Lönebildning vid SLU

Senast ändrad: 24 november 2021

Enligt SLU:s lönepolicy är det grundläggande för lönesättning vid SLU att den ska vara individuell, differentierad, långsiktig och tydlig. Lönesättningen är ett viktigt verktyg för att motivera medarbetare till goda prestationen och stimulera till engagemang och utveckling. Den ska även bidra till att SLU kan attrahera, rekrytera, utveckla och behålla personer med den kompetens som universitet behöver. Lönepolicyn ska vara känd av alla lönesättande chefer som också har ett ansvar för att tydliggöra den för sina medarbetare.

Ansvaret för lönesättning

Det är varje  lönesättande chefs ansvar att föreslå lönesättning utifrån de kriterier som är fastställda vid SLU.

Lönesättning vid nyanställning

Vid nyanställning ska lönesättning främst utgå från

  • arbetsuppgifternas krav på kompetens, dvs kunskaper, utbildning och erfarenhet,
  • arbetsuppgifternas komplexitet och krav på problemlösningsförmåga,
  • ansvar, befogenheter och graden av självständighet.

Arbetsmarknaden i stort påverkar också lönesättningen, då efterfrågan och tillgång på arbetskraft inom ett visst yrkesområde, med viss kompetens eller på olika orter kan variera.

Det är viktigt att den nyanställde kommer in på rätt lönenivå. Lönesättande chef kan ta stöd av HR-specialist i frågor om lämplig ingångslön och vid behov av jämförande statistik.

Lönesättning vid lönerevision

Utgångspunkter för individuell lönesättning är såväl vad medarbetaren utför som hur detta utförs. Medarbetarens prestationer ska i samband med lönerevision bedömas i förhållande till verksamhetens mål utifrån SLU:s kriterier för utvärdering vid lönerevision

Lika villkor och lönesättning

SLU ska vara en väl fungerande arbetsplats och studiemiljö för medarbetare och studenter. Arbetet med lika villkor ska vara en integrerad del i verksamheten. Lika villkor ska gälla för de anställdas arbetsförhållanden, delaktighet och karriärmöjligheter och det ska även avspeglas i lönesättningen.

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering, såsom lägre lön, som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, eller ålder.

Det innebär att faktorer som tex. kön, anställningstid och ålder eller facktillhörighet inte ska utgöra kriterier för lönesättning. Enbart god medelstillgång utgör heller inget skäl för höjd lön, men förmågan att dra in pengar kan sannolikt vara kopplad till hög prestation i övrigt – något som kan påverka lönesättningen.

SLU genomför årligen en lönekartläggning utifrån Diskrimineringslagens krav i syfte att upptäcka och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män.

Uppdragstillägg

Arbetsinnehållet i en medarbetares anställning ses över och ändras fortlöpande, varför nya eller ändrade arbetsuppgifter normalt inte ska föranleda ett särskilt uppdrag med uppdragstillägg. En medarbetares vilja att åta sig och förmåga att ta ansvar för och prestera i förhållande till nya arbetsuppgifter ska istället bedömas och värderas i den återkommande lönerevisionen.

Uppdragstillägg kan ges för uppdrag som innebär ett tydligt utökat ansvar under en viss, bestämd tid. Beslutande chef ska föra en dialog om lämplig nivå på tillägget med ansvarig HR-specialist, så att uppdragstillägg tillämpas på likartat sätt inom hela SLU.  Nivån på uppdragstillägget ska spegla det särskilda ansvaret i uppdraget.

Uppdraget bör vara begränsat till högst ett år och bör förlängas med som längst ett år i taget.

Lönejustering mellan revisionerna

Ändring av lön sker normalt endast i samband med lönerevisionerna. Om det finns särskilda skäl kan personaldirektören på förslag från prefekt/motsvarande fatta beslut om lönejustering mellan revisionerna. Som exempel kan nämnas vid genomgripande förändring av arbetsuppgifterna, vid omorganisation, efter uttag av relevant examen eller efter genomgången längre yrkesutbildning. Vid återgång i tjänst efter tjänstledighet längre än 6 månader ska en översyn av lönen göras. Se vidare löneökningar vid speciella tillfällen.


Kontaktinformation

HR-enheten, Personalavdelningen SLU