SLU chefskap

Senast ändrad: 14 februari 2018

Kursen SLU chefskap syftar till att ge prefekten nödvändiga kunskaper för att fullgöra sitt uppdrag. Kursen har en inriktning mot chefskap i meningen att den främst är inriktad på de administrativa och yrkestekniska kunskaper du behöver ha inom ramen för ditt uppdrag.Tanken är att du ska kunna gå denna kurs (SLU chefskap) parallellt med SLU ledarskap

Genom ett rektorsbeslut i december 2014 är kursen SLU chefskap fortsättningsvis obligatorisk för nyblivna prefekter.

I prefektens strategiska uppdrag ingår att vara en del av universitetets ledning, men också att ansvara för att definiera, kommunicera och förverkliga institutionens del av universitetets strategier. Prefekten ansvarar också för övrig verksamhet, ekonomi och personal vid institutionen utifrån gällande delegation.

Nya prefekter som vill gå både SLU chefskap och SLU ledarskap bör prioritera att gå SLU chefskap först.

Under kursen får du en insikt i chefens olika ansvarsområden och en överblick av vilka stödfunktioner/personer som universitetsadministrationen erbjuder. Du får vidare en fördjupning i de regler och lagar som styr den statliga verksamheten med tonvikt på universitet och högskolor. Du får också en djupare förståelse för den ekonomiska logik som är en del av chefens vardag, vad ett personalansvar innebär i praktiken samt grundläggande kunskap i externt riktad kommunikation som exempelvis mediahantering.

Omfattning och förläggning

Kursen äger rum på Ultuna i Uppsala och omfattar( fr.o.m 2018) 12 dagar.
Kursdatum se nedan.

Målgrupp

Huvudsaklig målgrupp är prefekter – det är i första hand utifrån prefektens uppdrag som kursen är skapad.

Övriga chefer med tydligt chefsansvar är välkomna i mån av plats. Med tydligt chefsansvar menar vi ansvar för verksamhet, personal och ekonomi

Kursen riktar sig framförallt till nyblivna chefer: prefekter, stf prefekter och chefer med delegerat verksamhets-,personal- och ekonomiansvar. Delar av kursen kan dock vara relevanta även för andra grupper varför den är öppen även för forskningsledare/-koordinatörer samt program-ledare/koordinatörer.
Även du som varit prefekt en tid och vill fräscha upp dina kunskaper är varmt välkommen att delta i SLU chefskap ( i kursen som helhet/enstaka seminarier).

Datum och upplägg SLU chefskap 1801

Ansvarig för innehåll är sakområdesansvariga inom universitetsadministrationen.

Kurstider är kl. 9.00-16.00 , kaffe fr 8.45 (OBS vid sem. 4 Ekonomispelet, då slutar vi kl 16.30 dag ett samt börjar 8.30 dag två)

Seminarium 1:
Att vara chef vid SLU, organisation m.m. (21 mars 2018)
Chef med känsla och förnuft (22 mars 2018) Mia von Knorring

Seminarium 2:
Juridik och upphandling (25 april 2018)
Vår organisation (26 april 2018)
( datumändring: tidigare datum var 24-25 april 2018)

Seminarium 3:
Chefens personalansvar (29 maj 2018)
Chefens ansvar för arbetsmiljön. Lika villkor (30 maj 2018)

Seminarium 4:
Ekonomispelet (4 -5 september 2018) alt. (12-13 september 2018)

Seminarium 5:
Verksamhetsplanering- ekonomistyrning (10 oktober 2018)
Chefen som kommunikatör/ambassadör
Kris och säkerhet, miljöfrågor (11 oktober 2018)
(datumändring: tidigare datum var 23-24 oktober 2018)

Seminarium 6: Och hur gör man då... Verktyg
Verksamhetsplanering, kulturarbete, feedback, möten (21-22 november 2018)

 Anmälan

Anmälan skickas till annika.grandin@slu.se
Vid deltagande i chefs-och ledarutbildningarna finns möjlighet- för deltagare från kärnverksamheten- att få rese- och logikostnader finansierade via gemensamma medel

Har du frågor kring detta - så är du givetvis alltid varmt välkommen att kontakta Annika Grandin (administratör).

 


Kontaktinformation

Annika Grandin, administratör
Gruppen för hållbart ledarskap i akademin
Personalavdelningen, SLU
annika.grandin@slu.se  018-67 22 40