Ersättning för sjukvårdskostnader

Senast ändrad: 04 januari 2022

Du får besöka läkare, tandläkare, företagshälsovård, öppenvård eller mödravårdscentral samt blodgivning under betald arbetstid.

Utbetalning av ersättning

Du gör ansökan via primula självservice  , du bifogar dina kvitton på en kvittobilaga, bilagan hämtas och skrivs ut via primula självservice. Se lathund för hur du registrerar ersättningen i primula.

En förutsättning för att få ersättning är att utgiften registreras i apotekskort/högkostnadskort, samt att inlämnat kvittot (receptspecifikation för läkemedel) är i ORIGINAL.

Underlag för utbetalning skickas till din institutionsadministratör/motsvarande

Vid fakturor krävs ett kvitto/intyg på att fakturan är betald.

Ersättningen gäller:

Läkarvård

Du får ersättning för läkarvård (dvs. undersökning och behandling som vid sjukdom ges av behörig läkare, samt utfärdande av läkarintyg som arbetsgivaren begär) med högst 95 kr per besök.

Röntgen

Röntgenundersökning (ej mammografi) ersätts med högst 95 kronor per besök.

Tandläkarvård

Arbetsgivaren ersätter normalt inte tandvård . Kirurgisk behandling vid sjukhus eller odontologisk fakultet är dock undantagen. Ersättning sker då med högst 95 kr per besök.  

Sjukgymnastik

Besök hos sjukgymnast ersätts med högst 55 kr per besök.Även besök hos arbetsterapeut ersätts med högst 55 kr per besök.Observera att besök hos naprapat, kiropraktor eller liknande ej ersätts.

Psykologbehandling

Psykologbehandling som efter remiss av läkare ges av leg. psykiater, leg. psykolog eller leg. psykoterapeut ersätts med högst 95 kr per besök. 

Sjukhusvård

Sjukhusvård ersätts med högst 70 kr per vårddag.

Läkemedel

Om du köper läkemedel på recept som omfattas av högkostnadsskyddet ersätter arbetsgivaren egenavgiften enligt kvitto i ORIGINAL (receptspecifikationen).

Sjukvård m.m. under tjänstgöring utomlands

Om en anställd insjuknar under tjänsteresa och förrättning utomlands, ersätter arbetsgivaren skäliga kostnader för sjukvård, tandvård och läkemedel. Detta ersätts via SLU:s tjänstereseförsäkring. Vid utlandsresa är det därför viktigt att ta med sig tjänstereseförsäkringskort; ”Swedish State business travel insurance certificate”, som utfördas vid respektive inst/avd. Korten beställs från Kammarkollegiet.

Vem har rätt till ersättning för sjukvårdskostnader?

Anställd personal vid SLU har rätt till ersättning.

Även anställd som är ledig med helt löneavdrag har rätt till sjukvårdsersättning de första 30 dagarna av ledigheten. Anställda som är föräldralediga med föräldrapenningstillägg eller föräldralön, tillfällig föräldrapenning eller sjukskrivna har också rätt till sjukvårdsersättning.

Rätten till ersättning förfaller om den anställde inte har begärt ersättning hos arbetsgivaren senast två år efter den dag då han/hon hade utgiften.

Ersättning för sjukvård och läkemedel räknas som beskattningsbar förmån.


Kontaktinformation

Lönespecialisterna
Löneenheten, Personalavdelningen, SLU