Ersättning vid tjänsteresa

Senast ändrad: 17 december 2021

SLU har ett avtal om ersättning vid tjänsteresa och förrättning.

SLU:s avtal om ersättning m.m vid tjänsteresa och förrättning innebär i huvudsak följande:

  • Om du är borta minst nio timmar kan du få ersättning för en dags bortavaro med ca 240 kr. Detta gäller även om du har varit utrikes över dagen.
  • Om din restid ligger utanför arbetstid blir du kompenserad med i första hand pengar, och i andra hand komptid.
  • Du kan få ersättning utöver traktamente i form av förrättningstillägg när du är på flerdygnsförrättning inrikes.
  • Du kan få ersättning för användning av egen bil i tjänsten utöver vad som står i Inkomstskattelagen.

Läs avtalet i helhet nedan för att se vad som gäller vid ett specifikt tillfälle. Se även det centrala kollektivavtalet hos Arbetsgivarverket om ersättning mm vid tjänsteresa och förrättning utomlands, och SLU:s Riktlinjer för tjänsteresor och möten.

Lokalt kollektivavtal vid Sveriges lantbruksuniversitet om ersättning m.m vid tjänsteresa och förrättning

ALLMÄNT

1 §

Med stöd av Villkorsavtal/Villkorsavtal-T 2 kap 2 § sluter parterna följande lokala kollektivavtal. Avtalet gäller för de arbetstagare som omfattas av Villkorsavtal/Villkorsavtal-T samt arbetstagare som omfattas av Chefsavtalet.

Avtalet ersätter Villkorsavtal/Villkorsavtal-T 10 kap 5-6 §§ om Traktamente m.m.

För utrikes flerdygnsförrättning gäller bestämmelserna i Avtal om ersättning m.m. vid tjänsteresa och förrättning utomlands.

2 §

Vid tillämning av detta avtal används samma definitioner som i Villkorsavtalen.

Följande definitioner tillkommer:

Endagsförrättning
Förrättning utan övernattning där kortaste färdväg till förrättningsstället är mer än 50 km från såväl tjänstestället som bostaden.

Förrättningstillägg
Ersättning som arbetsgivaren utöver traktamente och bilersättning betalar till arbetstagare i samband med tjänsteresa. Dessa ersättningar är skattepliktiga och belagda med arbetsgivaravgifter.

Förrättningstilläggets beräkning
Förrättningstillägget beräknas med hänsyn till det faktiska färdsättet och den faktiska bortovaron från tjänstestället eller bostaden eller annan plats där tjänsteresa börjar och slutar och får inte beräknas för längre färdväg eller bortovaro än som föranleds av förrättningen.

Restid
Tid som en anställd använder för resa – som har samband med tjänsten – utanför arbetstid och som inte är resa till eller från arbetet.

Bilersättning
Ersättning som arbetsgivaren med stöd av 12 kap 5 § i IL betalar till arbetstagare som använder egen bil vid tjänsteresa.

IL Inkomstskattelagen (1999:1229)

3 §

När det i detta avtal talas om att en ersättning skall grundas på en viss bas skall, om inget annat sägs, avrundning alltid ske till närmaste hel krona.

4 §

Samtliga ersättningsbelopp enligt detta avtal är totalbelopp, inklusive semestertillägg.

ERSÄTTNING FÖR RESTID

5 §

Arbetstagaren skall, i normalfallet, i förväg få resa och restid godkänd av arbetsledningen.

6 §

För anställd som har flexibel arbetstid utges kompensation för restid på vardagar på tid utanför flexramen, dvs före klockan 06.00 och efter klockan 19.00, på lördag, söndag samt helgdag som infaller måndag till och med fredag.

För anställd som inte har flexibel arbetstid utges kompensation för den restid som ligger före eller efter den ordinarie arbetstiden.

Om arbetsgivaren har bekostat sovplats [1] på tåg eller båt under resan, räknas inte tiden klockan 22.00 - 06.00 som restid.

Restid kompenseras i första hand i kronor, heltidsmånadslön/320. Chef och medarbetare kan komma överens om att istället ta ut kompensation i ledig tid enligt 1 restimme = 30 minuter ledig tid.

Ersättning sker för maximalt 8 h restid per dygn.

För anställd med årsarbetstid eller förtroendearbetstid anses alltid resan ha gjorts på arbetstid. För övriga anställda ska resa i första hand ske på arbetstid, om det inte innebär stor olägenhet för verksamheten eller förrättningen.

ERSÄTTNING M.M. VID SÅVÄL INRIKES SOM UTRIKES ENDAGSFÖRRÄTTNING

Förrättningstillägg

7 §

Vid endagsförrättning som pågår i minst 9 timmar betalas förrättningstillägg.

Förrättningstillägget motsvarar beloppet för en dags skattefritt traktamente för inrikes tjänsteresa.

Måltidsavdrag 8 §

Förrättningstillägg ska alltid reduceras då SLU tillhandahåller kostnadsfri måltid samt då tjänsteman bjuds på måltid som avser representation. Reduceringen av förrättningstillägget vid flerdygnsförrättning och endagsförrättning ska följa skatteverkets avdragsschabloner för måltidskostnader.

ERSÄTTNING M.M. VID INRIKES FLERDYGNSFÖRRÄTTNING [2]

Traktamente m.m.

9 §

Vid inrikes flerdygnsförrättning utanför den vanliga verksamhetsorten betalar SLU ersättning för logikostnader och traktamente enligt de bestämmelser och med de belopp som anges i 12 kap. IL för att ersättningen ska vara avdragsgill [3]. Efter 30:e dygnet betalas dock logikostnad endast om arbetstagaren på grund av särskilda skäl måste hyra nattlogi till en kostnad som inte täcks av nattraktamentet.

10 §

Vid inrikes flerdygnsförrättning utanför den vanliga verksamhetsorten utgår, förutom ovanstående ersättning enligt IL, även ett skattepliktigt förrättningstillägg med samma belopp som enligt § 9.

Förrättningstillägg för natt

11 §

Vid inrikes flerdygnsförrättning utanför den vanliga verksamhetsorten utgår även förrättningstillägg för natt, när logi inte betalas av SLU, med samma belopp som nattraktamente enligt IL.

Måltidsavdrag

12 §

Traktamente och förrättningstillägg ska alltid reduceras då SLU tillhandahåller kostnadsfri måltid samt då tjänsteman bjuds på måltid som avser representation. Reduceringen av dessa ersättningar ska följa skatteverkets avdragsschabloner för måltidskostnader.

ERSÄTTNING VID TJÄNSTERESA MED EGEN BIL

13 §

Egen bil får användas för tjänsteresa endast när arbetsgivaren bedömer att detta är det lämpligaste färdmedlet. När egen bil används vid tjänsteresa utgår bilersättning enligt 12 kap IL samt förrättningstillägg med samma belopp. Beloppet skall avrundas till närmaste femtal öre per kilometer.

Om arbetstagaren vid tjänsteresa med egen bil använt släpfordon utgår ytterligare förrättningstillägg med 20 procent av bilersättningen enligt IL. Beloppet skall avrundas till närmaste femtal öre per kilometer.

ÖVRIGT

14 §

Bestämmelserna i detta avtal gäller inte i den mån arbetstagaren erhåller ersättning på annat sätt.

15 §

Detta avtal gäller från och med den 1 maj 2016 och har en uppsägningstid om tre månader.

Avtal från den 1 juli 2012 upphör att gälla vid samma tidpunkt.

[1] Sovplats ska bokas i sådan klass som liknar normal hotellstandard.

[2] För utrikes resa gäller bestämmelserna i det centrala avtalet "Avtal om ersättning m.m. vid tjänsteresa och förrättning utomlands".

[3] De vid varje tillfälle gällande högsta beloppen som anges i 12 kap. IL ska tillämpas.


Kontaktinformation

Lönespecialisterna
Löneenheten, Personalavdelningen, SLU