SLU chefskap

Senast ändrad: 16 februari 2017 - slu.se

Kursen SLU chefskap syftar till att ge prefekten nödvändiga kunskaper för att fullgöra sitt uppdrag. Kursen har en inriktning mot chefskap i meningen att den främst är inriktad på de administrativa och yrkestekniska kunskaper du behöver ha inom ramen för ditt uppdrag.Tanken är att du ska kunna gå denna kurs (SLU chefskap) parallellt med SLU ledarskap

Genom ett rektorsbeslut i december 2014 är kursen SLU chefskap fortsättningsvis obligatorisk för nyblivna prefekter.

I prefektens strategiska uppdrag ingår att vara en del av universitetets ledning, men också att ansvara för att definiera, kommunicera och förverkliga institutionens del av universitetets strategier. Prefekten ansvarar också för övrig verksamhet, ekonomi och personal vid institutionen utifrån gällande delegation.

Nya prefekter som vill gå både SLU chefskap och SLU ledarskap bör prioritera att gå SLU chefskap först.

Under kursen får du en insikt i chefens olika ansvarsområden och en överblick av vilka stödfunktioner/personer som universitetsadministrationen erbjuder. Du får vidare en fördjupning i de regler och lagar som styr den statliga verksamheten med tonvikt på universitet och högskolor. Du får också en djupare förståelse för den ekonomiska logik som är en del av chefens vardag, vad ett personalansvar innebär i praktiken samt grundläggande kunskap i externt riktad kommunikation som exempelvis mediahantering.

Omfattning och förläggning

Kursen äger rum på Ultuna i Uppsala och omfattar 11 dagar. Kursdatum se nedan.

Målgrupp

Huvudsaklig målgrupp är prefekter – det är i första hand utifrån prefektens uppdrag som kursen är skapad.

Övriga chefer med tydligt chefsansvar är välkomna i mån av plats. Med tydligt chefsansvar menar vi ansvar för verksamhet, personal och ekonomi

Kursen riktar sig framförallt till nyblivna chefer: prefekter, stf prefekter och chefer med delegerat verksamhets-,personal- och ekonomiansvar. Delar av kursen kan dock vara relevanta även för andra grupper varför den är öppen även för forskningsledare/-koordinatörer samt program-ledare/koordinatörer.
Även du som varit prefekt en tid och vill fräscha upp dina kunskaper är varmt välkommen att delta i SLU chefskap ( i kursen som helhet/enstaka seminarier).

Datum och upplägg SLU chefskap 1701

Ansvarig för innehåll är sakområdesansvariga inom universitetsadministrationen.

Kurstider är kl. 9.00-16.00 , kaffe fr 8.45 (OBS vid sem. 4 Ekonomispelet , då vi slutar vi kl 16:30 dag ett samt börjar 8:30 dag två)

Seminarium 1:
Att vara chef på SLU, organisation m.m. (29 mars, 2017)
Chef med känsla och förnuft (30 mars, 2017) Mia von Knorring

Seminarium 2:
Vår organisation (26 april, 2017)
Juridik och upphandling (27 april, 2017)

Seminarium 3:
Chefens personalansvar (30 maj,2017 )
Chefens ansvar för arbetsmiljön,Kris och säkerhet, miljöfrågor (31 maj, 2017)

Seminarium 4:
Ekonomispelet (13-14 september, 2017) alt. (19-20 september,2017)

Seminarium 5:
Verksamhetsplanering- budgetprocessen (17 oktober, 2017)
Chefen som kommunikatör/ambassadör (18 oktober, 2017)

Seminarium 6: Och hur gör man då... Verktyg (16 november, 2017)

 

Anmälan

Anmälan skickas till annika.grandin@slu.se
Vid deltagande i chefs-och ledarutbildningarna finns möjlighet- för deltagare från kärnverksamheten- att få rese- och logikostnader finansierade via gemensamma medel

Har du frågor kring detta - så är du givetvis alltid varmt välkommen att kontakta Annika Grandin (administratör).

 


Kontaktinformation

Annika Grandin, administratör
Gruppen för hållbart ledarskap i akademin/personalavdelningen, SLU
annika.grandin@slu.se, 018-67 22 40