Lönesamtal

Senast ändrad: 07 september 2021

Chefen ska inför förestående lönerevision hålla lönesamtal med de medarbetare som är medlemmar i OFR (ST) eller Seko och vars löner i samband med lönerevisionen ska förhandlas med OFR (ST) respektive Sekos företrädare.

Lönesamtalet är en dialog mellan chef och medarbetare i syfte att medarbetaren ska förstå på vilka grunder lönen sätts och vad hen kan göra för att påverka sin egen löneutveckling. Syftet bör också vara att skapa realistiska förväntningar på utfallet av lönerevisionen.

Utgångspunkter för individuell lönesättning är såväl vad medarbetaren utför som hur detta utförs. I lönesamtalet ges medarbetaren möjlighet att framföra och motivera sin syn på sin prestation under året och nuvarande lönenivå. Även chefen ger sin bild av medarbetarens prestation och nuvarande lönenivå.

Inför lönesamtalet bör både medarbetare och chef har förberett sig genom att tänka igenom hur medarbetaren har presterat i förhållande till uppställda mål och andra förväntningar under det gångna året. Som stöd både vid förberedelsen och under samtalet finns dokumentet Kriterier för utvärdering av prestation.

SLU har tillsammans med personalorganisationerna tagit fram ett gemensamt informationsblad om lönesamtalet och det lönesättande samtalet samt särskilda kriterier för utvärdering av prestation. Se faktarutan nedan.


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen, SLU