Skatteregler för personer som bor utomlands

Senast ändrad: 03 september 2021

Samordningsnummer

En utomlands bosatt person ska som regel inte folkbokföras i Sverige om vistelsetiden här understiger ett år. I de flesta fall saknar personen svenskt personnummer och får istället ett s.k. samordningsnummer från Skatteverket. Personens samordningsnummer framgår av SINK-beslutet.

Vistelse i Sverige är kortare tid än sex månader

Den särskilda inkomstskatten (SINK) är en definitiv skatt som tas ut med 0 eller 20 % (2016).  Detta innebär att att även t.ex. traktamente, milersättning, övriga resekostnader är skattepliktig inkomst och ska beskattas. Personen kan dock välja att i stället bli beskattad enligt de allmänna reglerna inkomstskattelagen om han begär det. Den som väljer detta kan göra valet under inkomståret genom att lämna en ansökan om ändrad beräkning av skatteavdrag, SKV 4302 i stället för SINK-ansökan.

Ansökan om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta finns att hämta på Skatteverkets hemsida, blanketter: SKV 4350   resp engelsk version 4350a.

Vistelsen i Sverige är mer än sex månader

Den som bor utomlands men som stadigvarande vistas i Sverige i mer än sex månader, anses i regel vara obegränsat skattskyldig i Sverige trots att permanentbostaden finns i annat land. Då gäller vanliga regler för statlig och kommunal inkomstskatt.


Kontaktinformation

Lönespecialisterna
Löneenheten, Personalavdelningen, SLU

Sidansvarig: PAVD-WEBB@slu.se