Löneökningar vid vissa speciella tillfällen

Senast ändrad: 22 september 2021

Ändring av lön sker normalt endast i samband med lönerevisionerna. När det finns särskilda skäl kan lönen ändras mellan revisionstillfällena. Här kan du läsa mer om vilka skäl det kan vara.

Löneökning vid ny kompetens eller befordran

Licentiatexamen och doktorsexamen

Den som inom ramen för sin ordinarie anställning vid SLU avlägger för anställningen relevant licentiatexamen får efter insändande av examensbevis en löneökning med 1 500 kr per månad.  

Den som inom ramen för sin ordinarie anställning vid SLU avlägger för anställningen relevant doktorsexamen får efter insändande av examensbevis en löneökning med 3 000 kr per månad.

Löneökningen i ovanstående fall gäller från och med månadsskiftet efter det datum som står angivet på examensbeviset.

Vid anställning som doktorand gäller lönesättning enligt lokalt avtal om lönesättning och lönestege för doktorander. Se Doktorandavtal.

Docent, excellent lärare och senior miljöanalysspecialist

Den som antas som oavlönad docent i ett för anställningen relevant ämne får efter insändande av antagningsbevis en löneökning med 2 500 kr per månad.

Den som antas som excellent lärare eller senior miljöanalysspecialist får en löneökning med 2 500 kr per månad.

Löneökningen gäller från och med månadsskiftet efter det datum som står angivet i beslut om antagning. Institutionen ansvarar för att ökningen registreras i lönesystemet.

Befordran till professor eller universitetslektor

För universitetslektor eller forskare som enligt SLU:s anställningsordning befordras till professor ska en individuell översyn av lönenivån göras av dekan efter förslag från prefekt och i samråd med personaldirektören.

För biträdande universitetslektor som enligt SLU:s anställningsordning befordras till universitetslektor ska en individuell översyn av lönenivån göras av ansvarig prefekt i samråd med HR-specialist.

Om översynen i ovanstående fall genererar en höjning av lön sker denna från och med befordringstillfället.

 

Veterinär vidareutbildning

Veterinär som genomgått utbildning som djurslagsspecialist, steg 1 (häst, hund/katt, gris, nöt eller livsmedel), får efter insändande av intyg en löneökning om 3 000 kr per månad från och med månadsskiftet efter det datum som står angivet på intyget.

Veterinär som genomgått utbildning till specialist i specifika ämnesområden, steg 2 (bilddiagnostik, dermatologi, internmedicin, kirurgi, kardiologi, odontologi, oftamologi eller reproduktion) får efter insändande av intyg en löneökning om 1 500 kr per månad från och med månadsskiftet efter det datum som står angivet på intyget. För veterinär som redan avlagt europeisk eller nordamerikansk specialistexamen (diplomate) utgår ingen ytterligare höjning för specialistutbildning steg 2.

Veterinär som avlägger europeisk eller nordamerikansk specialistexamen (diplomate) i en av EBVS eller ABVS permanent godkänd specialistsammanslutning (college), får efter insändande av intyg en löneökning om 4 000 kr per månad från och med månadsskiftet efter det datum som står angivet på intyget.

Löneökning i ovanstående fall gäller från och med månadsskiftet efter det datum som står angivet på intyget.

Ändring av lön mellan lönerevisioner vid andra tillfällen

Endast i undantagsfall sker ändring av lön mellan lönerevisioner. För detta krävs särskilda skäl som till exempel väsentligt förändrade arbetsuppgifter, efter uttag av för anställningen relevant examen eller efter genomgången längre relevant yrkesutbildning.

Om en anställd har en brist- eller nyckelkompetens som universitetet är på väg att mista till annan verksamhet utanför universitetet kan lönen justeras i syfte att behålla den anställde. Det får endast göras i undantagsfall och sker i samråd med HR-specialist.

Vid återgång i tjänst efter tjänstledighet mer än 6 månader ska en översyn av lönen ske.  Detta innebär inte att lönen alltid ska justeras, om bedömningen är att det fortfarande är rätt lön för arbetet så sker ingen förändring.

 

En sammanställning av de olika löneökningarna redovisas i tabell 1 nedan.

Tabell 1

Examen/kompetens

Löneökning i kr (vid heltid)

Licentiatexamen

1 500 kr

Doktorsexamen

3 000 kr

Excellent lärare/Docent

2 500 kr

Veterinär specialist steg 1

3 000 kr

Veterinär specialist steg 2

1 500 kr

Diplomate (veterinär)

4 000 kr

 

Fakta:

Riktlinjer för löneökning vid ny kompetens eller befordran gällande from 2016-03-01.
Instruktion för sökande till titeln excellent lärare vid SLU gällande from 2021-08-23
Instruktion för sökande om utnämning till senior miljöanalysspecialist vid SLU gällande from 2018-11-01


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen, SLU