Klarspråk - hur, vad och varför

Senast ändrad: 23 oktober 2018

Vad är klarspråk?

Klarspråk innebär att skriva med ett mottagarperspektiv och göra texten tillgänglig för den tänkta mottagaren.

Varför ska vi skriva klarspråk?

 • Klarspråk ger effektivare kommunikation. Information som är anpassad till mottagaren leder till effektivare kommunikation, eftersom risken för missförstånd och feltolkningar minskar.

 • Det stärker vårt varumärke. Information som är begriplig för mottagaren innebär att kommunikationens kvalitet ökar, vilket i sin tur stärker SLU:s varumärke.

 • Det är en skyldighet. Enligt språklagen ska språket i offentlig verksamhet vara ”vårdat, enkelt och begripligt”.

Hur skriver jag klarspråk?

Genom att planera och strukturera din text och skriva användarvänligt. Innehåll, struktur och språk ska anpassas till mottagaren. Använd språk som är vårdat och korrekt, och krångla inte till det i onödan.

Planera

 1. Definiera målgrupp och syfte. Vem skriver du för och varför? Vad ska läsarna veta eller kunna göra efter att ha läst texten? Målgrupp och syfte kan gärna nämnas i ett par inledande meningar.

 2. Planera innehållet. Att börja med rubrik och underrubriker är ett bra sätt att planera innehållet. Vilken information ska vara med? Vad kan utelämnas? Sådant som bara vissa läsare behöver läsa markerar du förslagsvis med en informativ underrubrik.

Strukturera

 1. Disponera texten på ett sätt som är logiskt för läsaren. Det innebär som regel att resultatet eller den viktigaste informationen kommer först.

 2. Gör en logisk styckeindelning. En tanke/idé per stycke. Inled gärna med en nyckelmening som du sedan vidareutvecklar.

 3. Använd underrubriker, och gör dem informativa. Det hjälper läsaren att navigera i texten.

 4. Gör gärna listor om texten innehåller uppräkningar eller instruktioner i flera led - det ger bättre överblick.

 5. Fyll inte sidorna med text utan gör dokumentet luftigt. Det finns många studier som visar att luft är en av de viktigaste faktorerna för ett dokuments läsbarhet.

Skriv användarvänligt

 1. Skriv kort och koncist och stryk allt som inte är nödvändigt. För mycket information kan göra det svårt att ta till sig det väsentliga. Skriv inte det du vet, skriv det läsaren behöver veta!

 2. Variera meningslängden. En text med alltför många mycket långa, eller mycket korta, meningar är svårläst. Varierad meningslängd ger en behagligare läsrytm.

 3. Var tydlig. Använd begripliga ord och förklara nödvändiga facktermer. Undvik onödigt krångliga ord, ta gärna svarta listan till hjälp.

 4. Ange hur resonemang hänger ihop med hjälp av sambandsord som följaktligen, alltså, däremot, på samma sätt, samtidigt, dessutom,  nämligen etc.

 5. Använd aktiva verb. Använd inte ett passivt verb om det blir tydligare med ett aktivt. Skriv "X fattar beslut", inte "Beslut fattas av X".

 6. Undvik alltför många substantiv. Verb gör texten aktivare och konkretare, medan alltör många substantiv gör den tungläst. Det gäller särskilt när verb görs om till substantiv (forska -> forskning) och sedan kombineras med ett verb utan innehåll. Skriv alltså "X forskar om Y" hellre än "X bedriver forskning inom Y-området". 

 7. Följ svenska skrivregler. Språkliga fel försämrar läsbarheten och kan i värsta fall göra att mottagaren misstror innehållet.

Skriv korrekt

 1. Korrekturläs alltid texten. Att köra stavnings- och grammatikkontrollen i Word räknas inte som korrekturläsning! Är ni flera skribenter som bidragit till en text är det extra viktigt att en person läser hela texten för att se till att den är konsekvent vad gäller språk och stil.

 2. Testa din text. Bäst är om du kan be någon från den tänkta målgruppen att ge återkoppling på texten. Om det inte går, be en kollega läsa texten.
Sidansvarig: sprakkoordinator@slu.se