Lön vid sjukfrånvaro

Senast ändrad: 19 augusti 2021

Basbeloppstak (Bb-tak)

Ett belopp som motsvarar 7,5 gånger det gällande prisbasbeloppet, 332 250 kr, from 2016-01-01.

Karensavdrag

Karensavdrag är ett avdrag på sjuklönen eller sjukpenningen som görs i samband med sjukfrånvaro. Avdraget är 20 procent av den sjuklön eller sjukpenning som man får vid sjukfrånvaro en genomsnittlig arbetsvecka.

Övrigt om sjukfrånvaro

Sjuk- friskanmälan

Om den anställde blir sjuk ska anmälan omedelbart göras till arbetsplatsen. När den anställde återgår till arbetet ska friskanmälan göras. Vid institutionen ska det finnas en ansvarig "personalrapportör" som ansvarar för att sjukfrånvaron registreras i Primula självservice om den anställde inte har möjlighet att själv rapportera sin frånvaro.

Sjuk under utlandssemester

Den som blir sjuk under semester utomlands ska göra sjukanmälan till sin institution på vanligt sätt. Det är emellertid inte säkert att semester kan bytas ut mot sjukledighet efter den 14:e sjukdagen, det är beroende av om Sverige har socialförsäkringsavtal med landet i fråga. Ring därför till försäkringskassan och hör efter vad som gäller inför semesterresan.

Läkarintyg

Om sjukfrånvaron varav längre än 7 dagar ska läkarintyg lämnas till personalavdelningen. Under vissa omständigheter kan läkarintyg krävas fr o m en tidigare dag. Detta kan ske vid upprepad korttidsfrånvaro eller av andra skäl. Beslutet föregås av en utredning av HR-specialist och berörd arbetsledare samt av förhandling enligt § 11, MBL. Beslutet gäller under högst 12 månader

Om sjukfrånvaron varar längre tid än 14 dagar ska originalet skickas till Försäkringskassan samt en kopia till personalavdelningen som gör anmälan till Försäkringskassan. För dem med partiell långtidssjukskrivning gäller att vid ytterligare sjukdom utöver gällande deltid är det den sjuke själv som anmäler utökningen till Försäkringskassan.

Läkarintyg saknas

Om arbetstagaren inte lämnar läkarintyg när så begärts kan frånvaron inte registreras som sjukdom. Den som uteblir från arbetet utan giltig orsak ska vidkännas helt löneavdrag för denna tid.

Särskilda skyldigheter vid sjukdom

Under sjukledighet får arbetstagaren inte:

  • utföra förvärvsarbete
  • vägra ta emot den som för sjukkontroll söker honom på uppdrag av myndigheten
  • medvetet eller av grov vårdslöshet lämna oriktiga eller vilseledande uppgifter om förhållanden av betydelse för att bedöma rätten till sjukledighet.

Sjuklön

En arbetstagare som har en anställning som varar minst en månad eller som har arbetat sammanhängande i 14 dagar har rätt till sjuklön från arbetsgivaren de första 14 dagarna i sjukperioden.

Rehabilitering

Sjukfrånvaro mer än fyra veckor

Om den anställde blir sjukskriven längre tid (mer än fyra veckor) har arbetsgivaren skyldighet att utreda vilka rehabiliteringsinsatser som behövs för att den anställde så snabbt som möjligt ska kunna återgå till arbetet. I första hand ska prefekten/motsv ta kontakt med den sjukskrivne och diskutera ev åtgärder

En rehabiliteringsutredning (blankett finns på www.fk.se) ska göras när:

  • arbetstagaren har varit sjuk mer än fyra veckor
  • arbetstagaren har varit sjuk sex gånger eller fler under en 12-månaders period
  • arbetstagaren själv begär det.

Sekretessbestämmelser

Observera att sekretess gäller för uppgift om enskildas hälsotillstånd. De uppgifter om hälsotillstånd som ska hållas hemliga är främst sådana som hänför sig till anställds sjukledighet, dvs läkarintyg om sjukdomen. Man bör alltså se till att läkarintyg förvaras på ett betryggande sätt.

Sjuk- eller aktivitetsersättning

Den som beviljats sjuk- eller aktivitetsersättning är skyldig att meddela detta till arbetsgivaren. Avdrag görs motsvarande omfattningen av ersättningen.


Kontaktinformation

Lönespecialisterna
Löneenheten, Personalavdelningen, SLU