Delprojekt 2017–2018

Senast ändrad: 21 maj 2018

De enskilda projekten tar sikte på hållbara system för varumärkeshantering och utgår från ett inifrån- och utperspektiv som inkluderar både medarbetare och studenter.

Under 2017 har ett antal delprojekt av olika karaktär identifierats. Dessa är de planerade delprojekten för 2017–2018.

Vid periodens slut ska fler nya projekt vara definierade för 2019–2020. Mer om delprojekten nedan.

Budskapsplattform

Bakgrund
För att synas och höras i bruset måste vår kommunikation vara enhetlig, ha ett gemensamt utgångsläge och vara uttryckt så att våra målgrupper förstår vad SLU erbjuder och bidrar till. Utgångspunkten blir en budskapsplattform, en guide och en ledstång i det långsiktiga sammanhållna kommunikationsarbetet.

Syfte
Budskapsplattformen ska hålla samman och samtidigt förenkla för oss när vi kommunicerar och presenterar SLU. 

Tidsplan
Delprojektet pågår under 2017-2018 och består av följande delar:

 • Ta fram kärnvärden för SLU, grunden för en gemensam budskapsplattform. Rektorsbeslut 2017-12-19: Varumärkeslöfte och kärnvärden för SLU
 • Filmsatsning för implementering av kärnvärdena. Premiär 9 april 2018.
 • Presentationsmaterial för SLU (folder, ppt samt webb). Färdigt under hösten 2018. 
 • Sammanställning av budskapsplattform (varumärkesplattform, budskapsträd, färdiga formuleringar, kommunikativa nycklar, exempel på tillämpningar mm). Färdigt under hösten 2018.

 

Campusbranding

Bakgrund: SLU finns på många platser i Sverige och har en varierande och oftast väldigt diskret uppmärkning av de lokaler SLU:s verksamhet bedrivs i. Det kan råda tvivel om var man befinner sig, även om man är imponerad av det man sett. I ett varumärkesarbete som går ut på att stärka bilden av SLU är det grundläggande att det framgår att det är på SLU man är.

Syfte: Att tydliggöra SLU visuellt på SLU:s campus, hus och andra platser där SLU har verksamhet så att det inte råder något tvivel om var man är. 

Mål:

 • Att SLU-märkningen är enhetlig, lokalt anpassad och håller över tid.
 • Att SLU har minst en större belyst fasadlogotype på sina campus.
 • Att SLU:s bekräftelseskyltar, vägg- och markbundna skyltar signalerar SLU.
 • Att "totempålarna" är uppdaterade och anpassade till där de är placerade.
 • Att SLU:s manual för utvändig skyltning är uppdaterad och stödjer fortsatt skyltning. 

 Leveranser:

 • Alnarp: en bakbelyst fasadlogotyp sätts upp och nya utomhusskyltningen justeras så att de signalerar SLU, främst bekräftelseskyltarna. Uppsatt och klart september 2017.
 • Uppsala: Belysta logotypskyltar sätts upp på husfasaderna på de större huvudbyggnaderna på Campus Ultuna. Pågår från höstterminen 2017 och beräknas vara under hösten 2018.
 • Umeå: Ny entré och skyltning finns och behöver inte kompletteras. 
 • Bekräftelseskyltarna i Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala ska kompletteras med SLU enligt modell som är testat i Alnarp.
 • Skyltmanualen för SLU:s utvändiga skyltning uppdateras och beslutas under hösten 2018.
 • Totempålarna ska utvärderas och uppdateras i Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala. Även placering och storlek kan behöva justeras. Pågår under hösten 2018 och leveras till årets slut.

Tidsplan: Start maj 2017 och pågår under hela 2018 enligt ovan.

Sociala medier

Bakgrund
Sociala medier är en arena för kommunikation många till många, t ex Facebook, Twitter, Linkedin och Instagram. SLU har på kort tid klivit in på denna sociala arena med många nya egna initiativ.  Och hur vi som organisation agerar i dessa kanaler är med och skapar bilden av SLU och bygger vårt varumärke.

Syfte
Vi behöver vi tydliggöra, samordna och effektivisera arbetet med våra sociala plattformar bland annat genom att:

 • ta fram riktlinjer för SLU:s närvaro i våra sociala plattformar och göra dessa kända i organisationen
 • utveckla strategier och arbetssätt för att få ut en större effekt av användningen
 • sänka trösklar och öka kompetensen inom SLU

Tidsplan:
Under 2018 består projektet av fyra milstolpar/leveranser:

 • Riktlinjer och anvisningar för sociala medier inom SLU ( t ex: hur startar man ett Facebook-konto, publicerar i ett befintligt, riktlinjer för bilder, tonalitet)
 • Förvaltningsorganisation för hantering av våra sociala kanaler (roller och ansvar)
 • Innehållsstrategi och förslag på hur vi effektivare kan använda våra sociala kanaler
 • Utbildningsinsats för vissa grupper inom organisationen

Leveranser

Uppdaterade riktlinjer och anvisningar finns nu på den här sidan

Utställningsmaterial

Bakgrund: Det ska vara enkelt att representera SLU med en enhetlig och genomtänkt inramning. Vi är alla förmedlare och företrädare (ambassadörer) för SLU och det visar sig ofta ha större betydelse än man tror.

Syfte: Ta fram ett utökat utbud av enhetligt utställningsmaterial för utlåning inom SLU. Det ska underlätta ambassadörsskapet och göra det enklare att representera SLU. Utbudet ska vara tillgängligt och bokningsbart på SLU:s huvudorter inkl. instruktioner i text och rörligt material. För detta krävs även ett fungerande utlåningssystem, utlåningsbevakning (ledigt eller inte, tider osv.) liksom en förvaltningsplan för renhållning, skötsel och reparation.

Tidsplan: start februari 2017, klart till december 2017.

Leverans: Utställningsmaterialet finns nu tillgängligt och bokningsbart via denna sida.

Varumärkesarkitektur

Bakgrund: Ett starkt varumärke byggs upp under en längre tid och behöver tydliga riktlinjer som stöd vid olika vägval. SLU är ett aktivt universitet som inleder många samarbeten och utvecklar organisationens olika delar. Det innebär i praktiken att man också ställs inför frågor kring hur man bäst knyter an det nya med SLU så att de stärker varandra. När utmaningarna löses från fall till fall blir lösningar också många och varierande, vilket bidrar till ett urholkat varumärke. Det kan också blir resurskrävande när man inte är överens kring lösningen.

Syfte: Arbeta fram ett tydligare regelverk varumärket SLU och ambitionen med varumärket på längre sikt. Det ska vara ett stöd i praktiken när frågor dyker upp vid exempelvis nya satsningar, omorganisationer, samarbeten med mera men även för hur vi bäst utvecklar och förvaltar vårt varumärke.

Leverans och tidsplan

 • Förstudie, förslag och beslut under perioden mars till oktober 2018.
 • Tillämpningar och förändringsarbete som följd av beslut från november 2018 och in under vårterminen 2019.

Visuell identitet

Bakgrund
SLU:s visuella identitet är "SLU:s ansikte utåt". Det är den enhetliga designen som löper som en röd tråd genom alla de sammanhang där SLU förekommer. Det räcker inte med bara en logotyp – miljöer, produkter och trycksaker ger också signaler, måste hänga ihop och är en viktig del i vad som skapar bilden av SLU och bygger vårt varumärke.

En visuell identitet beskriver vilka regler och riktlinjer som gäller för hur ett företags eller organisations trycksaker, marknadsföring, digitala enheter etc. ska utformas så att de ger ett enhetligt intryck. Identitetens byggstenar kan bland annat bestå av logotyp, färger, typsnitt, grafik och bildmanér.

Syfte:
När det nu sker en översyn och utveckling av SLU:s varumärke, behöver även byggstenarna i den visuella identiteten ses över, kompletteras och vid behov uppdateras. En stor utmaning är även det ökade antalet plattformar som vi förekommer på, inte minst genom utvecklingen inom digitala medier.

Tidsplan:
Under 2018 består projektet av tre delleveranser:

 1. Uppdaterad färgpalett för SLU inkl anvisningar
 2. Utveckling av profilerande bildmanér inkl anvisningar
 3. Ny ppt-mall

Samtliga delar beräknas vara klara under oktober 2018.

Brand book

Bakgrund:
SLU:s varumärke byggs och hanteras av många olika parter som utgår från samma varumärkesmanual. Innehållet i manualen har ändrats sedan den beslutades 2011 och behöver nu dels uppdateras men även formen den presenteras i.

När varumärkesprojektets olika leveranser är på plats – som kärnvärden, budskapsplattform, strategier och anvisningar med mera – kommuniceras och förankras de inom SLU. Allt samlas även på medarbetarwebben under kommunikationsflikens olika ingångar. För att få större effekt och användning av det kan presentationen av innehållet stärkas genom att utveckla paketeringen och presenteras på ett mer inspirerande och begripligt vis i den varumärkesmanual eller brandbook som också kommer att uppdateras.

Syfte:
Förstärka presentationen av SLU:s profil i en Brand book eller liknande verktygslåda och även anpassa den efter olika behov. Behöver till exempel kommunikationsbyrån andra anvisningar än en nyanställd vid SLU för att tillsammans bygga och vårda varumärket SLU?

Ett aktuellt och relevant innehåll i en brand book är även A och O. Syftet är också att se över hur man på bästa sätt  håller den uppdaterad efter projektets slut.

Tidsplan:
Under 2018 består projektet av följande delar

 • Förstudie/behovsanalys för att ta fram förslag på hur varumärkesmanualen ska presenteras. Görs under juni – september 2018
 • Produktion av innehåll till färdig produkt. Görs under september-december 2018.

Varumärkesturné

Bakgrund
För att kunna vara med och ”leva”, bygga och vårda SLU:s varumärke behöver man som medarbetare, ledare och student ha kunskap och förståelse för vad det innebär och hur jag bidrar. Genom att göra en ”turné” och möta anställda och studenter, ökar vi också möjligheten till dialog och förhoppningsvis ett större engagemang.  

Syfte
Syftet med varumärkesturnén är att implementera SLU:s varumärkesplattform i hela organisationen.

Tidplan

 • Under 2018 består projektet av förberedelser och planering. Detta arbete påbörjas under hösten 2018.
 • Under början av 2019 planerar vi att genomföra själva turnén.

Kommunikation

Bakgrund
Med en planerad och samordnad kommunikation uppnås ges en tydlighet liksom en intern och extern förståelse och för projektets övergripande mål. 

Syfte
Att löpande kommunicera projektets olika leveranser. Att genom en övergripande kommunikationsplan få en överblick och samordna samtliga kommunikativa insatser för projektet, nå ut till rätt målgrupper och kommunicera projektets olika delmål vid rätt tillfällen. Kommunikationen med såväl interna målgrupper som övriga intressenter sker enligt kommunikationsplanen.

Tidsplan
Översyn av kommunikativa målgrupper och kanaler under januari–februari 2018. Färdigställande av en kommunikationsplan under våren 2018. Kommunikation om projektet sker löpande.


Kontaktinformation

Bilden av SLU: 

Kontakta gärna projektgruppen om du har några funderingar.
E-post: bildenavslu@slu.se