Lönesättande samtal

Senast ändrad: 29 september 2020

Enligt de centrala avtal som finns mellan Arbetsgivarverket och Saco-S är lönesättande samtal den huvudmodell som ska tillämpas vid lönerevision. I de centrala avtalen med OFR/S (ST) ges en möjlighet för berörda myndigheter att tillämpa lönesättande samtal som revisionsmodell i stället för de traditionella lönerevisionsförhandlingarna. Förutsättningarna för detta är en lokal överenskommelse mellan myndigheten och berörda fackförbund. Vid SLU tillämpas modellen med lönesättande samtal för samtliga Saco-medlemmar och oorganiserade medarbetare.

Det lönesättande samtalet fokuserar på dialogen mellan chef och medarbetare. Syftet med samtalet är att sambandet mellan medarbetarens prestationer och lön ska bli tydligare. Lönesättande samtal innebär att medarbetarens nya lön bestäms direkt i samtalet mellan chefen och medarbetaren. Tanken är att en väl genomförd dialog ska stärka kopplingen mellan resultat, prestation och lön och därmed bidra positivt till verksamhetsutvecklingen.

I det lönesättande samtalet ges chefen en möjlighet att tydligt delge sina åsikter kring medarbetarens prestationer, vad han eller hon är nöjd med och vad som skulle kunna förbättras. Samtidig ges medarbetaren en möjlighet att resonera med chefen om hans/hennes bedömningar, löneförslaget samt vad medarbetaren kan göra för att påverka sin löneutveckling. Slutligen kommer chef och medarbetare överens om medarbetarens nya lön. I de fall medarbetaren efter det lönesättande samtalet inte kommer överens med sin chef, går ärendet vidare till avslutsförhandling mellan personalavdelningen och Saco vid SLU. Till dessa förhandlingar bjuder personalavdelningen in berörd prefekt. I avslutsförhandlingarna granskas främst samtalen och kvalitén på innehållet i dessa. Syftet är att säkerställa att chefen har framfört sakliga argument, att medarbetaren fått möjlighet att ge sin syn på chefens bedömning och att medarbetaren har fått reda på vad som behöver förbättras till nästa år. Även den föreslagna lönenivån granskas så att inga osakliga löner förekommer.

Oorganiserade medarbetare ska precis som Saco-medlemmar ha lönesättande samtal. De oorganiserade medarbetarna har dock ingen möjlighet att driva sitt ärende vidare - en eventuell oenighet slutar med att chefens bud fastställs.

SLU har tillsammans med personalorganisationerna tagit fram ett gemensamt informationsblad om lönesamtalet och det lönesättande samtalet samt särskilda kriterier för utvärdering av prestation. Se faktarutan nedan.

Blankett till lönesättande samtal 2019


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen, SLU               

Sidansvarig: HRADM@slu.se