Löneökningar vid vissa speciella tillfällen

Senast ändrad: 11 februari 2021

Ändring av lön sker normalt endast i samband med lönerevisionerna. När det finns särskilda skäl kan lönen ändras mellan revisionstillfällena. Som exempel kan nämnas vid genomgripande förändring av arbetsuppgifterna, vid omorganisation, efter uttag av relevant examen, efter genomgången längre yrkesutbildning eller när en anställd som institution (motsv) är angelägen att behålla är på väg att lämna SLU. Även vid återgång i tjänst efter längre tjänstledighet bör lönen omprövas.

Riktlinjer för löneökning vid ny kompetens eller befordran

Gäller from 2016-03-01

Den som avlägger för anställningen relevant licentiatexamen får efter insändande av examensbevis en löneförhöjning om 1 500 kr per månad från och med månadsskiftet efter det datum som står angivet på examensbeviset. Vid anställning som doktorand gäller lönesättning enligt lokalt avtal om lönesättning och lönestege för doktorander. Se Doktorandavtal.

Den som avlägger för anställningen relevant doktorsexamen får efter insändande av examensbevis en löneförhöjning med 3 000 kr per månad från och med månadsskiftet efter det datum som står angivet på examensbeviset. Vid anställning som doktorand gäller lönesättning enligt lokalt avtal om lönesättning och lönestege för doktorander. Se Doktorandavtal.

Den som antas som excellent lärare eller som oavlönad docent i ett för anställningen relevant ämne får efter insändande av antagningsbevis en löneförhöjning med 2 500 kr per månad från och med månadsskiftet efter det datum som står angivet i beslut om antagning.

För universitetslektor som enligt SLU:s anställningsordning befordras till professor ska en individuell översyn av lönenivån göras av dekan efter förslag från prefekt och i samråd med personalchefen. Om översynen genererar en löneförhöjning sker denna från och med befordringstillfället.

För biträdande universitetslektor som enligt SLU:s anställningsordning befordras till universitetslektor ska en individuell översyn av lönenivån göras av ansvarig prefekt i samråd med personalchefen. Om översynen genererar en löneförhöjning sker denna från och med befordringstillfället.

För forskare (motsvarande) som enligt övergångsbestämmelserna i SLU:s anställningsordning befordras till professor ska en individuell översyn av lönenivån göras av dekan efter förslag från prefekt och i samråd med personalchefen. Om översynen genererar en löneförhöjning sker denna från och med befordringstillfället.

Veterinär som genomgått utbildning som djurslagsspecialist, steg 1 (häst, hund/katt, gris, nöt eller livsmedel), får efter insändande av intyg en löneförhöjning om 3 000 kr per månad från och med månadsskiftet efter det datum som står angivet på intyget.

Veterinär som genomgått utbildning till specialist i specifika ämnesområden, steg 2 (bilddiagnostik, dermatologi, internmedicin, kirurgi, kardiologi, odontologi, oftamologi eller reproduktion) får efter insändande av intyg en löneförhöjning om 1 500 kr per månad från och med månadsskiftet efter det datum som står angivet på intyget. För veterinär som redan avlagt europeisk eller nordamerikansk specialistexamen (diplomate) utgår ingen ytterligare höjning för specialistutbildning steg 2.

Veterinär som avlägger europeisk eller nordamerikansk specialistexamen (diplomate) i en av EBVS eller ABVS permanent godkänd specialistsammanslutning (college), får efter insändande av intyg en löneförhöjning om 4 000 kr per månad från och med månadsskiftet efter det datum som står angivet på intyget.

En sammanställning av de olika löneökningarna redovisas i tabell 1 nedan.

Tabell 1

Examen/kompetens

Löneökning i kr (vid heltid)

Licentiatexamen

1 500 kr

Doktorsexamen

3 000 kr

Excellent lärare/Docent

2 500 kr

Veterinär specialist steg 1

3 000 kr

Veterinär specialist steg 2

1 500 kr

Diplomate (veterinär)

4 000 kr

 

Riktlinjer för löneökning vid ny kompetens eller befordran gällande from 2016-03-01.


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen, SLU               

Sidansvarig: pavd-webb@slu.se