Lönerevision

Senast ändrad: 01 oktober 2021

Vid SLU genomförs årligen en översyn av medarbetarnas löner, en lönerevision. Lönerevisionen görs i samarbete mellan institutioner/motsvarande och personalavdelningen.

Lönerevisionsprocessen vid SLU

Till grund för de lokala lönerevisionsförhandlingarna vid SLU finns centrala ramavtal om löner mm. (RALS) som sluts mellan Arbetsgivarverket (den arbetsgivarorganisation som SLU tillhör) och de fackliga organisationerna Saco-S, OFR (ST) och Seko.

Det centrala avtalet med Saco-S löper tills vidare sedan 2010. De centrala avtalen med OFR(ST) och Seko är tidsbegränsade och löper normalt mellan ett och tre år. 

Den lokala lönerevisionen vid SLU genomförs i normalfallet varje år under hösten. Inför varje revision sluter personalavdelningen lokala överenskommelser med de fackliga organisationerna om bland annat revisionsperiod, grundläggande principer samt tidsplan för revisionsarbetet.

Två revisionsmodeller

Vid SLU används två revisionsmodeller; lönesättande samtal för Saco-medlemmar och medarbetare som inte är anslutna till någon facklig organisation och traditionell förhandling för medlemmar i OFR (ST) och Seko.

Lönesättande samtal (Saco och oorganiserade)

Lönesättande samtal är en modell där den nya lönen bestäms i dialog mellan chef och medarbetare. Modellen bygger på två olika samtal där chef och medarbetare för en dialog kring medarbetarens arbetsuppgifter, utveckling, prestation och resultat i förhållande till uppställda mål. Nytt för i år är att först vid det andra samtalet som chefen presenterar sitt förslag till ny lön och lönediskussionen slutförs. Vid andra samtalet undertecknas en överenskommelse om den nya lönen. Den undertecknas av både chef och medarbetare blir omedelbart bindande.   

Traditionell förhandling (OFR/ST och Seko)

Förhandlingar sker mellan arbetsgivare (personalavdelningen och prefekt/motsv.) och OFR (ST) respektive Seko. Som förberedelse inför förhandling genomför chef lönesamtal med berörda medarbetare. Varje prefekt/motsvarande lämnar därefter förslag till ny lön för sina medarbetare till OFR (ST) respektive Seko (som lämnar synpunkter på dessa). Därefter följer traditionella löneförhandlingar för att komma överens om de nya lönerna. När löneförhandlingarna är klara summeras de i ett kollektivavtal och därefter delger prefekt/motsvarande medarbetarna resultatet.

Läs mer om lönesättande samtal och lönesamtal inför traditionell förhandling.

Avtalsdatum för lönerevision

Avtalsdatum är en uppgift som används av Försäkringskassan vid beräkning av aktuell SGI.

Lönerevisionen 2020

Avtal                                    Datum för undertecknande
Doktorander 2021-03-01
Saco-S 2021-03-01
OFR(ST) 2020-12-01
Seko

2020-12-01


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen, SLU