Kris och svår olycka

Senast ändrad: 03 maj 2021

En krisorganisation är nödvändig för att så långt möjligt begränsa en kris som drabbar SLU och att så långt som det är möjligt och lämpligt upprätthålla universitetets verksamhet under och efter en kris.

OBS! Om det är ett akut krisläge, klicka här för att komma till SLU säkerhet. OBS!

Vid kris eller olycka kontakta någon av följande befattningshavare:

 • Din närmaste chef
 • Säkerhetschefen
 • Säkerhetsansvarig på berörd ort
 • Kommunikationschefen

När skall krisorganisationen träda in?

Krisorganisationen träder in vid akuta kriser som exempelvis

 • Plötsliga eller våldsamma dödsfall
 • grövre brottslighet med påverkan på verksamheten
 • större olyckor (med eller utan personskador) som explosion på laboratorier; trafikolyckor; brand etc.
 • händelser på universitetet med våld eller hot om våld
 • "världshändelser" som kan påverka universitetets anställda och studenter

Hur är arbetet organiserat?

Krisorganisationen fungerar så att arbetet vid den direkta krisen sker utifrån närhetsprincipen, dvs. att varje huvudort skall ha en tillräcklig beredskap för att hantera kriser som rör orten. Det är samtidigt viktigt att SLU:s ledning informeras och ges möjlighet att påverka vilka åtgärder som vidtas i samband med en kris. Detta innebär att det både finns krisgrupp vid alla huvudorter och en övergripande krisgrupp. 

Central krisledningsgrupp

Rektor  Leder arbetet
Säkerhetschefen  Sammankallande, ansvarar även för kontakter med polis, räddningstjänst mm
Kommunikationschef  Ansvarar för med extern (press och övriga medier) och intern information t ex genom gemensamma informationstillfällen
Personaldirektör  Ansvarar för stödåtgärder och organisering av omhändertagande av drabbad personal
SLUSS-ordförande  Ansvarar i samråd med ovanstående befattningshavare för information och stöd till studenter
Chef för berörd enhet  Ansvarar för den egna personalen


 Gruppen bör ha tillgång till information om:

 • Händelseförlopp
 • Vidtagna åtgärder
 • Namn på skadade/döda
 • Skadades tillstånd
 • Vart skadade förts
 • Namn och adress till närmaste anhörig

Ortsanknuten krisgrupp

För att omhänderta kriser som inträffar på någon av SLU:s övriga huvudorter (Skara, Umeå eller Alnarp) kan ortsanknutna krisgrupper behöva upprättas. En sådan bör bestå av:

Dekan/Platschef  Sammankallande
Kanslichef el. motsv.  Stödjer dekanus i arbetet
Ortens HR-specialist  Svarar på orten för stödåtgärder och organisering av omhändertagande av drabbad personal
Ortskommunikatör  Svarar på orten för med extern (press och övriga medier) och intern information t ex genom gemensamma informationstillfällen
Representant för studentkåren  Svarar på orten i samråd med ovanstående befattningshavare för information och stöd till studenter
Säkerhetsanvarig på orten  Ansvarar även för kontakter med polis, räddningstjänst mm

 

Då en kris/olycka inträffar ska rektor eller någon annan i SLU:s övergripande krisgrupp, oavsett huvudort så snart som möjligt ges full information om det inträffade och vilka åtgärder ortens krisgrupp avser att vidta. Rektor gör även bedömningen och beslutar hur SLU:s övergripande krisgrupp skall stödja krisarbetet vid orten.

Operativ krisgrupp

För att organisera krisarbetet på plats samt vid behov genomföra krishantering och övrigt stöd till personalen kan en operativ krisgrupp behöva upprättas. Gruppen rapporterar till och får information från chefen för den berörda enheten. Gruppen kan t ex bestå av:

Samordnare  Inkallar och fördelar resurser (samt lokaler), prioriterar behov, mm
Resurspersoner  Kan t ex utgöras av personal ur FHV, konsulenter, studentpräster, sjukhuset krisgrupp m fl. och skall lämpligen vara utbildade inom krishanterings/motsv

 

Råd till chef/arbetsledare eller motsvarande

När du ringer till 112, SOS Alarm eller annan aktör, beskriv händelseförloppet så lugnt och noggrant du kan.
 
Loggbok

Vid större olyckor/kriser kan med fördel s.k. krisdagbok föras. Detta är framförallt viktigt vid kriser som varar under en längre tidsperiod och då befattningshavare tillkommer/avviker. Det är också bra att efteråt kunna gå tillbaka i anteckningarna och se vilka insatser som gjorts samt när.

Information till arbetskamrater, andra anställda och studenter

När en större olycka eller kris inträffar är det lämpligt att så snart det är möjligt genomföra en information med arbetskamrater och andra anställda vid arbetsplatsen. Det är viktigt för att undvika ryktesspridning och onödig oro.

Håll ihop gruppen

Erfarenheten visar att det är viktigt att samla alla som varit inblandade i en olycka/kris och hålla ihop denna grupp under den närmaste tiden efter olyckan/krisen. Sök aktivt upp alla inblandade och försök se till att ingen i gruppen drar sig undan. Ge alla möjlighet att ge uttryck för det man upplevt och varit med om. Även den som utåt sett verkar lugn och samlad kan behöva hjälp.  

Meddelande till anhörig

Ansvaret för att meddela närmast anhörig vid dödsfall ligger i normalfallet hos polisen. Vid SLU finns inget centralt anhörigregister. Istället rekommenderas respektive arbetsenhet att på lämpligt sätt insamla och förvara anhöriguppgifter. Vid allvarligare olycka där någon skadas men överlever, kan det bli aktuellt att universitetet kontaktar den skadades familj. Det är lämpligt att den berördes chef ansvarar för detta.

Reaktioner

När en kris/olycka inträffar är det lätt att glömma basala behov. Försök att se till att berörda äter, dricker mm. Observera att det kan finnas personer som pga egna tidigare upplevelser kan reagera oväntat kraftigt. Uppmärksamma därför särskilt om reaktionens styrka verkar oproportionerlig till den inträffade händelsen.

Att hantera press och andra medier

Vissa typer av kriser engagerar såväl riks- som lokala medier. Det är ur integritetssynpunkt och för att inte utsätta anhöriga m fl för onödigt lidande viktigt att informationen organiseras.

All information som universitetet ger ska:

 • vara samordnad (kontakt med kommunikationschefen bör tas innan uttalande görs). Det kan också vara lämpligt att enbart kommunikationschef och rektor uttalar sig i media.
 • vara korrekt – dvs. alla uppgifter måsta vara kontrollerade
 • inte kunna åsamka någon berörd (anhörig, arbetskamrat m fl) skada

Sekretessregler

Eftersom universitetet är en myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att vi i normalfallet är skyldiga att lämna ut upprättade handlingar. Kontakta personalavdelningen eller juridiska avdelningen.

Andakt, minnesstund

Vid dödsfall är det ofta lämpligt att anordna en minnesstund.

Kontaktperson för anhöriga

Det kan ibland vara lämpligt att utse en kontaktperson vid universitetet dit företrädesvis anhöriga kan vända sig med frågor. Kontakta personalavdelningen för utseende av person för sådan roll.  

Anmälan till Arbetsmiljöverket

Om olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet har lett till svårare personskada eller dödsfall, eller om flera arbetstagare drabbats samtidigt, ska arbetsgivaren utan dröjsmål underrätta Arbetsmiljöverket. Samma skyldighet gäller vid tillbud som har inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa. 


Kontaktinformation

HR-enheten, Personalavdelningen SLU

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen

Sidansvarig: PAVD-WEBB@slu.se