Medarbetarwebben

Tilda - Tillgängliggörande och arkivering av forskningsdata vid Sveriges lantbruksuniversitet

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som statlig myndighet och universitet har ansvar att arkivera och tillgängliggöra sina forskningsdata. Idag har många verksamheter inom SLU egna systemlösningar som stöder delar av dessa processer utifrån ett verksamhetsspecifikt behov. I Tilda-projektet ska SLU ta fram en helhetslösning med målet att etablera effektiva rutiner, tjänster och system för elektronisk arkivering och publicering av forsknings- och miljöanalysdata vid SLU.

Fler och fler krav ställs på att forskningsdata framtagna genom offentliga medel ska bevaras och publiceras i open access (VR, Formas och EU). SLU har också flera uppdrag som datavärdar inom fortlöpande miljöanalys vilket också ställer krav på öppen tillgänglighet till data.

Vad är Tilda?

 • En SLU-gemensam systemlösning för e-arkivering och publicering av SLU:s data från forskning och fortlöpande miljöanalys
 • Enhetliga och tydliga rutiner och arbetssätt vad gäller hantering av data
 • Manuell metadataregistrering i ett webbgränssnitt
 • Koppling mellan metadata, publikationer och dataset
 • Gränssnitt för kommunikation med externa system och portalen

I TILDA ska det på sikt finnas möjlighet till både manuell och automatisk metadatainmatning, möjlighet att koppla metadata (data om data), E-arkivets publicerade datamängder och vetenskapliga publikationer från SLU:s publikationsdatabas SLUpub.

Varför gör SLU detta?

 • Finansiärers krav på plan för datahantering
 • Uppfylla vårt myndighetsansvar för bevarande
 • Återanvändning av offentligt finansierade data
 • Synliggöra SLU:s forskning och miljöanalys
 • Nytta för forskaren:
  • Färdig infrastruktur att hänvisa till i ansökningar
  • Metadata kan registreras på ett ställe
  • Stöd i hanteringen av data från första början/start och i det långsiktiga perspektivet
  • Citerbara dataset som fungerar meriterande
  • Spridning och exponering
  • Återanvändning – och dess synergier

Nytta med Tilda

När finansiärer ställer krav på att en datahanteringsplan ska inkluderas i ansökningar, blir det bara för forskaren att hänvisa att metadata och tillhörande dataset kommer registreras i Tilda, allt kommer finnas på ett ställe.

Att som forskare vara med och samla in större mängder data fungerar idag inte alltid meriterande. Idag räknas endast antal publikationer som en forskare genererat. Om delar av ens forskningsanslag avsätts för datahantering så kan det vara svårt att få tillbaka dessa i akademiska meriter. Dataset i Tilda är möjliga att referera till och citera, genom att alla publicerade dataset tilldelas DOI (Digital Object Identifier). Det innebär att du som forskare även kan använda Tilda för att publicera underliggande data till artiklar när det krävs av tidskriften (exempelvis kräver PLoSONE detta).

Data Curation Unit (DCU)

Rektor har inrättat en universitetsgemensam funktion för att förvalta verksamhetsprocessen och stödja kärnverksamheten med digital arkivering och publicering av forskningsdata. Funktionens namn är "Data Curation Unit" (DCU) med hemvist på SLU-biblioteket. Den består av en samlad kompetens med representanter från både biblioteket, Enheten för juridik och dokumentation och Miljödatastöd.

Kontakta DCU

dcu@slu.se

Personal vid DCU

Hanna Lindroos, koordinator för DCU, SLU-biblioteket.
hanna.lindroos@slu.se
018-672838

Tomas Lundén, bibliotekarie, SLU-biblioteket.
tomas.lunden@slu.se
0511-670 41.

Renata Arovelius, chefsarkivarie, Enheten för juridik och dokumentation.
renata.arovelius@slu.se
018-671283.

Karl Pettersson, arkivarie, Enheten för juridik och dokumentation.
karl.pettersson@slu.se
018-671302

Mikaela Asplund, verksamhetsutvecklare Miljödatastöd.
mikaela.asplund@slu.se
090-7868321.

Olof Frank, bibliotekarie, SLU-biblioteket.
olof.frank@slu.se
018-671375.

Systemägare för Tilda

Karin Grönvall, överbibliotekarie.
karin.gronvall@slu.se
018-671260.

Miika Wallin, chef för ledningskansliet
miika.wallin@slu.se
018-67 22 88

Läs mera och länkar

Enheten för juridik och dokumentation

Biblioteket

Vetenskapsrådet (VR) om open access  

Formas policy för öppen tillgång till forskningsdata

Vetenskapsrådets förslag till nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information

EUs Horisont 2020 Guidelines för OA: (s 8 och framåt för data)

 

Publicerad: 16 januari 2018 - Sidansvarig: bib-webbredaktionen@slu.se