Lönerevision

Senast ändrad: 05 september 2019

Vid SLU genomförs det en årlig lönerevision, normalt sett under hösten. Denna löneöversyn görs i samarbete mellan institutioner/motsvarande och personalavdelningen.

Lönerevisionsprocessen vid SLU

Till grund för de lokala lönerevisionsförhandlingarna vid SLU finns centrala ramavtal om löner mm (RALS) som sluts mellan:

  • Arbetsgivarverket (den arbetsgivarorganisation som SLU tillhör)
  • Den fackliga organisationen Saco-S,
  • Den fackliga organisationen OFR(ST)
  • Den fackliga organisationen Seko.

De centrala avtalen med OFR(ST) och Seko är tidsbegränsade och löper normalt mellan ett och tre år medan det centrala avtalet med Saco-S löper tills vidare sedan 2010. 

De lokala lönerevisionsförhandlingarna sker i normalfallet varje år under hösten. Inför varje revision sluter personalavdelningen lokala överenskommelser med de fackliga organisationerna. Dessa överenskommelser reglerar bland annat revisionsperiod, grundläggande principer, generell nivå samt tidsplan för revisionsarbetet.

Inför lönerevisionsförhandlingarna får varje prefekt/motsvarnade lämna förslag till ny lön för sina medarbetare. Dessa förslag ligger till grund för det arbetsgivarbud som personalavdelningen skickar till de fackliga organisationerna. Arbetsgivarbudet och de fackliga organisationernas motbud/yrkanden förhandlas sedan av personalavdelningen i samråd med berörd prefekt/motsvarande. Lönerevisionsförhandlingarna resulterar i ett lokalt kollektivavtal om nya löner och resultatet delges till medarbetarna av prefekt/motsvarande. 

Lönesättande samtal

Undantag från denna traditionella förhandlingsprocess gäller för de som har lönesättande samtal, där lönen bestäms direkt i dialogen mellan chef och medarbetare samt för oorganiserade medarbetare där arbetsgivaren beslutar om ny lön. 

Läs vidare om lönesamtal och lönesättande samtal.


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen, SLU               

Sidansvarig: HRADM@slu.se