Uppdragstillägg, arvoden och ersättningar

Senast ändrad: 13 januari 2022

1. Allmänt
2. Uppdrag på ledningsnivå
3. Uppdrag på institutionsnivå
4. Uppdrag i nämnd, kommitté eller arbetsgrupp
5. Uppdrag som sakkunnig vid tillsättning av läraranställningar

Arvode och förrättningstillägg - sakkunnig vid läraranställningar

Arvode - sakkunnig vid prövning av docentur
Arvode - fakultetsopponent, doktorsavh. 

1. Allmänt

Uppdrag av olika slag kan ges både till medarbetare vid SLU och till utomstående personer.

Den medarbetare som av rektor, dekan, prefekt eller motsvarande utses att under en begränsad tid ansvara för vissa speciella arbetsuppgifter, som inte kan anses ligga inom ramen för medarbetarens befintliga anställning, kan erhålla ett lönetillägg i form av uppdragstillägg.

Arbetsinnehållet i grundanställningarna vid SLU ses över och ändras fortlöpande. Nya eller förändrade arbetsuppgifter ska därför normalt inte föranleda ett särskilt uppdrag med uppdragstillägg. Förändringen bör istället rymmas och beaktas inom ramen för den ordinarie anställningen.

Extern uppdragstagare arvoderas för uppdraget.  Arvodering kan ske genom månadsarvode/ lön, timarvode eller sammanträdesarvode.

Nedan finns en sammanfattning av vad som gäller för flera av de uppdrag som mer frekvent förekommer vid SLU.

Beslut om uppdragstillägg som inte regleras i de av rektor fastställda riktlinjerna fattas av personalspecialist på uppdrag av rektor, dekan eller prefekt/motsvarande efter samråd med personaldirektören. Ett sådant beslut ska föregås av information till de fackliga organisationerna.

2. Uppdrag på ledningsnivå

Den som utses till prorektor, vicerektor, dekan eller prodekan erhåller ett uppdragstillägg i enlighet med tabell 2.1 nedan.

Uppdrag

Uppdragstillägg (vid heltid)

Prorektor

Lägst 20 000 kr

Vicerektor

Lägst 18 000 kr

Dekan

Lägst 15 000 kr

Prodekan

Lägst 10 000 kr

 Tabell 2.1

Se vidare Riktlinjer för ersättning i samband med uppdrag på ledningsnivå.

3. Uppdrag på institutionsnivå

3.1 Prefekt och ställföreträdande prefekt

Den som utses till prefekt eller ställföreträdande prefekt erhåller ett uppdragstillägg i enlighet med tabell 3.1 nedan. Nivån på uppdragstillägget baseras på medelantalet månadsanställda medarbetare vid institutionen under det senaste kalenderåret. Om antalet medarbetare vid institutionen väsentligt förändras under uppdragsperioden kan en omprövning av uppdragstillägget ske vid nästkommande hel- eller halvårsskifte efter förslag från dekan och särskilt beslut av personaldirektören.

Antal medarbetare med månadslön

Uppdragstillägg (per månad) Prefekt 


Stf prefekt

 – 50                                              

6 000 kr

1 500 kr

51 – 75

8 000 kr

2 000 kr

76 – 100

10 000 kr

2 500 kr

101 – 125

12 000 kr

3 000 kr

126 – 150

13 500 kr

3 500 kr

151 –

15 000 kr

4 000 kr

Tabell 3.1

Uppdrag som ställföreträdande prefekt innebär endast ett uppdrag att träda in i prefektens frånvaro. En ställföreträdande prefekt kan därför även inneha andra uppdrag vid institutionen såsom biträdande prefekt.

3.2 Biträdande prefekt

Den/de som utses till biträdande prefekt/er kan erhålla ett uppdragstillägg. Beslut fattas av prefekt efter samråd med personaldirektören.

Den totala summan av uppdragstillägg till biträdande prefekter vid samma institution får ej överskrida de rambelopp som anges i tabell 3.2 nedan. Rambeloppen innefattar även uppdragstillägg som kan utgå till utbildningsansvariga och studierektorer vid institutionen.

Antal medarbetare med månadslön

Uppdragstillägg (per månad)

 – 50

högst 8 000 kr

51 – 75

högst 12 000 kr

76 – 100

högst 14 000 kr

101 – 125

högst 16 000 kr

126 – 150

högst 18 000 kr

151 –

högst 20 000 kr

Tabell 3.2

Se vidare Riktlinjer för ersättning i samband med uppdrag på institutionsnivå.

4. Uppdrag i nämnd, kommitté eller arbetsgrupp

Medarbetare vid SLU som deltar som ordförande eller ledamot i en av rektor, dekan eller universitetsdirektören inrättad nämnd, kommitté, arbetsgrupp, referensgrupp eller motsvarande erhåller normalt inget uppdragstillägg för detta, varken per sammanträde, per månad eller per år. Medverkan sker inom ramen för grundanställningen och föranleder ingen särskild ersättning.

En extern ledamot ska däremot erhålla ett arvode om 600 kr per sammanträde och, om så begärs, ersättning för förlorad arbetsinkomst. Arvodet inkluderar normalt för- och efterarbete.

Student som inte är anställd vid SLU behandlas som extern ledamot.

För fakultetsnämnd och lärarförslagsnämnd gäller följande, delvis avvikande regler:

Ett årsarvode om 1 500 kr utbetalas till alla ledamöter, d v s även till SLU-anställda ledamöter, dock inte till ordförande. Därutöver får alla SLU-anställda ledamöter (inklusive ordförande) och eventuella suppleanter ett arvode om 400 kr per sammanträde. Extern ledamot erhåller ett arvode om 600 kr per sammanträde och, om så begärs, ersättning för förlorad arbetsinkomst.

För ledamöterna i SLU:s styrelse gäller särskilt regeringsbeslut.

5. Uppdrag som sakkunnig vid tillsättning av läraranställningar

Ersättningsnivåerna för de sakkunniga som arbetar med SLUs läraranställningar sätts till följande belopp, att gälla från och med 2017-05-01.

Nivån för arvoden:       

Sakkunnig vid anställning av professor: basnivå (1 sökande) 9 000 kr, utöver detta 1000 kr / sökande, upp till maximalt 30 000 kr.

Sakkunnig vid anställning av universitetslektor: basnivå (1 sökande) 7500 kr, utöver detta 800 kr / sökande, upp till maximalt 25 000 kr.

Sakkunnig vid anställning av biträdande universitetslektor: basnivå (1 sökande) 6500 kr, utöver detta 600 kr / sökande, upp till maximalt 25 000 kr.

Särskilt utlåtande vid överklagande 2 000 kr.

Arvode för specialsakkunnig (t ex pedagogisk sakkunnig) skiljer sig inte från övriga sakkunniga.

Övrigt

Om det finns särskilda skäl kan arvodet efter beslut av dekan justeras uppåt. I undantagsfall kan dekan också, efter överenskommelse i förväg, medge ersättning för eventuell förlorad arbetsinkomst.

Svenska sakkunniga ges traktamente och förrättningstillägg enligt SLU:s lokala reseavtal. Utländska sakkunniga kan inte få traktamente utan erhåller istället ett särskilt förrättningstillägg om förnärvarande 1600 kr.

Sakkunnig vid prövning av docentur och doktorsavhandling

  Arvode kr  Förrättningstillägg för utl sakkunnig*
Sakkunnig vid prövning av docentur  5 500  1 600 
Fakultetsopponent, doktorsavh. 6 500 1 600 

 *Inkluderas i arvodet vid utbetalning

Dokument

Riktlinje för ersättning i samband med uppdrag på ledningsnivå

Riktlinje för ersättning i samband med uppdrag på institutionsnivå.

 


Kontaktinformation

Lönespecialisterna
Löneenheten, Personalavdelningen, SLU