"Forskarskatt" - skattelättnader för utländska nyckelpersoner

Senast ändrad: 03 september 2021

Forskarskattenämnden (inte Skatteverket) tar särskilda beslut om skattelättnader, s.k. forskarskatt, för personer med särskild kompetens som det finns betydande svårigheter att rekrytera inom Sverige.

Skattereglernas utformning

Beslutet innebär att 75% av lön och annan ersättning tas upp som underlag för beskattning. 25% av arbetsinkomster blir skattefri och fri från sociala avgifter. (Inkomstskattelagen (1999:1229) 11 kap. 22-23a §§).

Skattefriheten omfattar ersättningar för dels utgifter för flyttning till och från Sverige, dels utgifter för barns skolgång i grundskola och gymnasieskola eller liknande.

Ersättningar från arbetsgivaren undantas för utgifter för två hemresor per år till tidigare hemland för arbetstagaren och övriga familjemedlemmar. Med tidigare hemland avses såväl det land som arbetstagaren närmast kommer ifrån som annat land där han tidigare varit bosatt.

Villkor och tidsperiod

Arbetstagaren får inte vara svensk medborgare och vistelsen ska vara avsedd att vara i högst 5 år. Skattelättnaderna gäller under de tre första åren av vistelsen i Sverige.

Ansökan

En skriftlig ansökan skickas in till Forskarskattenämnden och kan göras av både arbetstagare och arbetsgivare (institutionen/motsv.) senast tre månader efter att arbetstagaren påbörjat arbetet i Sverige.  Personen får inte ha varit bosatt eller stadigvarande vistats i Sverige någon gång under de fem kalenderår som närmast föregått det är då det tillfälliga arbetet har påbörjats.

Ansökan till Forskarskattenämnden bör innehålla följande:

  • en redogörelse i fråga om personens bakgrund och erfarenheter samt särskild kompetens eller inriktning. 
  • En redogörelse bör lämnas om SLU och
  • en utförlig beskrivning av de arbetsuppgifter som anställningen avser samt om föreliggande rekryteringssvårigheter.

I ansökan ska upplysningar också lämnas om vid vilken tidpunkt vistelsen i Sveriges påbörjas och hur länge den kan beräknas pågå samt tidpunkten för anställningens början.

Adress till nämnden:
Forskarskattenämnden
Brunnsgränd 4
111 30  STOCKHOLM

Telefonnummer till nämnden är 010-574 79 57


Kontaktinformation

Lönespecialisterna
Löneenheten, Personalavdelningen, SLU