Delpension

Senast ändrad: 28 september 2021

Anställda inom staten omfattas av delpensionsavtalet. Det främsta syftet med en delpensionslösning är att främja ett ”hållbart arbetsliv”, motverka tidiga pensionsavgångar och främja en kompetensväxling.

Vid SLU gäller att arbetstagare mellan 61 och 63 år kan beviljas delpension genom delpensionsavtalet. Att bevilja en tidig delpension sker dock restriktivt, eftersom det förutsätter att särskilda skäl föreligger. Sådana skäl kan handla om en övertalighet eller att medarbetaren inte alls klarar av att utföra vissa arbetsuppgifter fysiskt.

Vid 63 års ålder kan en medarbetare beviljas delpension om den individuella arbetssituationen gynnas av detta och om verksamheten inte missgynnas.

Vid denna delpensionslösning kan arbetstidsnedsättningen ske med max 50% av en heltid. Det inkomstbortfall du får av att gå ner i arbetstid kompenseras med 60% från SPV.

Enligt lagen om anställningsskydd har en arbetstagare rätt (inte skyldighet) att kvarstå i anställning till den månad arbetstagaren fyller 68 år. Vid 65 års ålder upphör möjligheten till delpension utifrån detta avtal.

För att kunna söka delpension gäller att 120 månaders kollektivavtalad pensionsrätt föreligger och att den sökande inte har sjukersättning till 50% eller mer. Det är inte tillåtet att förvärvsarbeta på delpensionsdelen.

Delpension ansöks hos personaldirektören via sin prefekt eller motsvarande. Anmälan bör ske sex månader innan önskad delpensionsstart.

Den som sökt delpension kan inte ensidigt ångra sig.

Vid delpension mellan 61 och 63 år står arbetsplatsen för 75% kostnaden och 25% finansieras av omställningsmedel. Vid 63 års ålder bekostar arbetsplatsen 25 % medan omställningsmedlen finansierar 75 % av kostnaden.

För mer information om delpension se SPV:s hemsida.


Kontaktinformation

Lönespecialisterna
Löneenheten, Personalavdelningen, SLU