Lönesättning och lönebildning vid SLU

Senast ändrad: 03 september 2020

Grundläggande för lönesättningen vid SLU är att den ska vara konsekvent, tydlig och långsiktig. Det är därför viktigt att lönesättningsprinciperna är kända av medarbetarna. Verksamhetens förväntningar och medarbetarens prestation är de viktigaste komponenterna vid lönesättning. Lönerna ska sättas individuellt och tillåts vara differentierade.

Ansvaret för lönesättning

Det är varje prefekt/motsvarandes ansvar att föreslå lönesättning utifrån de kriterier som är fastställda vid SLU.

Kriterier för lönesättning

Medarbetare vid SLU ska lönesättas utifrån

  • arbetsuppgifternas krav på kompetens, d v s kunskaper, utbildning och erfarenhet,
  • arbetsuppgifternas komplexitet och krav på problemlösningsförmåga,
  • ansvar, befogenheter och graden av självständighet samt
  • individuella prestationer.

Utgångspunkter för individuell lönesättning är såväl vad medarbetaren utför som hur detta utförs. Medarbetarens prestationer ska bedömas i förhållande till verksamhetens mål utifrån SLU:s lönesättningskriterier:

Kunnighet

Uppvisad förmåga att använda och tillvarata teoretiska och praktiska kunskaper av betydelse för verksamheten.

Arbetsinsats

Uppvisad förmåga att genom effektiva arbetsinsatser bidra till verksamhetens mål. Förmåga att leverera resultat i rätt tid samt att kunna avgöra hur mycket arbete som bör läggas ner på en specifik uppgift.

Initiativförmåga

Uppvisad förmåga att identifiera förbättringsområden och att genom självständigt handlande hitta konkreta och praktiskt användbara lösningar och metoder.

Kontakt- och samarbetsförmåga

Uppvisad förmåga att bedöma behovet av kontakter med andra (individer, organisationer, allmänheten etc) samt att etablera sådana kontakter på ett effektivt och förtroendeskapande sätt. Förmåga att på ett respektfullt sätt arbeta tillsammans med andra mot gemensamma mål.

Omdöme

Uppvisad förmåga att göra situationsanpassade avvägningar samt att förutse verkningar av ett visst handlande i en viss situation.

Struktur och flexibilitet

Uppvisad förmåga att planera, strukturera och prioritera sitt eget arbete. Förmåga att förändra sitt arbetssätt i linje med verksamhetens behov när arbetsuppgifter eller förutsättningar ändras.

Medarbetaransvar

Uppvisad förmåga att aktivt bidra till verksamhetens utveckling. Förmåga att ta eget ansvar för den gemensamma arbetsmiljön.

Arbetsmarknaden

Arbetsmarknaden i stort påverkar också lönesättningen, då efterfrågan respektive tillgång på arbetskraft inom ett visst yrkesområde/kompetens eller ort kan variera. Institutionens HR-specialist kan vara behjälplig när det gäller att göra sådana bedömningar.

Lika villkor och lönediskriminering

SLU ska vara en väl fungerande arbetsplats och studiemiljö för medarbetare och studenter. Arbetet med lika villkor ska vara en integrerad del av kärnverksamheten. Lika villkor ska råda vad gäller de anställdas arbetsförhållanden, delaktighet och karriärmöjligheter och detta ska även avspeglas i lönesättningen.

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering, såsom lägre lön, som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Kriterier som ska undvikas

Faktorer som anställningstid, ålder, nära förestående pension, tidpunkt för senast lönerevision eller facktillhörighet ska inte i sig utgöra kriterier för lönesättning. Enbart god medelstillgång utgör heller inget skäl för höjd lön, men förmågan att dra in pengar kan sannolikt vara kopplad till hög prestation i övrigt – något som kan påverka lönesättningen.

Nyanställning

När lönen sätts vid nyanställning ska kriterierna för lönesättning enligt ovan utgöra grunden. Det är också viktigt att den nya medarbetaren ges en lön som motsvarar liknande befattningar i organisationen. Institutionens HR-specialist hjälper gärna till med jämförelser. Det är prefekten/motsvarandes som lämnar förslag på lön till HR-enheten som fattar det slutliga beslutet.

Uppdragstillägg

Uppdragstillägg kan tillämpas när en anställd får ett särskilt och tidsbegränsat uppdrag. Det kan vara tillägg för en chefsuppgift eller en annan ansvarsuppgift som är tydligt avgränsad i tiden.

Lönejustering mellan revisionerna

Om det finns särskilda skäl kan personaldirektören på förslag från prefekt/motsvarande fatta beslut om lönejustering mellan revisionerna. Se vidare Löneökningar vid speciella tillfällen.


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen, SLU               

Sidansvarig: HRADM@slu.se