Riktlinjer för hantering av sorg vid dödsfall och svår sjukdom

Senast ändrad: 03 september 2021

Att förlora en arbets- eller studiekamrat genom olyckshändelse, självmord eller sjukdom innebär påfrestningar på arbets-/studiekamraterna och kan leda till krisreaktioner. Naturliga reaktioner är sorg, saknad och funderingar kring existentiella frågor och döden.

I händelse av självmord är det inte ovanligt med känslor av skuld, tillkortakommanden och självanklagelser, att man frågar sig om man kunde ha ingripit eller om man gjort tillräckligt för att förhindra handlingen. Att arbetsgruppen mister en medarbetare innebär dessutom att arbetsinnehållet kan förändras, temporärt eller permanent, vilket kan bidra till negativ stress.

Allvarliga sjukdomstillstånd hos arbets-/studiekamrater är ytterligare förhållanden som kan upplevas som traumatiska av omgivningen. Dödliga sjukdomar väcker tankar om livets föränderlighet och rädsla för att själv drabbas av sjukdomar.

Det viktigaste att tänka på i omhändertagande av människor som drabbats av sorg är:

  • att finnas till hands
  • att vara nära
  • att vid behov lyssna
  • att ge tid och visa empati
  • att ge saklig information och praktisk hjälp.

En öppen kommunikation med hjälp av någon utanför den egna gruppen kan också ge stöd. Studenthälsovården, företagshälsovården och Universitetskyrkan är möjliga resurser i svåra situationer och kan ge stöd i enskilda samtal och/eller samtal i grupp. HR-specialisterna och studievägledarna inom universitetsadministrationen samt SLUSS och den aktuella studentkåren kan förmedla kontakter.

Ansvar för information och minnesstund

Oavsett vem som får vetskap om det inträffade ska denne informera berörd prefekt eller annan chef vid institutionen (motsv.) som sedan informerar studenter och personal om vad som har hänt. Gäller det en student eller en anställd med studentkontakt ska även berörd studentkår och SLUSS informeras. Om det gäller en student ska därutöver berörd dekan informeras.

När en anställd har gått bort ska prefekten (motsv.) ta initiativ till att anordna minnesstund eller annan lämplig samling för berörd personal och ge dem tillfälle att tala om det inträffade. Om det är en student som går bort ska dekanen efter samråd med berörd studentkår ta detta initiativ. För stöd och planering av minnesstund samt närvaro vid lämnande av dödsbud till studie-/arbetskamrater kan personal från Universitetskyrkan vara behjälplig.

Vid minnesstund finns en så kallad kondoleanslåda tillgänglig på orterna Alnarp, Lysekil, Skara, Umeå, och Uppsala.  Denna låda innehåller bland annat vit duk till minnesbord, ljus och ljusstakar, vas, kondoleansbok etc. Ansvariga skall se till att lådan innehåller de saker som ska finnas med. 

Kondoleanslådans placering:

Ort Där lådan förvaras Ansvarig
Alnarp Servicecenter Avdelningen för service, säkerhet och miljö
Lysekil Avdelningsadm kontor Institutionen för akvatiska resurser
Skara Forskningshuset Avdelningen för service, säkerhet och miljö
Umeå Servicecenter Avdelningen för service, säkerhet och miljö
Uppsala Servicecenter Avdelningen för service, säkerhet och miljö


Vid plötsliga, våldsamma dödsfall eller större olyckor ska SLU:s krisorganisation träda in. Prefekter och chefer har kontaktvägar till SLU:s jour. Studenter kan ringa SLUSS kristelefon, tel. 018-67 30 70. 

Flaggning vid sorg eller dödsfall

I händelse av anställds eller inskriven students dödsfall flaggas på halv stång på begravningsdagen. Flaggning på halv stång sker på den ort där den avlidne varit verksam. 

För anställda ansvarar den avlidnes prefekt eller motsvarande att informera platsansvarig om dödsfall och begravningsdag.

För avliden student sker flaggning om prefekt, Sluss eller till Sluss ansluten kår uppmärksammar platsansvarig på händelsen eller på huvudort meddelar SSM enligt kontaktuppgifterna för flaggning på https://internt.slu.se/stod-service/basservice/flaggning. Läs mer om riktlinjer för flaggning vid sorg eller dödsfall och anvisningar för vilka flaggor som ska användas när, i Riktlinjer för flaggning vid SLU.

Kontaktvägar


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen, SLU