Tillfällig ersättning till personer bosatta utomlands

Senast ändrad: 19 januari 2022

För att utbetalning av tillfällig ersättning för utländska personer samt redovisning på kontrolluppgift ska fungera så bra som möjligt finns det krav på nedanstående underlag.

Tillsammans med underlag för utbetalning av ersättning till någon person bosatt utomlands ska:

1. SINK-beslut ,
2. kopia på ANSÖKAN om SINK-skatt och
3. kopia av NORDEA blanketten för utbetalning av lön/ pension till utlandet

skickas till Löneenheten.

Ansökan om SINK-skatt

På Skatteverkets hemsida hämtas blanketten Ansökan om Särskild inkomstskatt för utomlands bosatt "SINK-skatt", blankett nr SKV 4350 eller blankett SKV 4350a på engelska. Uppgift i fältet "Skatteregistreringsnummer i hemlandet" krävs för att kontrolluppgiften ska godkännas av Skatteverket. Skatteverket vill att den ska fyllas i elektroniskt. Handskrivna blanketter kan lätt misstolkas.

Originalet skickas till:

Skatteverket
Skattekontoret
551 95 JÖNKÖPING

Reskostnader för personer med SINK-beslut

Reskostnader för personer med SINK-besut och som är bosatta i ett EES-land ska registreras via Primula självservice. Detta gäller både för anställda och arvodister. SINK-beslut med samordningsnummer och skatteregistreringsnummer måste fortfarande finnas som tidigare.

Hittas inte personen i Primula, kontakta löneenheten.

Överföringsuppdrag Nordea

Även denna blankett "Utbetalning av lön/pension till utlandet" genom NORDEA ska fyllas i elektroniskt. Alla uppgifter på blanketten måste fyllas i för att betalningen ska nå mottagaren. Glöm ej fylla i uppgiften om institutionens kontaktperson. För att utbetalningen till utlandet ska fungera snabbt och säkert ska blanketten fyllas i, skrivas under och skickas till Nordea senast 3 veckor före utbetalningstillfället.

IBAN-nummer, Swift-adress

IBAN (= International Bank Account Number) är den nya gemensamma kontostandarden för alla länder i EU (plus några till). 

De flesta betalningar skickas till utlandet via SWIFT. Bankerna som är anslutna till detta system har en egen individuell kod/adress som styr betalningarna korrekt.

Originalet ska skickas till:

NORDEA, 
Account Products Services P 343 
105 71  STOCKHOLM

Tänk på att: Ofullständigt/felaktigt ifylld blankett kommer i retur till löneenheten, vilket fördröjer utbetalningen.Uppdragstillägg, arvoden m m Ta kontakt med Nordeas utlandsavdelning, 010 156 5830 om osäkerhet uppstår, så att blanketten blir rätt ifylld innan blanketten skickas till Banken.

 

Blanketter

Ersättning till sakkunnig (sve)

Ersättning till sakkunnig (eng)

Sink-ansökan SKV 4350 (sve)

Sink-ansökan SKV 4350a (eng)

Utbetalning utland, Nordea


Kontaktinformation

Lönespecialisterna
Löneenheten, Personalavdelningen, SLU