Bakgrund till varumärkessatsningen

Senast ändrad: 14 september 2018

I en ökande konkurrens spelar varumärket en allt viktigare roll, för att attrahera samarbeten och forskningsmedel, rekrytera toppkrafter till universitetet och locka ungdomar till utbildning som ger jobb.

SLU:s styrelse har gett rektor i uppdrag att se över hur vi kan utveckla vårt kommunikationsarbete och bilden av SLU. Utvecklingen av SLU:s varumärkesarbete planeras pågå under perioden 2016-2020 och drivs av kommunikationsavdelningen.

Varumärkessatsningen syftar till att på bred front stärka arbetet med hur vi hanterar, vårdar och fortsatt utvecklar vårt varumärke för att ytterligare stärka förtroendet för - och kännedomen om - vårt universitet samt öka attraktionskraften hos vårt utbildningsutbud.

De övergripande målen inom projektet Bilden av SLU är:

 • Åstadkomma högre varumärkesnytta i de sammanhang där SLU (redan) verkar.
 • Stärka den interna bilden av ett gemensamt SLU och göra varumärket SLU attraktivare för medarbetarna att använda.
 • Underätta medarbetarnas möjligheter att använda varumärket i sitt arbete.
 • Skapa en effektiv struktur och förutsättningar för ett långsiktigt arbete med varumärket.
 • Ge ökad intern kunskap om ett varumärkes betydelse för universitetets och den egna framgången.
 • Öka den generella kännedomen om SLU.
 • Bredda och förtydliga bilden av SLU:s verksamhet.
 • Nå nya målgrupper med SLU:s budskap.

Organisation

Intern delaktighet och förankring är nödvändigt för att lyckas med ett kontinuerligt varumärkesarbete. Därför finns det nu en organisation och naturligt plats för att hantera varumärkesfrågor enligt nedan.

 

Styrgrupp för projektet:

 • Martin Melkersson, universitetsdirektör
 • Sara Arons, kommunikationschef
 • Maria Widén, projektledare
 • Anna Bleckert, projektledare

Varumärkeskommitté:

Kommittén är en viktig förutsättning för att varumärkesarbetet vid SLU ska ha en god intern förankring och långsiktighet. Varumärkeskommittén är permanent inrättad enligt beslut av universitetsdirektören, se beslutet här.

Varumärkeskommitténs ledamöter är tillsatta för att representera sin avdelning/fakultet/råd eller grupp.

 • Ordförande: Erik Fahlbeck, vicerektor samverkan
 • Sammankallande: Sara Arons, kommunikationschef
 • Permanent adjungerade med ansvar för administration: Maria Widén, projektledare och Anna Blecker, projektledare
 • LTV-fak: Lena Ekelund Axelson, prodekan
 • S-fak: Pernilla Christensen, vicedekan
 • VH-fak: Henrik Rönnberg, prodekan
 • NJ-fak: Vakant
 • UDS: Henrik Ericsson, universitetsdjursjukhusdirektör 
 • SLUSS: Gabriella Snöberg, vice ordförande
 • Ledningskansliet: Jenny Sälgeback, akademiintendent
 • Infra/miljöenheten: Johanna Sennmark, miljöchef
 • Adjungerad, Artdatabanken: Susanne Lundmark, chef program kommunikation

Varumärkeskommittén påbörjar sitt arbete med ett uppstartsmöte 2017-05-29. Kommitténs ledamöter är tillsatta till slutet av 2018, då nya ledamöter väljs.

Projektplan

I projektplanen kan du ta del av de definierade övergripande projektmålen, projektmål för 2017-2018, avgränsningar, budget samt genomförande och tidsplan.


Kontaktinformation

Bilden av SLU: 

Kontakta gärna projektgruppen om du har några funderingar.
E-post: bildenavslu@slu.se