Lönesamtal

Senast ändrad: 29 september 2020

Chefen ska inför förestående lönerevision hålla lönesamtal med medarbetare som är medlemmar i OFR (ST) eller Seko (medlemmar i Saco samt oorganiserade medarbetare omfattas av lönesättande samtal). Syftet med lönesamtalet är att utifrån kriterierna nedan utvärdera individuella resultat gentemot uppsatta mål och förväntningar. Syftet bör också vara att hos medarbetaren skapa realistiska förväntningar på utfallet av en lönerevision.

Lönesamtalet är en dialog där medarbetaren ges möjlighet att framföra löneönskemål samt argumentera för dessa. I detta samtal ska också chefen förklara hur han/hon är beredd att satsa inför en förestående revision och ge motiveringar till sina prioriteringar. Det är särskilt viktigt att våga vara tydlig i sina motiveringar om medarbetaren inte helt har kunnat leva upp till uppsatta mål. Samtalet bör inte vara för långt och en mer omfattande diskussion om arbetsuppgifter och målsättningar för framtida prestation ska snarare hänföras till ett medarbetarsamtal.

Värderingen av en medarbetares prestation ska vara så objektiv som möjligt och utgå från organisationens behov. Utgångspunkter för individuell lönesättning är såväl vad medarbetaren utför som hur detta utförs. Universitetets olika befattningar ställer olika krav (i olika hög grad) på medarbetarna. När bedömningen av individuella prestationer görs bör således kriterier med relevans för befattningen väljas.

SLU har tillsammans med personalorganisationerna tagit fram ett gemensamt informationsblad om lönesamtalet och det lönesättande samtalet samt särskilda kriterier för utvärdering av prestation. Se faktarutan nedan.


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen, SLU               

Sidansvarig: HRADM@slu.se