Föräldralön

Senast ändrad: 29 november 2019

Lokalt kollektivavtal om föräldralön vid SLU

1 §
Befogenhet

Detta avtal sluts med stöd av 1 kap 4 §, 5 kap 16 §, 8 kap 8 §; och 12 kap 5 § Allmänt Löne- och förmånsavtal (ALFA).

2 §
Tilllämpningsområde

Avtalet gäller för arbetstagare vid SLU som omfattas av ALFA.

3 §
Avvikelser från ALFA

I stället för det som sägs 8 kap 1 § första och andra stycket och 2-5 §§ ALFA samt 5 kap 7 § tredje punkten ska det som sägs i 4-6 §§ nedan gälla vid SLU.

4 §
Löneavdrag

Vid föräldraledighet görs löneavdrag för varje kalenderdag som föräldraledigheten omfattar

Med ett belopp som motsvarar 3,3 procent av den fasta lönen per månad. Om föräldraledigheten omfattar en eller flera kalendermånader görs avdrag med hela den fasta månadslönenlönen. 

Vid partiell föräldraledighet görs avdrag för varje kalenderdag i förhållande till miskningen av arbetstid. Detta gäller oavsett om ledigheten är jämt förlagd eller har förlagts till vissa dagar i veckan.

5 §
Föräldralön

En arbetstagare som är ledig för barns födelse eller vård av adoptivbarn har rätt till föräldralön. Med adoptivbarn likställs barn som har tagits emot i adoptionssyfte.

Föräldralön utgår med 10 procent av den aktuella kalenderdagslönen på lönedelar upp till beloppstaket. På lönedelar som överstiger basbeloppstaket är föräldralönen 90 procent av kalenderdagslönen.

Föräldralönen utbetalas månadsvis i förhållande till ledighetens omfattning och utgår under högst 360 dagar.

Ledighet med föräldralön är semesterlönegrundande.

6 §
Giltighetstid

Avtalet gäller fr.o.m. den 1 april 2007 och tillämpas på de arbetstagare som har barn födda eller adopterade fr.o.m. detta datum. För övriga arbetstagare gäller bestämmelserna i 8 kap ALFA dock längst t.o.m. den 30 juni 2008.

Avtalet har en uppsägningstid om tre månader.


Kontaktinformation

Lönespecialisterna
Löneenheten, Personalavdelningen, SLU

Sidansvarig: HRADM@slu.se