Lönesättande samtal

Senast ändrad: 08 oktober 2021

Enligt de centrala avtal som finns mellan Arbetsgivarverket och Saco-S är lönesättande samtal den huvudmodell som ska tillämpas vid lönerevision. I de centrala avtalen med OFR/S (ST) ges en möjlighet för berörda myndigheter att tillämpa lönesättande samtal som revisionsmodell i stället för de traditionella lönerevisionsförhandlingarna. Förutsättningarna för detta är en lokal överenskommelse mellan myndigheten och berörda fackförbund. Vid SLU tillämpas modellen med lönesättande samtal för samtliga Saco-medlemmar och oorganiserade medarbetare samt några frivilliga OFR-medlemmar vid IT-avdelningen och biblioteket.

Det lönesättande samtalet fokuserar på dialogen mellan chef och medarbetare. Syftet med samtalet är att sambandet mellan medarbetarens prestationer och lön ska bli tydligare. Lönesättande samtal innebär att medarbetarens nya lön bestäms direkt i samtalet mellan chefen och medarbetaren. Tanken är att en väl genomförd dialog ska stärka kopplingen mellan resultat, prestation och lön och därmed bidra positivt till verksamhetsutvecklingen.

I det lönesättande samtalet ges chefen en möjlighet att tydligt delge sina åsikter kring medarbetarens prestationer, vad hen är nöjd med och vad som skulle kunna förbättras. Samtidig ges medarbetaren en möjlighet att resonera med chefen om bedömningarna, löneförslaget samt vad medarbetaren kan göra för att påverka sin löneutveckling. Slutligen försöker chef och medarbetare komma överens om medarbetarens nya lön. I de fall det lönesättande samtalet inte resulterar i en överenskommelse, går ärendet vidare till avslutsförhandling mellan personalavdelningen och Saco vid SLU. Vid dessa förhandlingar deltar även berörd lönesättande chef. I avslutsförhandlingarna granskas främst samtalen och kvalitén på innehållet i dessa. Syftet är att säkerställa att chefen har framfört sakliga argument, att medarbetaren fått möjlighet att ge sin syn på chefens bedömning och att medarbetaren har fått reda på vad hen kan göra för att påverka sin löneutveckling. Även den föreslagna lönenivån granskas så att inga osakliga löner förekommer.

Oorganiserade medarbetare ska precis som Saco-medlemmar ha lönesättande samtal. De oorganiserade medarbetarna har dock ingen möjlighet att driva sitt ärende vidare - en eventuell oenighet slutar med att chefens bud fastställs.

SLU har tillsammans med personalorganisationerna tagit fram ett gemensamt informationsblad om lönesamtalet och det lönesättande samtalet samt särskilda kriterier för utvärdering av prestation. Se faktarutan nedan.

Blankett till lönesättande samtal 2021


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen, SLU