Lönetillägg

Senast ändrad: 17 december 2021

LOKALT KOLLEKTIVAVTAL

Med stöd av allmänt löne- och förmånsavtal (ALFA) 2 kap 4 § ALFA sluter parterna följande lokala kollektivavtal som i tillämpliga delar ersätter lokalt kollektivavtal 1996-12-17 inklusive vissa prolongerade ATH-regler. Gällande belopp för obekvämtidstillägg läggs som bilaga till detta avtal.

Obekvämtidstillägg
1 §

Arbetstagare som fullgör beordrad tjänstgöring på obekväm tid som ingår i ordinarie arbetstid har rätt till obekvämtidstillägg. Tjänstgöring på mertid likställs med tjänstgöring på ordinarie tid. Om arbetet inte ingår i ordinarie arbetstid utgår övertidstillägg. Uppräkning av tillägget skall normalt ske i samband med den lokala lönerevisionen.

2 §

Obekvämtidstillägget kan vara enkelt eller kvalificerat. Enkelt obekvämtidstillägg utgår mellan kl 19.00 och 22.00.
Kvalificerat tillägg utgår

a) mellan klockan 19 på fredag och klockan 7 på närmast följande vardag,
b) mellan klockan 19 på dag före Trettondedag jul, Första Maj eller Kristi Himmelsfärds dag och klockan 7 på närmast följande vardag,
c) mellan klockan 19 på dag före Långfredagen och klockan 7 på dagen efter Annandag Påsk,
d) mellan klockan 19 på dag före pingstafton, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och klockan 7 på vardag efter helgdagsaftonen,
e) all tid på vardag som både föregås och efterföljs av sön- eller helgdag samt
f) tid i övrigt mellan klockan 22 och 6.

För tid som anges i c) och d) skall utgå dubbelt kvalificerat tillägg.

Tidförskjutningstillägg
3 §

Tidförskjutningstillägg utgår per timme som arbetstagaren - enligt arbetsledningens beslut - tillfälligt tidigare- eller senarelägger ordinarie arbetstid.

Förskjutning gäller inte när arbetstagaren arbetar in arbetstid för att vara tjänstgöringsfri viss dag.

Tidförskjutningen kan ske inom en s. k. förskjutningsperiod eller utanför förskjutningsperiod

Med förskjutningsperiod avses en tidsperiod som börjar två timmar före och slutar två timmar efter den arbetsperiod enligt lista till vilken arbetstiden är förlagd före förskjutningen. För arbetstagare med flexibel arbetstid avses en tidsperiod som börjar två timmar före och slutar två timmar efter flexramens början respektive slut.

Tidförskjutningstillägget per timme när den förskjutna arbetstiden infaller inom förskjutningsperioden är 1/10 av timlönen. När den förskjutna arbetstiden infaller utanför förskjutningsperioden är tillägget lika stort som timlönen.

Har arbetstagaren inte fått besked om förskjutningen senast när han slutade sitt arbete arbetsdagen närmast före den varunder den förskjutna arbetstiden skulle ha börjat enligt lista blir istället tillägget 2/10 av timlönen inom förskjutningsperioden och 11/10 av timlönen utanför förskjutningsperioden.

Uppdragstillägg
4 §

Arbetstagare som utöver sina ordinarie arbetsuppgifter under begränsad tid fullgör särskilt uppdrag kan i vissa fall ha rätt till uppdragstillägg. Uppdragstilläggets storlek fastställs av beslutsfattaren efter förhandling enligt 11 § MBL.

Andra lönetillägg
5 §

Arbetsgivaren får besluta om annat lönetillägg än vad som nämns i detta avtal. Beslut om annat lönetillägg skall föregås av förhandling enligt 11 § MBL.

I kraft trädande

Detta avtal gäller tillsvidare från och med 2000-02-01 och har längst samma giltighetstid som ALFA. Uppsägningstiden är tre månader.

Anmärkning

Följande lönetillägg regleras i annan ordning:

  • mertidstillägg, se ALFA, 4 kap, 9-10 §§
  • övertidstillägg, se ALFA, 4 kap, 20-21 §§
  • jourtillägg och beredskapstillägg, se Lokalt kollektivavtal 1999-12-21 om skyldigheten att fullgöra jour och beredskap m m.
  • semestertillägg, se ALFA, 5 kap, 13 §
  • föräldrapenningtillägg, se ALFA, 8 kap, 2-5 §§
  • förrättningstillägg, se Lokalt kollektivavtal 1998-03-24 vid SLU om ersättning vid tjänsteresa m.m.

                                                                                                                                                                                                                        

Bilaga till Lokalt kollektivavtal om lönetillägg

Obekvämtidstillägg (jfr §2)

Följande belopp gäller vid SLU fr.o.m. 2015-07-01:

Enkelt tillägg

27 kr/tim (utgår mellan kl. 19.00 och 22.00).

Kvalificerat tillägg

Utgår för tid enligt punkterna a-f i avtalstexten.

  57 kr/tim  Punkt a-b och e-f

114 kr/tim  Punkt c-d


Kontaktinformation

Lönespecialisterna
Löneenheten, Personalavdelningen, SLU