Sjukdom och rehabilitering

Senast ändrad: 23 oktober 2018

SLU:s rutiner och riktlinjer vid sjukdom och rehabilitering.

Rutiner vid sjukfrånvaro       

Om du blir sjuk 

  • sjukanmäler du dig så snart det är möjligt till din chef/arbetsledare på överenskommet sätt. Du bör också informera arbetsledaren om en trolig tidpunkt då du kan vara tillbaka på jobbet.
  • ansvarar du för att sjukanmälan registreras i personalsystemet Primula självservice.
  • friskanmäler du dig då du är tillbaka på arbetet. 

Längre sjukfrånvaro än 7 kalenderdagar

För sjukfrånvaro längre än 7 kalenderdagar krävs läkarintyg. Du skickar en kopia av läkarintyget till den lönespecialist som har hand om din arbetsenhet. Om du är sjuk längre än 14 kalenderdagar anmäler lönespecialist detta till Försäkringskassan. Försäkringskassan skickar då ut en begäran om sjukpenning som du ska fylla i och skicka in till Försäkringskassan tillsammans med originalet av läkarintyget.

Rätt till sjuklön

Arbetstagarens rätt till sjuklön gäller från och med den första dagen av anställningstiden. Är den avtalade anställningstiden kortare än en månad inträder dock rätten till sjuklön endast om arbetstagaren tillträtt anställningen och därefter varit anställd fjorton kalenderdagar i följd.

Sjuk under ledighet

Om du blir sjuk under din semesterledighet kan du ha rätt att byta ut semestern mot sjukfrånvaro istället. I samtliga fall gäller att du utan dröjsmål ska kontakta din arbetsplats och sjukanmäla dig samt tala om att du vill att semestern ska bytas ut till sjukfrånvaro. Detta gäller ej retroaktivt. 

Rutiner vid rehabilitering

När medarbetaren har varit sjuk längre än 7 kalenderdagar och läkarintyg skickas in måste övervägande göras om rehabiliteringsutredning skall påbörjas eller inte. Börja så tidigt som möjligt med rehabiliteringen. Försök att tillsammans med medarbetaren finna lösningar inom den egna institutionen. Det kan då bli fråga om anpassning av arbetsplatsen, inköp av arbetstekniska hjälpmedel, anpassning av arbetsuppgifter eller arbetstid, omfördelning av arbetsuppgifter, behandling eller arbetsträning i samråd med Försäkringskassan.

Den ansvarige chefen kontaktar personalspecialist för en gemensam bedömning av behov av rehabiliteringsutredning och fortsatta insatser. Efter detta hålls eventuellt ett avstämningsmöte där medarbetaren och dennes chef medverkar.

Medarbetaren ansvarar för att medverka i sin rehabilitering efter bästa förmåga. Skulle en medarbetare vägra att medverka i rehabiliteringsarbetet vänder sig den ansvarige chefen till personalenheten som i sin tur meddelar Försäkringskassan.

Avstämningsmöten

Arbetsgivaren kan när som helst under sjukfallet sammankalla till avstämningsmöten, där berörda personer som kan bidra till att lösa situationen deltar. Dessa personer kan vara personalspecialist, företagshälsovård, Försäkringskassan, sjukskrivande läkare mfl. Syftet med mötet är att tillsammans med medarbetaren gå igenom arbetssituationen kopplad till sjukskrivningen och skapa en plan för rehabilitering och återgång i arbete.

Rehabiliteringsplan

Syftet med att upprätta en rehabiliteringsplan är att konkretisera och tidsätta de mål och åtgärder som planeras för att medarbetaren ska kunna återgå i ordinarie arbete. Rehabiliteringsplanen är ett levande dokument som allt eftersom rehabiliteringen fortskrider behöver utvärderas och uppdateras. Av rehabiliteringsplanen ska framgå eventuella anpassningsåtgärder som vidtagits samt effekten av dessa.

Anpassning av arbetsplatsen

Då behov av rehabilitering finns har chef/arbetsledare ansvar för att tillsammans med medarbetaren, och om så önskas dennes fackliga företrädare, finna lösningar inom den egna institutionen. Det kan då t ex. bli fråga om anpassning av arbetsplatsen och inköp av arbetstekniska hjälpmedel

Bidrag till arbetshjälpmedel kan sökas hos Försäkringskassan. Bidraget kan t ex bekosta ett personligt hjälpmedel som till exempelvis dator med förstorad text, hörselslinga eller dylikt. Ett sådant bidrag söker medarbetaren själv hos Försäkringskassan.

Bidrag kan också utgå för anpassning av arbetsplatsen till exempel dörröppnare för rullstolsburen anställd. Ett sådant bidrag söker arbetsgivaren hos Försäkringskassan. Observera att bidrag inte kan sökas till den typ av hjälpmedel/anpassning som normalt behövs i verksamheten, till exempel höj- och sänkbara skrivbord.

Om det blir fråga om större förändringar på arbetsplatsen som också påverkar övriga medarbetare kan det föreligga lokal förhandlingsskyldighet enligt MBL, kontakta personalspecialist för att utreda om förhandlingsskyldighet föreligger.

Kontaktperson på arbetsplatsen

När en sjukperiod överstiger 4 veckor bör en kontaktperson utses på arbetsplatsen. Det bör vara en nära arbetskamrat till den sjuke, som får i uppgift att hålla kontakt och informera om det som händer på arbetsplatsen. När en medarbetare är sjukskriven bör denne delta i möten och arbetsplatsträffar i den omfattning som hälsotillståndet medger.

Tidsgränser

Enligt rådande sjukförsäkringsregler skall arbetsgivaren senast dag 90 i rehabiliteringskedjan (se nedan) utreda vilka möjligheter som finns för medarbetaren att återgå till ordinarie arbete. Om medarbetaren inte bedöms kunna återgå till sitt ordinarie arbete efter rehabilitering måste arbetsgivaren se över möjligheterna till omplacering inom SLU på den egna orten. Omplaceringsutredning genomförs av personalspecialist i samarbete med repektive chef. Först när alla möjligheter prövats på den egna arbetsplatsen kan prefekt/motsv i samråd med Personalavdelningens personalspecialister söka andra lösningar, antingen inom eller utom universitetet.

Försäkringskassans rehabiliteringskedja

Dag 1-90        

Arbetsförmåga bedöms i förhållande till den medarbetarens ordinarie arbete eller annat arbete som arbetsgivaren tillfälligt kan erbjuda.

Dag 91-180    

Arbetsförmåga bedöms i förhållande till andra arbeten hos arbetsgivaren som den anställde kan omplaceras till, omplaceringsutredning skall göras.

Dag 181-365  

Arbetsförmåga bedöms i förhållande till den reguljära arbetsmarknaden om medarbetaren inte efter avslutad rehabilitering beräknas kunna återgå till sin arbetsgivare.

Observera att när medarbetaren sjukanmäler sig befinner han eller hon sig normalt på dag 1 i rehabiliteringskedjan. Men om medarbetaren mellan två sjukperioder har arbetat en kortare period än 90 dagar läggs sjukperioderna ihop. Med dagar avses kalenderdagar. Läs mer på Försäkringskassans hemsida.

Arbetsförmågebedöming

I de fall då det är tveksamt om medarbetaren bedöms kunna återgå till sitt tidigare arbete ska ytterligare utredning ske. Företagshälsovården tillhandahåller bedömningar som utifrån flera medicinska kompetenser kan bedöma möjligheterna att återgå till ordinarie arbete eller andra arbeten. Beställning av arbetsförmågebedöming hos Företagshälsovården görs genom respektive HR-specialist. 

Arbetsgivarutlåtande

Som underlag för sin bedömning kan Försäkringskassan begära ett arbetsgivarutlåtande. Blanketten sänds till arbetstagaren som på eget initiativ får be sin chef fylla i uppgifterna. Arbetsgivarutlåtandet innehåller uppgifter om vilka möjligheter som finns för att ta till vara medarbetarens arbetsförmåga inom arbetsgivarens verksamhet efter rehabilitering.

Dokumentation

Som arbetsgivare har vi enligt lag rehabiliteringsansvar. För att vara säkra på att varje individ fått den rehabiliteringshjälp som är möjlig och för att kunna se att vi uppfyller alla de krav som ställs på oss är dokumentation av största vikt. Grundläggande är att de insatser som vidtas, de beslut som fattas och de grunder de vilar på dokumenteras. Även beslut som innebär att vi inte utför vissa åtgärder ska dokumenteras. All dokumentation ska förvaras på ett betryggande sätt. Chefen ska informera medarbetaren om att dokumentation kan lämnas vidare för omplaceringsutredning.

Återgång till arbete

När medarbetaren återkommer till arbetet igen efter en tids sjukfrånvaro tar arbetsledaren kontakt för samtal och följer upp rehabiliteringsplanen. Efter en längre tids sjukfrånvaro kan det vara aktuellt med en ny introduktion i arbetet.

Sjukintyg

Om du bedömer att det finns behov av sjukintyg före 8:e sjukdagen eller att medarbetaren går till en särskild läkare för bedömning kontakta personalenheten. Dessa beslut kan enbart fattas av personalchefen.

Ansvarsfördelning och tystnadsplikt se SLU:s rehabiliteringspolicy.

Sidansvarig: hradm@slu.se