Delpension

Senast ändrad: 05 september 2019

Alla statligt anställda omfattas av det så kallade delpensionsavtalet. Delpensionsavtalet är ett arbetsgivarinstrument vid övertalighet och för att främja generations- och kompetensväxling.

Villkor och intention

  • För att få rätt till delpension ska den anställde ha minst 120 månaders kollektivavtalad pensionsrätt, som inte behöver vara statlig.
  • Avtalet omfattar inte personer som har sjukersättning med minst 50 procent från Försäkringskassan eller som redan idag arbetar 50 procent eller mindre.
  • Delpension kan endast beviljas från och med den månad den anställde fyller 61 år och betalas som längst ut till 65 års ålder.
  • Arbetstidsnedsättning kan ske till högst 50 procent av ett heltidsarbete.
  • Inkomstbortfallet vid delpension kompenseras med 60 procent.
  • Delpensionen påverkar delvis den anställdes framtida ålderspension.

Intentionen bakom delpensionsavtalet är att arbetstagaren vid 65 års ålder avgår med ålderspension. Efter 65 år kan delpension överhuvudtaget inte beviljas.

Enligt Lagen om anställningsskydd har dock arbetstagare rätt, men inte skyldighet, att stanna kvar i anställningen till utgången av den månad då han eller hon fyller 67 år. Om en arbetstagare, som uppbär delpension, vill kvarstå i anställning efter 65 år upphör rätten att arbeta deltid. Om arbetsgivaren vill bevilja deltidsarbete efter 65 år kan arbetsgivaren naturligtvis besluta om detta. Delpension kan dock inte utbetalas.

Vid SLU gäller att

  • Arbetstagare mellan 61 och 63 år kan beviljas delpension om särskilda skäl föreligger. Med sådana skäl avses t ex konstaterad övertalighet.
  • Mellan 61 och 63 år svarar arbetsplatsen (institutionen motsv.) för 75% av delpensionskostnaden medan 25% finansieras centralt av de s k trygghetsmedlen. Kostnader för arbetstagarens lön belastar institution (motsvarande) på sedvanligt sätt.
  • Arbetstagare som uppnått 63 års ålder eller mer kan beviljas delpension enligt ovan om arbetssituationen så medger och det aktiva omställningsarbetet vid universitetet, ex kompetensväxling, gynnas.
  • Arbetsplatsen (institution motsv.) svarar för 25% av delpensionskostnaden. Övriga 75% finansieras centralt av de s.k. omställningsmedlen. Kostnader för arbetstagarens lön belastar institution (motsvarande) på sedvanligt sätt.

Ansökan, yttrande och beslut

Den som önskar erhålla delpension ansöker om detta hos personaldirektören genom prefekt. Anmälan bör ske till prefekt/ motsvarande senast 6 månader innan medarbetaren önskar påbörja delpensionen.

Vid ansökan från prefekt, universitetslektor och professor inhämtas yttrande från dekan.

Prefekt tillstyrker eller avstyrker ansökan med motivering.

Personaldirektören fattar beslut om delpension ska beviljas eller ej. Detta gäller oavsett den önskade delpensionens omfattning och medarbetarens ålder.

Arbetsuppgifter och arbetstidens förläggning

Deltidstjänstgöringens förläggning beslutas av berörd chef eller arbetsledare. Verksamhetens krav skall härvid beaktas. I vissa fall kan chefs- eller expertuppdrag vara oförenliga med delpension. I sådana fall bör möjligheten till alternativa arbetsuppgifter diskuteras före beslut.

Omprövning

Den som sökt och beviljats delpension kan inte ensidigt ångra sig. Beslutet gäller fram till ordinarie pensionsålder (65 år) och kan endast undantagsvis omprövas.

För mer information om delpension se SPV:s hemsida.


Kontaktinformation

Lönespecialisterna
Löneenheten, Personalavdelningen, SLU

Sidansvarig: HRADM@slu.se