arbeta med alla tre dimensioner av hållbar utveckling.

Uppföljning årsvis: Alumnuppföljningar är i testfas och kommer förmodligen att ske vartannat år. Frågan kommer då att vara med.

Miljöanalys

Nytt mål med start januari 2021

Miljöanalys 5.4

För att i än högre grad bidra till samhällets miljöarbete har SLU som övergripande miljömål att användningen av data som genereras av SLU:s fortlöpande miljöanalys blir större bland landets beslutsfattare, myndigheter, forskare och allmänhet.

Minst 90 % av alla verksamheter* som deltar i SLU:s kvalitetsarbete tillhandahåller senast vid utgången av 2025 öppna data på internet enligt gällande kvalitetsguide för miljödatahantering**.

Uppföljning halvårsvis: Målet började gälla januari 2021, uppföljning är därför inte möjlig ännu.

Tidigare mål som gick ut december 2020

Mål 5

För att i än högre grad bidra till samhällets miljöarbete har SLU som övergripande miljömål att användningen av data som genereras av SLU:s miljöanalys blir större bland landets beslutsfattare, myndigheter, forskare och allmänhet.

Mål 5.4

Minst 80 % av alla verksamheter som deltar i SLU:s kvalitetsarbete tillhandahåller senast vid utgången av år 2020 öppna data på webben enligt gällande kvalitetsguide för miljödatahantering.

Uppföljning halvårsvis: Av de verksamheter som deltar i kvalitetsarbetet var det vid halvårsskiftet 2020 10 % som uppfyllde kraven. Målet bedöms möjligt att nå under 2020.

Klimatneutralt universitet

Övergripande vision 6

SLU har som vision att vara klimatneutralt senast under år 2027. För att nå dit är sex fokusområden identifierade enligt nedan.

Fokusområde 6.1

All el SLU köper eller konsumerar ska vara av fossilfritt ursprung.

Uppföljning årsvis: SLU köper enbart fossilfri el.

Fokusområde 6.2

All fjärrvärme/fjärrkyla SLU köper eller konsumerar ska vara av fossilfritt ursprung.

Uppföljning årsvis: Av den fjärrvärme/fjärrkyla SLU köpte eller konsumerade under 2019 var 65 % av fossilfritt ursprung.

Fokusområde 6.3

Alla SLU:s egna fordon, maskiner och verktyg ska drivas av icke-fossilt drivmedel.

Uppföljning årsvis: SLU:s fordon, maskiner och verktyg var år 2019 till antalet fördelade enligt följande: el 4 %, hybrid 3 %, metangas 1 %, bensin 24 % och diesel 68 %. Av den totala dieselförbrukningen var minst 50 % fossilfri diesel. En betydande del av förbrukningen av fossilfri diesel står Ultuna egendom för. OBS! I resultatet är inte SLU:s forskningsfartg Svea inräknat. Fartyget drives enbart av fossilfri diesel (HVO100).

Fokusområde 6.4

Upphandling av varor och tjänster ska göras med en tydlig klimatmedvetenhet.

Uppföljning årsvis: I stort sett tillfredsställande måluppfyllelse. Vid upphandling av varor, tjänster och byggnader tas hänsyn till energiförbrukning i så stor utsträckning som möjligt, där det anses vara relevant. Antalet upphandlingar med miljökrav påverkas av vilka typer av upphandlingar det rör sig om. SLU:s verksamhet är bred och det är inte ovanligt att väldigt specifika produkter upphandlas. I de flesta fall finns då bara en leverantör, vilket påverkar möjligheten att ställa miljökrav.

Fokusområde 6.5

SLU:s personresor ska minska enligt beslutad målformulering och handlingsplan.

Uppföljning årsvis: Se uppföljning av tjänsteresor.

Fokusområde 6.6

Klimatkompensation.

Uppföljning årsvis: Utredning om hur vi på ett effektivt och transparent sätt kompenserar utsläppen genomförs under år 2020.

 

Fakta:

Förklaring status

Målet bedöms i nuläget nås inom satt tidsaspekt

Målet bedöms i nuläget kunna nås om det sätts in fler åtgärder 

Målet bedöms i nuläget inte kunna nås

Sidansvarig: miljo@slu.se