Statlig tjänstepension

Senast ändrad: 06 december 2018

Nytt tjänstepensionsavtal from 20160101 PA16

Från 1 januari 2016 gäller tjänstepensionsavtalet PA 16. Avtalet har förhandlats fram av Arbetsgivarverket, Saco och Seko och ersätter tjänstepensionsavtalet PA 03.

Den statliga tjänstepensionen är idag uppdelad

 • Avdelning I  (född 88 eller senare)
 • Avdelning II (född 87 eller tidigare)

Född 1987 eller tidigare Avdelning II

Du som är född 1987 eller tidigare tillhör PA 16 Avdelning II som består av:

 • Förmånsbestämd ålderspension
 • Kompletterande ålderspension
 • Individuell ålderspension

Avdelning II är i princip detsamma som förra avtalet PA 03.

Förmånsbestämd ålderspension

Är du född före 1973 eller har en årslön över 444 750 kronor har du rätt till den här delen. Den påverkas av din lön, hur många år du varit anställd och vilket år du är född.

Anställda med liten lön

 • Tjänar mindre än 13 180 kronor 2016
 • Inga premier till tjänstepension för premiebestämda delar
 • Utbetalas som lön året därpå

För hel förmånsbestämd tjänstepension måste tjänstetiden uppgå till minst 30 år.

Pensionsunderlaget är den genomsnittliga pensionsgrundande lönen de fem sista kalenderåren närmast före det år då pensionsåldern är uppnådd.

Ansökan skickas till den anställde från personalavdelningen.

Utbetalningen som görs i samband med anställningens upphörande är livsvarig.

Kåpan tjänste, kompletterande ålderspension

Arbetsgivaren betalar 2 procent av din utbetalda lön som sedan Kåpan Pensioner förvaltar som Kåpan Tjänste.

Avgiften förvaltas av Kåpan pensioner.

Anställda tillgodoräknas premier mellan 28 till 65 års ålder.

Kåpan utbetalas utan ansökan mellan 65 – 70 års ålder. Om utbetalningen skall göras vid annan tidpunkt skall detta meddelas skriftligt till SPV senast 2 månader före tänkt uttagstidpunkt.

Individuell ålderspension

Arbetsgivaren betalar 2,5 procent av din utbetalda lön. Du väljer vem som ska förvalta den här delen. Pensionen intjänas mellan 23-65 års ålder.

För utbetalning av den individuella ålderspensionen får den anställde kontakta den eller de försäkringsgivare som förvaltar denna förmån.

Nytt från 1 januari gällande valbar del:

• Pengarna får flyttas mellan försäkringsgivarna

• Omval träder i kraft varje månad

Pension till efterlevande

I PA-16 ingår också en pension till efterlevande. Om en statlig anställd avlider får den efterlevande familjen en tidsbegränsad efterlevande pension.

Sjukpension

En arbetstagare som har beviljats hel sjukersättning, som inte är tidsbegränsad, har vid entledigandet rätt till sjukpension.

Om sjukersättningen är tidsbegränsad eller på deltid utgår tillfällig sjukpension.

Född 1988 eller senare Avdelning I

Du som är född 1988 eller senare tillhör PA 16 Avdelning I som består av:

 • Ålderspension obligatorisk
 • Ålderspension valbar
 • Ålderspension flex

Ålderspension obligatorisk

Arbetsgivaren betalar in 2 procent av din utbetalda lön upp till 37 063 kronor i månaden. Har du en högre lön betalar arbetsgivaren in 10 procent på lön från 37 064 kronor och uppåt.

Den anställde ansöker om Kåpan Tjänste och Kåpan Flex hos Kåpan

Pensioner

Ålderspension valbar

Arbetsgivaren betalar in 2,5 procent av din utbetalda lön upp till 37 063 kronor i månaden. Har du en högre lön betalar arbetsgivaren in 20 procent på lön från 37 064 kronor och uppåt. Du väljer vem som ska förvalta den här delen.

Den anställde ansöker om den valbara delen hos vald försäkringsgivare.

Nytt från 1 januari gällande valbar del:

• Pengarna får flyttas mellan försäkringsgivarna

• Omval träder i kraft varje månad

Ålderspension flex

Arbetsgivaren betalar 1,5 procent av din utbetalda lön (efter vissa löneavdrag). Den här delen kan du använda för att till exempel gå ner i arbetstid innan du går i pension.

Anställda med lite lön

Tjänar mindre än 9 900 kronor 2016

• Inga premier till tjänstepension

• Utbetalas som lön året därpå.


Kontaktinformation

Lönespecialisterna
Löneenheten, Personalavdelningen, SLU

Sidansvarig: HRADM@slu.se