Alkohol- och drogproblematik

Senast ändrad: 03 september 2021

Vid SLU är det inte tillåtet att dricka alkohol eller inta droger i samband med arbete eller undervisning. Vid fester och representation skall alkoholfria alternativ erbjudas. Bruk av alkohol och andra droger på fritiden får inte heller påverka säkerhet, effektivitet och trivsel på arbetsplatsen.

SLU som arbetsgivare och alla anställda och studenter har ett gemensamt ansvar att verka för en god arbetsmiljö. En förutsättning för den goda arbetsmiljön är att ha drogfria arbetsplatser. Narkotika och dopingpreparat är förbjudna droger och får inte förekomma  på universitetsområdet. Det är därför en gemensam uppgift att förhindra missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel. För den enskilde får dessa problem allvarliga negativa konsekvenser – medicinskt, ekonomiskt och socialt. För universitetet medför missbruksproblemen ökad frånvaro, betydande kostnader och lägre effektivitet.

Många av universitets anställda och studenter deltar ofta i konferenser och seminarier både inom landet och utomlands. SLU förutsätter att de som på så sätt företräder universitetet visar ett  i alla avseenden  gott uppförande.

Arbetsledningen har ansvar för att ta initiativ till och samordna åtgärder vid alkohol-och drogproblem.

Medarbetare skall omedelbart rapportera tecken på missbruk eller onykterhet på arbetsplatsen för sin  överordnade. Ta om möjligt också upp vad du iakttagit  i ett samtal med din arbetskamrat. Det är inte att lägga sig i utan att bry sig om. Alla tecken på eventuellt alkoholberoende bör dokumenteras då alkoholberoende personer vanligtvis förnekar sitt missbruk. Vid misstanke om alkoholproblem hos prefekt/motsvarande kan kontakt tas med personaldirektör/HR-specialist för råd.

Arbetsledarens uppgift

Ta kontakt i ett tidigt skede för ett enskilt samtal. Beskriv vad som föranlett samtalet. Tala i klartext men visa respekt. Beskriv ditt ansvar och din skyldighet att ingripa och försök få medarbetaren att förstå sin del i det som inträffat och att situationen måste förändras. Dokumentera alla överenskommelser.

Konsekvenser för den anställde vid missbruk på arbetsplatsen

Den som kommer påverkad till arbets/studieplatsen skall omedelbart avvisas därifrån. Arbetsledaren ska se till att den anställde kommer  hem på ett säkert sätt, eller om det bedöms lämpligare, till akutmottagningen. Frånvaron rapporteras på sedvanligt sätt och  avdrag på lönen görs för resten av dagen. Det är viktigt att säga till den som skickas hem att infinna sig på arbetsplatsen nästa dag. Informera berörd facklig organisation om åtgärden.
 
Följande dag skall ett personligt samtal äga rum. Det skall ske även om den anställde sjukskriver sig eller begär tjänstledighet eller semester. Om den anställde vägrar ställa upp för samtal görs avdrag på lönen tills samtalet ägt rum om inte särskilda skäl föreligger.  
 
Om den anställde nekar till missbruk men ofta är frånvarande kan arbetsgivaren besluta om läkarintyg från första sjukdagen. Arbetsgivaren (Personalchefen) kan också besluta att den anställde vid frånvaro skall lämna intyg av anvisad läkare. 
 
Semester som söks samma dag  eller i efterhand skall som regel inte beviljas 

Kontaktpersoner

  • SLU:s personaldirektör
  • SLU:s personalenhet
  • Företagshälsovården

Kontaktinformation

HR-enheten, Personalavdelningen SLU