Beloppsgränser

Senast ändrad: 13 oktober 2020

Beräkning av värde

Man beräknar värdet för samma typ av vara/tjänst (oavsett leverantör) som köps under ett kalenderår, för hela SLU.
När man beräknar värdet på en upphandling ska samtliga delar i upphandlingen inkluderas såsom förlängningsmöjligheter, optioner, service, underhåll, utbildning m.m.
Om man beräknar värdet för en vara eller tjänst ska man räkna på en tänkt kontraktsperiod (4 år) och kommer då snabbare upp till gränsen för upphandling.

Gräns för direktupphandling, dvs inköp utan krav på anbudsförfarande

Gränsen för direktupphandling av varor och tjänster är fr o m 1 jan 2020
615 312 kronor exkl. moms.  (Gränsen för 2018/2019 var 586 907 kr). 
Ändringar av beloppsgräns får inte tillämpas retroaktivt.

Observera - om det finns ramavtal som är tillämpliga ska dessa användas även för inköp under direktupphandlingsgränsen.

Köp över 100 000 kr
Vid köp över 100 000 kronor ska offert om möjligt inhämtas från minst tre leverantörer för att säkra konkurrens. (Detta behöver inte göras när man beställer från ramavtal.) Vidare ska köpen dokumenteras enl nedan.

Dokumentationskrav för beställningar över 100 000 kr. Det finns krav på oss som myndighet att vi (institutionen, motsvarande) ska anteckna skälen till att man gör direktupphandling och annat av betydelse om upphandlingens värde överstiger
100 000 kronor (beräknas exkl. moms).
I Proceedo används ett särskilt fritextformulär för att dokumentera sådana köp:
"FRITEXT ALLMÄN - ÖVER 100 000 KR" där ovanstående uppgifter kan anges. Ange vilka leverantörer som tillfrågats och skälen till varför den aktuella leverantören valdes.
Om dokumentationen är mer omfattande diarieförs den innan beställningen görs och ID-numret anges i beställningsformuläret.
Om man beställt på ramavtal anger man detta.

Läs mer om tröskelvärden för upphandling på  http://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/Upphandlingsforfaranden/troskelvarden/


Över direktupphandlingsgränsen - upphandling med anbudsinfordran

För belopp som överstiger direktupphandlingsgränsen 615 312 kronor men understiger nedan angivna tröskelvärde skall upphandling göras med anbudsinfordran och med annonsering i Sverige. Upphandlingsformerna Förenklat förfarande eller Urvalsförfarande tillämpas. Upphandlingar under tröskelvärdet utförs av inköpsenheten i samarbete med berörd beställare. Kontakta inköpsenheten.
  

Över tröskelvärdesgränsen - upphandling med anbudsinfordran EU

För belopp som överstiger nedan angivna tröskelvärde skall upphandling göras med anbudsinfordran och med annonsering i databas gemensam för samtliga EU-länder. Upphandlingsformerna Öppen upphandling eller Selektiv upphandling tillämpas. Upphandlingar över tröskelvärdet utförs av inköpsenheten, i förekommande fall i samarbete med berörd institution/enhet. Kontakta inköpsenheten.

Från och med 1 januari 2020 och t v gäller följande tröskelvärde vid upphandling av varor och tjänster:

1 427 377 kronor exklusive moms

Tröskelvärdet fastställs av EG-kommissionen vartannat år. 

(Tröskelvärdet för 2018/2019 var 1 365 782 kronor)

 

För köp från annan statlig myndighet gäller inte LOU

För anskaffning från annan statlig myndighet gäller inte regelverket i LOU. Detta slås fast i Konkurrensverkets ställningstagande 2018:1 Dnr 514/2018

Sidansvarig: hanna.spangberg@slu.se